Hlavní obsah

können

Způsobové slovesokann, konnte, hat können

  1. umět, dovést být schopnýGitarre spielen könnenumět hrát na kytarugut Deutsch sprechen könnenumět dobře mluvit německy
  2. moci mít možnost, být s toDu kannst dich auf mich verlassen.Můžeš se na mě spolehnout.hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.
  3. moci, smět mít svolení

Slovesokann, konnte, hat gekonnt

  1. hovor.umět, dovést, být schopnýWas kannst du eigentlich?Co vlastně umíš?
  2. hovor.irgendwohin moci, smět kam
  3. hovor.moci, vládnout mít dost silužívá se často v záporu

Vyskytuje se v

auskratzen: Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.Vyškrábala bych mu/jí oči.

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

ausstehen: j-n/etw. nicht ausstehen könnennemoci vystát koho/co

Baum: Bäume ausreißen (können)moci skály lámat mít hodně sil

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

Berg: Berge versetzen könnenumět hory přenášet

bleiben: j. kann bleiben, wo der Pfeffer wächstkdo (si) může zůstat tam, kde je

erwarten: Du wirst es wohl noch erwarten können!Dočkej času!

Gedanke: j-s Gedanken lesen (können)(umět) číst myšlenky koho

genug: Sie kann nie genug bekommen.Ta nemá nikdy dost. chce stále víc

gern: Du kannst mich (mal) gern haben!Trhni si! Ty mi můžeš...!

Gift: auf etw. Akk Gift nehmen könnenmoci vzít na co jed

gratulieren: sich zu j-m/etw. gratulieren könnenmoci si gratulovat ke komu/čemu k manželce, úspěchu ap.

Hals: den Hals nicht voll kriegen (können)nemít dost

ich: Ich kann mich beherrschen!To bych určitě neudělal!

kaufen: Dafür kann ich mir nichts kaufen.Za to si nic nekoupím.

Mondschein: Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!

Mühe: Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.

Pfeffer: Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!

Pferd: mit j-m Pferde stehlen könnendát za koho ruku do ohně

Puff: einen Puff vertragen (können)něco snést, nebýt žádná citlivka

recht: Man kann es nicht allen recht machen.Nelze se zavděčit všem.

Rede: Davon kann nicht die/keine Rede sein!O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!

sagen: Man kann sagen, was man will.Ať si říká, kdo chce, co chce.

sehen: j-n/etw. nicht mehr sehen könnennemoci koho/co už ani vidět

sehr: etw. Akk sehr wohl wissen/könnenmoc dobře vědět/umět co

Sprung: keine großen Sprünge machen könnennemoci si vyskakovat

warten: Da kannst du lange warten!To se načekáš!

Wasser: j-m das Wasser nicht reichen könnennesahat komu ani po kotníky

zählen: nicht bis drei zählen könnenneumět do pěti napočítat

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

Zukunft: die Zukunft voraussagen (können)(umět) předpovídat budoucnost

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

abschminken: hovor. Das kannst du dir abschminken!Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!

allein: Du allein kannst mir noch helfen.Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

ausbleiben: Das konnte ja nicht ausbleiben!Vždyť k tomu muselo dojít!

ausdrücken: etw. kaum mit Worten ausdrücken könnennemoci vyjádřit slovy co

aushelfen: Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?

austragen: ein Kind nicht austragen könnennemoci donosit dítě

auswerfen: Das USB-Laufwerk kann nicht ausgeworfen werden.Zařízení USB nelze odebrat.

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

beantworten: Das kann ich nicht beantworten.Na to nemohu/neumím odpovědět.

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

Begleitung: Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?Mohu vám nabídnout doprovod?

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

behandeln: Können wir das nicht morgen behandeln?Nemohli bychom to probrat zítra?

beherrschen: sich gut beherrschen könnenumět se dobře ovládat

beide: Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

denken: Solange ich denken kann ...Pokud mi paměť sahá ...

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

durchfinden: (sich) in der Großstadt nicht durchfinden könnennedokázat se zorientovat ve velkoměstě

einwechseln: Können Sie mir einen Hundertkronenschein einwechseln?Můžete mi proměnit stokorunu?

empfehlen: Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

entbehren: Ich kann die Brille nicht länger entbehren.Déle se už bez brýlí neobejdu.

entbehren: Wir können ihn hier nicht mehr entbehren.Už ho zde nemůžeme postrádat.

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finanziell: sich etw. finanziell leisten könnenmoci si co finančně dovolit

finden: Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.

folgen: j-m/etw. nicht folgen könnennemoci pochopit koho/co

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

fühlen: Man konnte die Beule am Kopf fühlen.Ta boule na hlavě se dala nahmatat.

halten: Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.

helfen: Können Sie mir bitte helfen?Můžete mi prosím pomoci?

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

indes, indessen: Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.

interpretieren: Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.

klagen: Ich kann nicht klagen.Nemohu si stěžovat.

konzentrieren: Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).

lesen: Das Kind kann schon lesen.Dítě už umí číst.

lösen: den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho

losgehen: Nun kann's losgehen!A teď to může začít!

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Dokážeš pochopit, co prožívám?

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

noch: Könnten Sie das noch einmal wiederholen?Mohl byste to ještě jednou zopakovat?

obgleich: Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.Nemohu přijít, přestože bych rád.

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

orientieren: sich ohne Stadtplan nicht orientieren könnenneumět se orientovat bez mapy města

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

radebrechen: ein paar Worte Italienisch radebrechen (können)(umět) lámanou italštinou pár slov

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

rücken: Kannst du ein Stückchen rücken?Můžeš se kousek posunout?

ruhig: Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!Taky by ses mi mohl omluvit!

rühren: (vor Müdigkeit) die Beine nicht mehr rühren können(únavou) nemoci pohnout nohama