Hlavní obsah

znát

Vyskytuje se v

osobně: znát osobně kohoj-n persönlich kennen

dát: nedat na sobě nic znátsich nichts anmerken lassen

doslech: znát koho/co z doslechuj-n vom Hörensagen kennen

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nemnohý: znát nemnohá tajemstvíein paar Geheimnisse kennen

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

odněkud: Odněkud ho znám.Ich kenne ihn irgendwoher.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

povšechně: povšechně znát koho/coj-n im Allgemeinen kennen

z, ze: znát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

znát se: Znáte se?Kennt ihr euch?

zpaměti: Už to znám zpaměti!Ich kenne das schon auswendig!

bota: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennen

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.

ansehen: Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.Znám ho jen od vidění.

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

glauben: Er glaubte, den Mann zu kennen.Domníval se, že toho muže zná.

Grenze: Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.Jeho nadšení neznalo mezí.

her: Ich kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.

ihresgleichen: Ich kenne sie und ihresgleichen.Znám ji a jí podobné.

jemand: Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.Znám někoho, kdo tam již pracuje.

kennen: etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechu

kennen: Das kenne ich gut.To dobře znám.

magisch: eine magische Formel kennenznát magickou formuli

Not: keine Not kennenne(po)znat nouzi

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

Schranke: keine Schranken kennenneznat mezí

Schwäche: seine Schwächen kennenznát své slabé stránky

seinesgleichen: Ich kenne ihn und seinesgleichen.Znám jeho a jemu podobné.

solcherlei: Solcherlei Ausreden kenne ich!Takové výmluvy znám!

uns: Sie kennen uns.Znají nás.

vielerlei: Ich kenne vielerlei Menschen.Znám všelijaké lidi.

wann: Seit wann kennt ihr euch?Odkdy se znáte?