Hlavní obsah

was

Zájmeno

  1. co v otázce na něcoWas möchtest du trinken?Co bys chtěl pít?Was ist dein Vater?Čím je tvůj otec?Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?hovor. Und was dann?A co pak?hovor. Was nun?Co teď?hovor. Was denn?Copak?, Co je?hovor. Was gibts?Co je (zase)?, Co pořád máš?
  2. co ve vztažných větáchZeig, was du kannst!Ukaž, co dovedeš!Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.Das ist alles, was ich weiß.To je vše, co vím.
  3. hovor.něco, cosiwas zum Lesenněco na čteníIst was?Stalo se něco?Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

Vyskytuje se v

als: co jiného než...was sonst als...

anlangen: co se koho/čeho týče, pokud jde o koho/cowas j-n/etw. anlangt

Bein: Co nemá člověk v hlavě, musí mít v nohách.Was man nicht im Kopf hat, (das) muss man in den Beinen haben.

bekommen: Co si přejete?, Přejete si? v obchoděWas bekommen Sie?

dann: Co jiného?, Co tedy?Was (denn) dann?

da sein: (Tak) to tady ještě nebylo!So was ist noch nie da gewesen!

denken: Co sis (vlastně vůbec) myslel?Was hast du dir (eigentlich) dabei gedacht?

fehlen: Chybí ti něco?, Je ti něco?, Nejsi nemocný?Fehlt dir was?

geben: Co je?, Co má být?, Co po mně chceš?Was gibt's?

geschehen: Ať se stane, co se stane.Geschehe, was da wolle.

Harke: Tomu ukážu, zač je toho loket!Dem werde ich zeigen, was eine Harke ist!

heiß: Co oči nevidí, to srdce nebolí!Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

heißen: Co to má znamenat?Was soll das heißen?

husten: Ať si nakašle!, Ani mě nenapadne!Dem werd' ich was husten!

kommen: Ať se stane cokoliv, ...Komme, was will...

kosten: Ať to stojí, co to stojí. za každou cenuKoste es, was es wolle.

los: Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?Was ist denn mit dir los?

na: No tohle!Na so was!

nagelfest: všechno, co není přibito ukrást ap.(alles,) was nicht niet- und nagelfest ist

nun: Co teď?, Co nyní?Was nun?

passieren: Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!Oder es passiert was!

sagen: Ať si říká, kdo chce, co chce.Man kann sagen, was man will.

sonst: Ještě něco?, Ještě nějaké přání?Sonst noch was?

Stunde: vědět, která bijewissen, was die Stunde geschlagen hat

Trumpf: vědět, jak na towissen was Trumpf ist

was: Ale kdeže!, Ale coby!, Nesmysl!Ach was!

Wunder: Kdo by se divil, že...?Was Wunder, wenn...?

kümmern: Co se staráš?, Co tě to zajímá?Was kümmert dich das?

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

von: Co ode mě chce?Was will er von mir?

aber: Co je to jenom za lidi!Was sind das aber auch für Leute!

anbelangen: co se mě/této věci týká...was mich/diese Sache anbelangt...

anfangen: Co si počneme s tím špinavým nádobím?Was fangen wir mit dem schmutzigen Geschirr an?

antworten: Co jsi mu na to odpověděl?Was hast du ihm darauf geantwortet?

arbeiten: Kde děláš?, Co děláš (za práci)?hovor. Was arbeitest du?

auch: Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.Was er auch tut, macht er gründlich.

bedenken: Pečlivě si rozvážil, co chtěl říci.Er hatte sorgfältig bedacht, was er sagen wollte.

bedeuten: Co to slovo znamená?Was bedeutet das Wort?

bekümmern: Co je Vám do toho/po tom?Was bekümmert Sie das?

Beruf: Jaké máte povolání/Čím jste?Was sind Sie von Beruf?

beruflich: Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?Was machst du beruflich?

bewegen: Co ho jen přimělo k odjezdu?Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?

denn: Copak je nového?Was gibt es denn Neues?

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

einbilden: Co si vlastně (o sobě) myslí!Was bildet er sich eigentlich ein!

einfallen: Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?Was fällt dir (eigentlich) ein?

erzählen: No, tomu teda něco povím!hovor. Na, dem werde ich was erzählen!

essen: Co máme k jídlu?Was wollen wir essen?

