Hlavní obsah

verstehen

Slovesoverstand, h. verstanden

  1. j-n/etw. rozumět komu/čemu, slyšet koho/co jasně, zřetelně ap.
  2. etw. Akk (po)rozumět čemu smyslu textu ap.Haben Sie mich verstanden?Rozuměl jste mi?Verstanden?Jasné?, Rozuměl jsi?, Rozuměli jste?
  3. sich verstehen úř.mit etw. zahrnovat co, rozumět se čím
  4. j-n/etw. (po)rozumět komu/čemu, pochopit koho/coj-s Probleme nicht verstehennechápat čí problémyVerstehen Sie Spaß?Rozumíte legraci?
  5. sich verstehen mit j-m irgendwie rozumět si s kým jakDer neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.
  6. etw. Akk rozumět čemu, umět co

Vyskytuje se v

Bahnhof: Ich verstehe (immer) nur Bahnhof.Jsem z toho jelen., Nerozumím tomu ani za mák.

Geschäft: sein Geschäft verstehenrozumět své práci

kurz: Lange Haare, kurzer Verstand.Dlouhé vlasy, krátký rozum.

selbst: sich von selbst verstehenrozumět se samo sebou

Sinn: ohne Sinn und Verstandbez rozmyslu

Sinn: weder Sinn noch Verstand habennemít ani hlavu, ani patu

verlieren: den Verstand verlierenpřijít o rozum zbláznit se

recht: j-n/etw. recht verstehendobře (po)rozumět komu/čemu

Verstand: den Verstand verlierenpřijít o rozum

Verstand: j-n um den Verstand bringenpřipravit koho o rozum

der, die, das: Der versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!

ja: Ja ... ja ... ich verstehe ...Ano ... ano ... rozumím...

klar: přen. einen klaren Verstand habenmít zdravý rozum

Spaß: keinen Spaß verstehennemít smysl pro humor, nerozumět legraci

zusammennehmen: seinen Verstand zusammennehmenvzít rozum do hrsti

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu