Hlavní obsah

kennen

Slovesokannte, h. gekannt

  1. znát mnoho měst ap.etw. nur vom Hörensagen kennenznát co jen z doslechuDas kenne ich gut.To dobře znám.
  2. j-n/etw. znát, poznat koho/co, znát se, poznat se s kým/čím
  3. etw. Akk znát co, vyznat se v čem
  4. hovor.j-n/etw. an etw. Dat poznat koho/co podle čeho, po čem

Slovesokannte, h. gekannt

  1. sich nicht mehr kennen (vor ...) neznat se, neovládnout se vzteky ap.
  2. Das kenne ich (schon)! hovor.Tak tohle (už) znám!
  3. keine Grenzen kennen neznat hranic

Vyskytuje se v

inwendig: znát koho/co jako své boty/skrz naskrzj-n/etw. inwendig und auswendig kennen

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

sehen: znát koho od viděníj-n vom Sehen kennen

Westentasche: znát co jako své botyetw. Akk wie seine Westentasche kennen

auskennen: Vyznáš se v počítačích?Kennst du dich mit Computern aus?

der, die, das: Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.

euch: Já už vás znám.Ich kenne euch schon.

glauben: Domníval se, že toho muže zná.Er glaubte, den Mann zu kennen.

Grenze: Jeho nadšení neznalo mezí.Seine Begeisterung kannte keine Grenzen.

her: Znám ho od školních let.Ich kenne ihn von der Schulzeit her.

ihresgleichen: Znám ji a jí podobné.Ich kenne sie und ihresgleichen.

jemand: Znám někoho, kdo tam již pracuje.Ich kenne jemand(en), der dort schon arbeitet.

magisch: znát magickou formulieine magische Formel kennen

Not: ne(po)znat nouzikeine Not kennen

Schranke: neznat mezíkeine Schranken kennen

Schwäche: znát své slabé stránkyseine Schwächen kennen

seinesgleichen: Znám jeho a jemu podobné.Ich kenne ihn und seinesgleichen.

solcherlei: Takové výmluvy znám!Solcherlei Ausreden kenne ich!

uns: Znají nás.Sie kennen uns.

vielerlei: Znám všelijaké lidi.Ich kenne vielerlei Menschen.

wann: Odkdy se znáte?Seit wann kennt ihr euch?

čest: mít čest poznat kohodie Ehre haben j-n kennen zu lernen

osobně: znát osobně kohoj-n persönlich kennen

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

doslech: znát koho/co z doslechuj-n vom Hörensagen kennen

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

moc: Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

nemnohý: znát nemnohá tajemstvíein paar Geheimnisse kennen

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

odněkud: Odněkud ho znám.Ich kenne ihn irgendwoher.

on, ona, ono: Od nich neznám nikoho.Von ihnen kenne ich keinen.

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

povrchně: znát jen povrchně koho/coj-n/etw. nur flüchtig kennen

povšechně: povšechně znát koho/coj-n im Allgemeinen kennen

poznat: Těší mě, že jsem vás poznal.Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.

z, ze: znát koho/co jen z doslechuj-n/etw. nur vom Hörensagen kennen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

znát: znát cestu do vesniceden Weg ins Dorf kennen

znát se: Znáte se?Kennt ihr euch?

zpaměti: Už to znám zpaměti!Ich kenne das schon auswendig!

bota: znát koho/co jako své botyj-n/etw. wie seine Westentasche/Hosentasche kennen

vidění: Známe se jen od vidění.Wir kennen uns nur vom Sehen.

früher: znát už z dřívějška koho/coj-n/etw. von früher her kennen