Hlavní obsah

leben

Sloveso

  1. žít být na živuim Wohlstand lebenžít v blahobytu
  2. bydlet, žít ve městě ap.auf dem Lande lebenbydlet na vesnici
  3. von etw. žít, být živ(ý) z čeho stravovat se
  4. etw. Dat, für etw. žít čím, pro coEr lebt nur seiner Musik.Žije jen svou hudbou.

Vyskytuje se v

Brot: Nejen chlebem živ je člověk.Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Gott: žít si jako prase v žitě v přepychuleben wie Gott in Frankreich

Hand: žít z ruky do hubyvon der Hand in den Mund leben

Hölle: udělat komu ze života pekloj-m das Leben zur Hölle machen

leben: žít a nechat žítleben und leben lassen

Leben: přijít o životums Leben kommen

Tod: Jde o život.Es geht um Tod oder Leben.

voll: žít v hojnostiim Vollen leben

Welt: nebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitunicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt leben

zeit: (po) celý můj životzeit meines Lebens

allein: žít sámallein leben

behaglich: vést poklidný životein behagliches Leben führen

fromm: žít zbožněein frommes Leben führen

hängen: lpět na penězích/životě/domověam Geld/am Leben/an der Heimat hängen

häuslich: vést velmi domácký životein sehr häusliches Leben führen

in: žít v Itáliiin Italien leben

Kampf: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

schlicht: žít ve skromných poměrechin schlichten Verhältnissen leben

sparsam: žít skromněein sparsames Leben führen

traurig: žít v žalostných poměrechin traurigen Verhältnissen leben

Trennung: žít odděleněin Trennung leben

unter: v ohrožení vlastního životaunter Gefahr für das eigene Leben

zivil: v civilním životěim zivilen Leben

Angst: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

armselig: vést nuzný životein armseliges Leben führen

Armut: žít v nouziin Armut leben

aufopfern: obětovat svůj život za kamarádasein Leben für den Freund aufopfern

aufs: na životaufs Leben

Barrikade: přijít na barikádách o životauf den Barrikaden ums Leben kommen

bestimmen: určující faktor v jeho životěein bestimmender Faktor in seinem Leben

betulich: vést poklidný životein betuliches Leben führen

Bienenstock: Včely žijí v úlu.Die Bienen leben im Bienenstock.

Dorf: život na vesnicidas Leben auf dem Dorf

ein, eine, ein: Jedna sestra umřela, druhá ještě žije.Die eine Schwester ist gestorben, die andere lebt noch.

einrichten: nově si zařídit životsein Leben neu einrichten

gefährden: ohrožovat svůj životsein Leben gefährden

genügsam: žít skromněgenügsam leben

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

Insel: žít na pustém ostrověauf einer öden Insel leben

kommen: přijít o životums Leben kommen

kosten: okusit všechny radosti životaalle Freuden des Lebens kosten

kreuzen: Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.

kunterbunt: mít pestrý životein kunterbuntes Leben haben

leisten: Ve svém životě toho už hodně vykonal.Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.

luxuriös: vést přepychový životein luxuriöses Leben führen

Paradies: život jako v rájiein Leben wie im Paradies

philosophieren: filozofovat o smyslu životaüber den Sinn des Lebens philosophieren

Platz: čí místo v životěj-s Platz im Leben

retten: zachránit komu životj-m das Leben retten

riskieren: riskovat svůj životsein Leben riskieren

Scheidung: žít odloučeněin Scheidung leben

schulden: Vděčí mu za svůj život.Er schuldet ihm sein Leben.

schwer machen: komplikovat život sobě i druhýmsich und anderen das Leben schwer machen

spielen: zahrávat si se životemmit dem Leben spielen

unbefriedigt: být nespokojený se (svým) životemvom Leben unbefriedigt sein

vergällen: ztrpčovat komu životj-m das Leben vergällen

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

dluh: žít na dluhauf Pump leben

na: být na živuam Leben sein

vzít: vzít si životsich das Leben nehmen

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

: Ať žije...!Es lebe...!

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

bezstarostný: vést bezstarostný životsorgenfreies Leben führen

bídný: žít v bídných podmínkáchunter jämmerlichen Bedingungen leben

blahý: mít blahý životseliges Leben haben

blaze: Žijte blaze!Leben Sie wohl!, Gehaben Sie sich wohl!

dát: dát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern

dobře: Mějte se dobře!Leben Sie wohl!

držet se: držet se při životěsich am Leben halten

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

finále: tragické finále jeho životatragisches Finale seines Lebens

harmonie: žít v harmonii s kým/čímin Harmonie mit j-m/etw. leben

holý: zachránit komu holý životj-m das nackte Leben retten

chudoba: žít v chudoběin Armut leben

idylický: idylický životidyllisches Leben

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

klam: žít v klamuim Wahn leben

klid: žít v klidu a míruin Ruhe und Frieden leben

konečný: Život je konečný.Das Leben ist begrenzt.

malý: žít na malém městěin einer Kleinstadt leben

Bein: stát oběma nohama (pevně) na zemi být realistamit beiden Beinen im Leben stehen

mazlit se: Život se s nikým nemazlí.Das Leben hätschelt niemanden.

mravně: žít mravněmoralisch leben

napořád: žít s kým napořádmit j-m für/auf immer leben

nasadit: nasadit život pro cosein Leben für etw. einsetzen

nazírat: nazírat optimisticky na životdas Leben optimistisch ansehen

naživu: zůstat naživuam Leben bleiben

nepřátelství: žít s kým v nepřátelstvímit j-m in Feindschaft leben

neustálý: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

normální: vést normální životein normales Leben führen

obohacovat: obohacovat čí životj-s Leben bereichern

odříkání (se): žít v chudobě a odříkáníin Armut und Askese leben

omezený: žít v omezených poměrechin begrenzten Verhältnissen leben

osladit: osladit dětem životden Kindern das Leben versüßen

osudný: osudné okamžiky životaschicksalhafte Momente des Lebens

ožít: V jeho společnosti nápadně ožije.Sie lebt in seiner Gesellschaft auffällig auf.

pádit: Život pádí.Das Leben vergeht schnell.

pěstoun: žít u pěstounůbei Pflegeeltern leben

počestně: žít počestněehrenhaft leben

podlomit: Válka podlomila hospodářský život.Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.

podzim: přen., kniž. podzim životaHerbst des Lebens

pohodlný: vést pohodlný životein bequemes Leben führen

pokojně: žít pokojněruhig leben

poměr: mít kladný poměr k životuein positives Verhältnis zum Leben haben

posmrtný: posmrtný životdas Leben nach dem Tod

prázdný: vést prázdný životein hohles Leben führen

primitivně: žít primitivněprimitiv leben

proplout: proplout životemim Leben durchkommen

přelom: přelom v životědie Wende im Leben

přijít: přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommen

příkladný: vést příkladný životein vorbildliches Leben führen

původ: původ života na Zemider Ursprung des Lebens auf der Erde

renta: žít z rentyvon der Rente leben

Rom: žít mezi Romyunter den Roma leben

rušně: žít rušněrege leben

rušno: Na pláži bylo rušno.Am Strand herrschte ein reges Leben.

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

smrt: na život a na smrtauf Leben und Tod

soulad: žít v souladu s kýmim Einklang mit j-m leben

spořádaný: vést spořádaný životein redliches Leben führen

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.