Hlavní obsah

sagen

Sloveso

  1. říci/říkat vyslovitj-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ránoDavon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.
  2. zu j-m/etw. irgendwie říkat komu/čemu jak, nazývat koho/co jak
  3. říct, sdělit vyjádřitLass dir das gesagt sein.Dej si říct. vezmi si to k srdci
  4. říci, poznamenat k tématu ap.
  5. hovor.říci, domnívat se, mysletIch sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.
  6. říkat, znamenat, (vy)povídat

Vyskytuje se v

Fuchs: kde lišky dávají dobrou nocwo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen

Hase: kde dávají lišky dobrou nocwo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen

Meinung: říci komu (od plic) svůj názorj-m (gehörig) die Meinung sagen

nein: říct ne na co, odmítnout, zamítnout cozu etw. nein sagen

sagen: Řekněme, že ...Sagen wir (ein)mal

unter: mezi námi řečenounter uns gesagt

wer: Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!Wem sagst du das!

Ade: dát komu sbohemj-m Ade sagen

hässlich: říci komu ohavná slovaj-m hässliche Worte sagen

innig: vyslovit komu vřelé díkyj-m innigen Dank sagen

Klotz: řezat špalekeinen Klotz sägen

Überlieferung: ústní předávání pověstímündliche Überlieferung von Sagen

Zeit: pověst ze starých časůeine Sage aus alter Zeit

bedenken: Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.

Beherrschung: říci co s velkým ovládánímetw. mit großer Beherrschung sagen

Bescheid: dát vědět komu co, říci komu o čemj-m über etw. Akk Bescheid geben/sagen

besser: Řekni to lépe!Sag es besser!

brauchen: Stačí, když (mi) to řekneš.Du brauchst es (mir) nur zu sagen.

damit: Říkám to, abyste to věděli.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.

denen: ti (lidé), kterým řekla svůj názorjene Leute, denen sie ihre Meinung sagte

Ehre: K jeho/její cti musím říci, že ...Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...

eins: Jedno ti říct musím., Jedno ti řeknu.Eins muss ich dir sagen.

etwas: Říkal jsi něco?Hast du etwas gesagt?

Evangelium: Vše, co řekne, je pro něj evangelium.Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.

finden: Myslím, že neříká celou pravdu.Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.

indirekt: říct co nepřímoetw. indirekt sagen

lauter: říkat samé lžilauter Lügen sagen

man: Lidé říkají ..., Říká se ...Man sagt ...

mögen: Chtěl bych říci...Ich möchte sagen...

nicht: Nikdo neměl odvahu říci ne.Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.

nichts: nic neříkatnichts sagen

pflegen: jak se říkáwie man zu sagen pflegt

pur: Řekni mi jen čistou pravdu.Sage mir nur pure Wahrheit.

Respekt: říci s respektem coetw. mit Respekt sagen

rühmen: Jsem pyšný, že mohu říci, že...Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...

Sache: říci co k tématu/věcietw. zur Sache sagen

Scherz: říci co (jen) z legraceetw. (nur) aus Scherz sagen

selbst: Ty sám jsi to říkal.Du selbst hast es gesagt.

sollen: (Řekni jí,) Ať jde dál.(Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.

Stimme: Můj vnitřní hlas mi říká, že...Eine innere Stimme sagt mir, dass...

ungeschminkt: říci komu na rovinu svůj názorj-m ungeschminkt seine Meinung sagen

uns: Všechno nám řekl.Er hat uns alles gesagt.

Vertrauen: důvěrně říci komu coj-m etw. im Vertrauen sagen

Wahrheit: říkat pravdudie Wahrheit sagen

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

können: neumět říci nenicht Nein sagen können

báj: řecké bájegriechische Sagen

jednoduše: jednoduše řečenoeinfach gesagt

jinak: jinak řečenoanders gesagt

mírně: mírně řečenogelinde gesagt

naplno: říci co naplnoetw. rundheraus sagen

obecně: obecně řečenoallgemein gesagt

upřímně: upřímně řečenoehrlich gesagt

: Řekni mu, ať brzy přijde.Sag ihm, dass er bald kommen soll.

beznadějně: říci co beznadějněetw. hoffnungslos sagen

co: Co řekne, to platí.Was er sagt, das gilt.

což: Což nám o tom někdo řekl?Hat es uns jemand gesagt?

dobré: říkat komu co po dobrémj-m etw. im Guten sagen

dokázat: Dokaž, že mluvíš pravdu.Beweise, dass du Wahrheit sagst.

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

ironie: říci co s ironií/bez ironieetw. mit/ohne Ironie sagen

jak: Jak řekli, tak udělali.Wie sie sagten, so haben sie auch getan.

již: Jak již bylo řečeno.Wie schon gesagt wurde.

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

mít: Mám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

nahlas: To nesmíš říkat nahlas!Das darfst du nicht laut sagen!

naposled: Říkám ti to naposled.Ich sage es dir zum letzten Mal.

napovídat: Nenapovídej spolužákovi!Sage dem Mitschüler nicht vor!

nařezat: nařezat dříví piloudas Holz sägen

naschvál: Řekl to naschvál.Er hat es mit Absicht gesagt.

nehorázný: říci nehoráznou ležeine bodenlose/ungeheure Lüge sagen

nechť: Řekni mu, nechť se okamžitě dostaví.Sag ihm, er soll sofort herkommen!

obhajoba: říci co na svou obhajobuetw. zu seiner Verteidigung sagen

obráceně: říkat co obráceněetw. umgekehrt sagen

oklika: Řekni to bez oklik!Sag es ohne Umschweife!

omluva: říci co na omluvuetw. zur Entschuldigung sagen

on, ona, ono: Ono se snadno řekne...Das ist leicht gesagt...

ostych: říci co bez ostychuetw. ohne Scheu sagen

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

pouhý: říci pouhou pravdureine Wahrheit sagen

bloß: No řekni!Sag bloß!

poutat se: K místu se poutá pověst.An den Ort knüpft sich eine Sage.

proto: A proto to říkám.Und daher sage ich das.

prve: To už jsi říkal prve.Das hast du schon vorher gesagt.

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.

přísahat: Přísahám, že mluvím pravdu.Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage.

rovnou: říci komu co rovnou do očíj-m etw. direkt ins Gesicht sagen

řezat: řezat dříví pilouHolz sägen

říct: komu říci celou pravduj-m die volle Wahrheit sagen

říkat: říkat co nahlasetw. laut sagen

souhrnem: Souhrnem lze říci, že...Zusammengenommen kann man sagen, dass...

sprostý: říct sprostou ležeine gemeine Lüge sagen

strachovat se: Strachuje se říct pravdu.Er hat Angst, die Wahrheit zu sagen.

stručně: stručně řečenokurz gesagt

stručnost: co říct ve vší stručnostietw. in aller Kürze sagen

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Sag deine Meinung.

takový: Nic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.

tradovat se: Traduje se, že...Man sagt, dass ...

vytáčka: říci co bez vytáčeketw. ohne Ausflüchte sagen

zaběhnout se: Nová pila se už zaběhla.Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.

zamlouvat se: Ta myšlenka se mi zamlouvá.Der Einfall sagt mir zu.

že: Že by byla pilná, to se nedá říct.Dass sie fleißig wäre, kann man nicht sagen.

žertem: říci co žertemetw. aus Scherz sagen

klidný: udělat/říct co s klidným svědomímetw. ruhigen Gewissens tun/sagen

noc: Lišky tam dávají dobrou noc.Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.

odstup: říct co s odstupemetw. mit Distanz sagen