Evangelium: Vše, co řekne, je pro něj evangelium.Alles, was sie sagt, ist für ihn Evangelium.

Fall: Co bys dělal v mém případě?Was würdest du in meinem Fall tun?

Fernsehen: Co je dnes večer v televizi?Was gibt es heute Abend im Fernsehen?

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

Gebäude: Co je to za budovu?Was ist das für ein Gebäude?

Gewissheit: Co ti dává tu jistotu?Was gibt dir die Gewissheit?

haben: Co tě trápí?, Co je s tebou?Was hast du denn?

Kino: Co dnes dávají v kině?Was wird heute im Kino gespielt?

können: Co vlastně umíš?Was kannst du eigentlich?

laufen: Co vlastně dávají dnes v televizi?Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?

machen: Co děláš dnes odpoledne?Was machst du heute Nachmittag?

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

meinen: Co si o tom myslíte?Was meinen Sie dazu?

nachempfinden: Dokážeš pochopit, co prožívám?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

Rasse: Jaké rasy je ten pes?Was für eine Rasse ist der Hund?

raten: Co mi radíš?Was rätst du mir?

Scheiß: Co je to za hovadinu?Was soll der Scheiß?

schulden: Co jsem vám dlužný za opravu?Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?

schuldig: Co jsem dlužen?Was bin ich schuldig?

sinnen: O čem přemýšlíte?Was sinnt ihr?

spielen: Co se tady děje?přen., hovor. Was wird hier gespielt?

träumen: Hezké sny!Träum was Schönes!

tun: Učinil, co mu přikázali.Er tat, was ihm befohlen wurde.

verbrechen: Co jsi to zase vyvedl?Was hast du wieder verbrochen?

verständnislos: Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.

verwunderlich: Co je na tom divného?Was ist daran verwunderlich?

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

all: Není všechno zlato, co se třpytí.Es ist nicht alles Gold, was glänzt.

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

nést: Co nám neseš?Was bringst du uns?

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

ale: To je ale počasí!Was für ein Wetter!

bláznit: Co blázníš?Was spinnst du?

být: Co je s tebou?Was ist los mit dir?

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

cože: Cože se mu stalo?Was ist ihm passiert?

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?

dávat: Co dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dlužit: Kolik ti dlužím?Was schulde ich dir?

dodat: Co k tomu dodat?Was ist dazu hinzuzufügen?

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

humus: Fuj, co to je za humus?Pfui, was für ein Zeug ist das?

jaký: Jaké čteš knihy?Was für Bücher liest du?

jelito: Co koukáš, ty jelito!Was schaust du, du Taps!

jídlo: Jaké je tvé oblíbené jídlo?Was ist dein Lieblingsgericht?

jinak: A co jinak?Und was sonst?

lidé: Co tomu řeknou lidé?Was sagen die Leute dazu?, Was sagt man dazu?

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

myslet si: Co si o tom myslíš?Was denkst du darüber?

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

napovídat: Co ti zase napovídal?Was hat er dir wieder vorgelogen?

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

odvázat se: Odvaž se!Mach was los!

ohřát: Co si mám ohřát k večeři?Was soll ich zum Abendessen aufwärmen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

po: hovor. Co je mi po tom?Was geht mich das an?

pokud: Pokud jde o mě, nejsem proti.Was mich angeht, bin ich nicht dagegen.

posnídat: Co jsi posnídal?Was hast du gefrühstückt?

provést: Cos to zase provedl?Was hast du wieder (alles) angerichtet?

přát si: Co si přeješ k narozeninám?Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?

přimět: Co tě k tomu přimělo?Was hat dich dazu bewogen?

ráčit: hovor. Co (si) račte přát?Was wünschen Sie (sich)?

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

stát se: Co se stalo?Was ist passiert?

strašit: Co tu ještě strašíš?Was geisterst du noch hier herum?

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

tu: Tu ho něco napadlo.Da ist ihm was eingefallen.

udělat: Udělal ti něco?Hat er dir was angetan?

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

usmyslet si: Co si usmyslí, to provede.Was er sich vornimmt, das zieht er durch.

uvařit: Co dnes uvaříš k večeři?Was wirst du heute zum Abendessen kochen?

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

vadit: Co ti vadí?Was stört dich?

vězet: Co za tím vězí?Was steckt dahinter?

vjet: Co to do tebe vjelo?Was ist (bloß) in dich gefahren?