Hlavní obsah

situace

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Situation, die Lageumět správně odhadnout situacidie Situation richtig einschätzen könnenbytová situacedie Wohnraumlage

Vyskytuje se v

kalamitní: die Katastrophenlagekalamitní situace

konfliktní: die Konfliktsituationkonfliktní situace

smogový: die Smogsituationsmogová situace

bezvýchodně: Die Situation sieht völlig aussichtslos aus.Situace vypadá zcela bezvýchodně.

bezvýchodný: in einer ausweglosen Situation seinbýt v bezvýchodné situaci

delikátní: delikate Situationdelikátní situace

groteskní: groteske Situationgroteskní situace

hloupý: eine dumme Situationhloupá situace

hrotit: Ich würde nur ungern die Situation zuspitzen.Nerada bych hrotila situaci.

klid: in jeder Situation die Ruhe bewahrenzachovat klid v každé situaci

komický: eine komische Situationkomická situace

konsolidovat se: Die Situation konsolidiert sich.Situace se konsoliduje.

mapovat: die Lage erkunden, hovor. die Lage peilenmapovat situaci

momentální: die momentane Lage feststellenzjistit momentální situaci

napjatý: angespannte internationale Lagenapjatá mezinárodní situace

nepředvídatelný: unvorhersehbare Situationnepředvídatelná situace

omrknout: Ich muss mir die Situation ansehen.Musím omrknout situaci.

ozřejmit se: Die Situation hat sich geklärt.Situace se ozřejmila.

paradoxní: paradoxe Situationparadoxní situace

pohoršit: Seine Antwort hat die Lage nur verschlimmert.Svou odpovědí situaci jen pohoršil.

prodiskutovat: Sie diskutierten die neue Lage durch.Prodiskutovali novou situaci.

reálný: reale Situationreálná situace

rozebrat: die politische Situation analysierenrozebrat politickou situaci

růžový: Die Situation ist nicht rosig.Situace není růžová.

spletitý: in eine verwickelte Situation geratendostat se do spletité situace

vcítit se: sich in eine komplizierte Situation einfühlenvcítit se do složité situace

vyhrocený: eskalierte politische Lagevyhrocená politická situace

vyhrotit: Sie verschärften die Lage zu einem bewaffneten Konflikt.Vyhrotili situaci k ozbrojenému konfliktu.

vylepšit: seine finanzielle Lage aufbessernvylepšit svou finanční situaci

vymykat se: Die Situation ist seinen Händen entglitten.Situace se mu vymykala z rukou.

vypjatý: eine gespannte Situationvypjatá situace

vyplynout: Das ergibt sich erst aus der Lage.To teprve vyplyne ze situace.

vysvobodit: seinen Freund aus einer peinlichen Lage erlösenvysvobodit přítele z trapné situace

vžít se: Versetz dich in meine Lage (hinein).Vžij se do mé situace.

zaplést se: in eine unangenehme Situation verwickelt werdenzaplést se do nepříjemné situace

zdramatizovat: die Situation dramatisierenzdramatizovat situaci

zhoršit: j-s Lage verschlimmernzhoršit situaci koho

zkomplikovat: die Situation komplizierenzkomplikovat situaci

zmatený: verworrene Lagezmatená situace

zmínit se: die politische Situation erwähnenzmínit se o politické situaci

zoufalý: eine verzweifelte Situationzoufalá situace

zvážnět: Die Situation ist ernst geworden.Situace zvážněla.

Anbetracht: in Anbetracht der gegenwärtigen Situations ohledem na současnou situaci

Lage: in einer günstigen Lage seinbýt v příznivé situaci

Besserung: eine Besserung der Situation erwartenočekávat zlepšení situace

ernst: in eine ernste Situation geratendostat se do vážné situace

herauskommen: aus einer peinlichen Situation herauskommendostat se z trapné situace

retten: přen. die Situation rettenzachránit situaci

Situation: eine fatale Situationfatální situace

zurückrufen: die Situation in die Erinnerung zurückrufenrozpomenout se (znovu) na situaci

situace: die Wohnraumlagebytová situace