Hlavní obsah

sagen

Sloveso

  1. říci/říkat vyslovitj-m Guten Morgen sagenříci komu dobré ránoDavon habe ich nichts gesagt.O tom jsem nic neříkal.
  2. zu j-m/etw. irgendwie říkat komu/čemu jak, nazývat koho/co jak
  3. říct, sdělit vyjádřitLass dir das gesagt sein.Dej si říct. vezmi si to k srdci
  4. říci, poznamenat k tématu ap.
  5. hovor.říci, domnívat se, mysletIch sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Wie man so schön sagt.Jak se tak říká.
  6. říkat, znamenat, (vy)povídat

Vyskytuje se v

bloß: Sag bloß!No řekni!

Fuchs: wo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagenkde lišky dávají dobrou noc

Hase: wo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagenkde dávají lišky dobrou noc

Meinung: j-m (gehörig) die Meinung sagenříci komu (od plic) svůj názor

nein: zu etw. nein sagenříct ne na co, odmítnout, zamítnout co

unter: unter uns gesagtmezi námi řečeno

wer: Wem sagst du das!Mně to budeš povídat!, Komu to říkáš!, Mně je to jasné!

Ade: j-m Ade sagendát komu sbohem

hässlich: j-m hässliche Worte sagenříci komu ohavná slova

innig: j-m innigen Dank sagenvyslovit komu vřelé díky

Klotz: einen Klotz sägenřezat špalek

Überlieferung: mündliche Überlieferung von Sagenústní předávání pověstí

Zeit: eine Sage aus alter Zeitpověst ze starých časů

bedenken: Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.

Beherrschung: etw. mit großer Beherrschung sagenříci co s velkým ovládáním

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

besser: Sag es besser!Řekni to lépe!

brauchen: Du brauchst es (mir) nur zu sagen.Stačí, když (mi) to řekneš.

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

Ehre: Zu seiner/ihrer Ehre muss ich sagen, dass ...K jeho/její cti musím říci, že ...

eins: Eins muss ich dir sagen.Jedno ti říct musím., Jedno ti řeknu.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

etwas: Hast du etwas gesagt?Říkal jsi něco?

Evangelium: Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.Vše, co řekne, je pro něj evangelium.

finden: Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.

indirekt: etw. indirekt sagenříct co nepřímo

lauter: lauter Lügen sagenříkat samé lži

man: Man sagt ...Lidé říkají ..., Říká se ...

mögen: Ich möchte sagen...Chtěl bych říci...

nicht: Nicht einer hatte den Mut, nein zu sagen.Nikdo neměl odvahu říci ne.

nichts: nichts sagennic neříkat

pflegen: wie man zu sagen pflegtjak se říká

pur: Sage mir nur pure Wahrheit.Řekni mi jen čistou pravdu.

Respekt: etw. mit Respekt sagenříci s respektem co

rühmen: Ich rühme mich, sagen zu dürfen, dass...Jsem pyšný, že mohu říci, že...

Sache: etw. zur Sache sagenříci co k tématu/věci

Scherz: etw. (nur) aus Scherz sagenříci co (jen) z legrace

selbst: Du selbst hast es gesagt.Ty sám jsi to říkal.

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

Stimme: Eine innere Stimme sagt mir, dass...Můj vnitřní hlas mi říká, že...

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

uns: Er hat uns alles gesagt.Všechno nám řekl.

uns: Unter uns gesagt...Mezi námi (řečeno)...

Vertrauen: j-m etw. im Vertrauen sagendůvěrně říci komu co

Wahrheit: die Wahrheit sagenříkat pravdu

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

besser: besser gesagtlépe řečeno

können: nicht Nein sagen könnenneumět říci ne