Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  • könnenUž umíš vařit?Kannst du schon kochen?Neumí lhát.Sie kann nicht lügen.

Vyskytuje se v

česky: Umíš česky?Sprichst du Tschechisch?

čínsky: Umíte čínsky?Sprechen Sie chinesisch?

dobře: Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

partie: umět zpaměti celé partieganze Textteile auswendig kennen

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

přehodit: Umíš přehodit hřiště?Kannst du den Ball über den Spielplatz werfen?

situace: umět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen können

trochu: umět trochu německyetwas Deutsch können

vlek: umět jezdit na vlekuSkilift fahren können

vytlouct: Ze všeho umí pro sebe něco vytlouct.Er kann bei allem etwas für sich herausschlagen.

zazpívat: Umí zazpívat z listu.Sie kann vom Blatt absingen.

hlava: umět co z hlavyetw. aus dem Kopf können

otáčet se: Ta se umí otáčet!Die Arbeit geht ihr flott von der Hand!

können: umět hrát na kytaruGitarre spielen können

Zukunft: (umět) předpovídat budoucnostdie Zukunft voraussagen (können)

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

beantworten: Na to nemohu/neumím odpovědět.Das kann ich nicht beantworten.

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

beide: Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

orientieren: neumět se orientovat bez mapy městasich ohne Stadtplan nicht orientieren können

radebrechen: (umět) lámanou italštinou pár slovein paar Worte Italienisch radebrechen (können)

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

selbst: Dítě už umí samo chodit.Das Kind kann schon selbst laufen.

überhaupt: Umíš vůbec plavat?Kannst du überhaupt schwimmen?

unkundig: neumět čístdes Lesens unkundig sein

vorstellen: umět si co živě představitsich etw. lebhaft vorstellen können

wissen: vědět si rady, umět si poraditsich zu helfen wissen

zählen: Umíš už počítat do sta?Kannst du schon bis 100 zählen?

umět: Už umíš vařit?Kannst du schon kochen?