Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) viel, sehr, zu vielMoc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.
  2. (příliš) zu viel, sehr
  3. (s počítaným předmětem) vielBylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) die Macht, die Kraftléčivá moc rostlindie Heilkraft der Pflanzen
  2. (schopnost něco vykonat) die Machtsnažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühenTo není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.
  3. (zákonodárná ap.) die Macht, die Gewalt, die Kraftz moci úřednívon Amts wegenplná mocdie Vollmacht
  4. (vojenská ap.) die Macht, die Kraft

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez entbehren können*

děkovat: Děkuji moc(krát).Vielen Dank.

demonstrace: demonstrace mocidie Machtdemonstration

dík: díky mocvielen Dank

plný: práv. plná mocdie Vollmacht

rodičovský: práv. rodičovská mocelterliche Gewalt

řeč: nenadělat moc řečínicht viele Reden machen

výkonný: výkonná mocdie Exekutivgewalt

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

fajn: Bylo to moc fajn.Das war sehr fein.

kouzelný: kouzelná mocdie Zauberkraft

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

omlouvat se: Moc se omlouvám.Es tut mir sehr leid.

spekulovat: Moc o tom nespekuluj.Spekuliere darüber nicht zu viel.

trochu: To je trochu moc.Das ist ein bisschen zu viel.

troufat si: Moc si troufáš!Du wagst zu viel!

uchvátit: uchvátit mocdie Macht ergreifen

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können

všechen, všechna, všechno: Všeho moc škodí.Allzu viel ist ungesund!

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

ergreifen: die Macht ergreifenpřevzít moc i násilím

Herrschaft: zur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupce

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

Macht: seine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své moci

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

Macht: an der Macht seinbýt u moci

Staatsgewalt: die richterliche Staatsgewaltsoudnictví/soudní moc

Staatsgewalt: die gesetzgebende Staatsgewaltlegislativa/zákonodárná moc

Staatsgewalt: die vollziehende Staatsgewaltexekutiva/výkonná moc

bekommen: Die Kur ist ihm schlecht bekommen.Léčba mu moc neprospěla.

bestellen: Bestelle ihm viele Grüße von mir!Moc ho ode mě pozdravuj!

bieten: Er hat nicht viel zu bieten.Nemá moc co nabídnout.

Ding: Das ist nicht so mein Ding.Na tohle moc nejsem., To není (nic) pro mě.

fehlen: Du hast mir sehr gefehlt!Moc jsi mi chyběl!

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Gewalt: die Gewalt an sich reißenstrhnout na sebe moc

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

kommen: an die Macht kommendostat se k moci

Sicherheit: etw. mit Sicherheit behaupten könnenmoci tvrdit co s jistotou

verlieren: Dadurch werde ich viel Zeit verlieren.Tím ztratím moc času.

vermissen: Ich habe dich sehr vermisst!Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!

viel: Verlangst du nicht ein bisschen viel?Nežádáš toho trochu moc?

fragen: hovor. Da fragst du mich zu viel.To se mě moc ptáš.

Regierung: an der Regierung seinbýt u moci