Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) viel, sehr, zu vielMoc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.
  2. (příliš) zu viel, sehr
  3. (s počítaným předmětem) vielBylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) die Macht, die Kraftléčivá moc rostlindie Heilkraft der Pflanzen
  2. (schopnost něco vykonat) die Machtsnažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühenTo není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.
  3. (zákonodárná ap.) die Macht, die Gewalt, die Kraftz moci úřednívon Amts wegenplná mocdie Vollmacht
  4. (vojenská ap.) die Macht, die Kraft

Vyskytuje se v

postrádat: obejít se bez entbehren können*moci postrádat

děkovat: Vielen Dank.Děkuji moc(krát).

demonstrace: die Machtdemonstrationdemonstrace moci

dík: vielen Dankdíky moc

moc: von Amts wegenz moci úřední

plný: die Vollmachtpráv. plná moc

rodičovský: elterliche Gewaltpráv. rodičovská moc

řeč: nicht viele Reden machennenadělat moc řečí

výkonný: die Exekutivgewaltvýkonná moc

dostat se: an die Macht kommendostat se k moci

fajn: Das war sehr fein.Bylo to moc fajn.

kouzelný: die Zauberkraftkouzelná moc

namluvit: Er macht nicht viele Reden.Moc toho nenamluví.

omlouvat se: Es tut mir sehr leid.Moc se omlouvám.

spekulovat: Spekuliere darüber nicht zu viel.Moc o tom nespekuluj.

trochu: Das ist ein bisschen zu viel.To je trochu moc.

troufat si: Du wagst zu viel!Moc si troufáš!

uchvátit: die Macht ergreifenuchvátit moc

žrát: Der alte Kocher frisst viel Strom.Starý vařič žere moc proudu.

hledět: hoch hinaus wollenhledět moc vysoko

prst: sich etw. an fünf Fingern abzählen könnenmoci si spočítat co na prstech (jedné ruky)

všechen, všechna, všechno: Allzu viel ist ungesund!Všeho moc škodí.

vypočítat: sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen könnenmoci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)

vysoký: höhere Gewaltvyšší moc

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

ergreifen: die Macht ergreifenpřevzít moc i násilím

Herrschaft: zur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupce

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

Staatsgewalt: die richterliche Staatsgewaltsoudnictví/soudní moc

bekommen: Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

Ding: Das ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.

fehlen: Du hast mir sehr gefehlt!Moc jsi mi chyběl!

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

kommen: an die Macht kommendostat se k moci

Sicherheit: etw. mit Sicherheit behaupten könnenmoci tvrdit co s jistotou

verlieren: Dadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.

vermissen: Ich habe dich sehr vermisst!Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!

viel: Verlangst du nicht ein bisschen viel?Nežádáš toho trochu moc?

Regierung: an der Regierung seinbýt u moci