Hlavní obsah

können

Vyskytuje se v

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte

ausstehen: nemoci vystát koho/coj-n/etw. nicht ausstehen können

Baum: moci skály lámat mít hodně silBäume ausreißen (können)

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

Berg: umět hory přenášetBerge versetzen können

bleiben: kdo (si) může zůstat tam, kde jej. kann bleiben, wo der Pfeffer wächst

erwarten: Dočkej času!Du wirst es wohl noch erwarten können!

Gedanke: (umět) číst myšlenky kohoj-s Gedanken lesen (können)

genug: Ta nemá nikdy dost. chce stále vícSie kann nie genug bekommen.

gern: Trhni si! Ty mi můžeš...!Du kannst mich (mal) gern haben!

Gift: moci vzít na co jedauf etw. Akk Gift nehmen können

gratulieren: moci si gratulovat ke komu/čemu k manželce, úspěchu ap.sich zu j-m/etw. gratulieren können

Hals: nemít dostden Hals nicht voll kriegen (können)

ich: To bych určitě neudělal!Ich kann mich beherrschen!

kaufen: Za to si nic nekoupím.Dafür kann ich mir nichts kaufen.

Mondschein: Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!

Mühe: Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.

Pfeffer: Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.

Pferd: dát za koho ruku do ohněmit j-m Pferde stehlen können

Puff: něco snést, nebýt žádná citlivkaeinen Puff vertragen (können)

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Rede: O tom nemůže být ani řeč! To nepřichází v úvahu!Davon kann nicht die/keine Rede sein!

sagen: Ať si říká, kdo chce, co chce.Man kann sagen, was man will.

sehen: nemoci koho/co už ani vidětj-n/etw. nicht mehr sehen können

sehr: moc dobře vědět/umět coetw. Akk sehr wohl wissen/können

Sprung: nemoci si vyskakovatkeine großen Sprünge machen können

warten: To se načekáš!Da kannst du lange warten!

Wasser: nesahat komu ani po kotníkyj-m das Wasser nicht reichen können

zählen: neumět do pěti napočítatnicht bis drei zählen können

disponieren: moci disponovat peněziüber sein Geld disponieren können

können: umět hrát na kytaruGitarre spielen können

Zukunft: (umět) předpovídat budoucnostdie Zukunft voraussagen (können)

abladen: Kde vás mohu vyložit?přen. Wo kann ich Sie abladen?

abschminken: Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!hovor. Das kannst du dir abschminken!

allein: Jenom ty (sám) mi můžeš ještě pomoci.Du allein kannst mir noch helfen.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

anrufen: Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?

ausbleiben: Vždyť k tomu muselo dojít!Das konnte ja nicht ausbleiben!

ausdrücken: nemoci vyjádřit slovy coetw. kaum mit Worten ausdrücken können

aushelfen: Můžete mi půjčit známku?Können Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?

austragen: nemoci donosit dítěein Kind nicht austragen können

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

beantworten: Na to nemohu/neumím odpovědět.Das kann ich nicht beantworten.

befahren: Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.

Begleitung: Mohu vám nabídnout doprovod?Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

behandeln: Nemohli bychom to probrat zítra?Können wir das nicht morgen behandeln?

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

beide: Umí obojí, hrát na klavír i na kytaru.Er kann beides, Klavier und Gitarre spielen.

bevor: Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.

denken: Pokud mi paměť sahá ...Solange ich denken kann ...

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

durchfinden: nedokázat se zorientovat ve velkoměstě(sich) in der Großstadt nicht durchfinden können

einwechseln: Můžete mi proměnit stokorunu?Können Sie mir einen Hundertkronenschein einwechseln?

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

entbehren: Déle se už bez brýlí neobejdu.Ich kann die Brille nicht länger entbehren.

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finanziell: moci si co finančně dovolitsich etw. finanziell leisten können

finden: Nemůže najít klid.Er kann keine Ruhe finden.

folgen: nemoci pochopit koho/coj-m/etw. nicht folgen können

fragen: Je jen otázkou, zda budu moci přijít.Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.

fühlen: Ta boule na hlavě se dala nahmatat.Man konnte die Beule am Kopf fühlen.

halten: Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.Er wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.

helfen: Můžete mi prosím pomoci?Können Sie mir bitte helfen?

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

indem: Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.

indes, indessen: Zatímco vařím, můžeš prostřít stůl.Indes ich koche, kannst du den Tisch decken.

interpretieren: Jeho mlčení se dá interpretovat jako zbabělost.Sein Schweigen kann man als Feigheit interpretieren.

klagen: Nemohu si stěžovat.Ich kann nicht klagen.

konzentrieren: V tom hluku se nemohu soustředit (na svou práci).Bei diesem Lärm kann ich mich nicht (auf meine Arbeit) konzentrieren.

lesen: Dítě už umí číst.Das Kind kann schon lesen.

lösen: nemoci odtrhnout pohled od koho/čehoden Blick von j-m/etw. nicht lösen können

losgehen: A teď to může začít!Nun kann's losgehen!

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

nachempfinden: Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?

nachts: Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.

noch: Mohl byste to ještě jednou zopakovat?Könnten Sie das noch einmal wiederholen?

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

obwohl: Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.

orientieren: neumět se orientovat bez mapy městasich ohne Stadtplan nicht orientieren können

passieren: To se může stát každému.Das kann jedem (mal) passieren.

radebrechen: (umět) lámanou italštinou pár slovein paar Worte Italienisch radebrechen (können)

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

rücken: Můžeš se kousek posunout?Kannst du ein Stückchen rücken?

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

rühren: (únavou) nemoci pohnout nohama(vor Müdigkeit) die Beine nicht mehr rühren können

scheiden: umět rozeznat dobré od zléhoGut von Böse scheiden können

schenken: Tu námahu sis mohl ušetřit.Die Mühe hättest du dir schenken können.

schrecken: To mě nemůže vystrašit.Das kann mich nicht schrecken.

selbst: Dítě už umí samo chodit.Das Kind kann schon selbst laufen.

Sicherheit: moci tvrdit co s jistotouetw. mit Sicherheit behaupten können

sinken: Jak hluboko jen lze klesnout.přen. Wie tief man nur sinken kann.

so weit: Můžeme teď jít, jsem připraven.Wir können jetzt gehen, ich bin so weit.

stecken: Tu cestu můžeme zapíchnout.Die Reise können wir stecken.

auskratzen: Vyškrábala bych mu/jí oči.Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.

pomoct si: Nemohu si pomoci.Ich kann mir nicht helfen.

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dobře: Umí dobře německy.Er kann gut Deutsch.

dočkat se: Nemůže se dočkat prázdnin.Sie kann die Ferien kaum erwarten.

dokázat: Dokaž, co umíš.Beweise, was du kannst.

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

domyslet si: Snadno si to domyslíš.Das kannst du dir leicht hinzudenken.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dovolat se: Nemohu se nikam dovolat.Ich kann keine Verbindung bekommen.

existovat: Jak tady můžeš existovat?Wie kannst du hier leben?

humus: Jak můžeš sedět v tom humusu?Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

leda: Tady se dá jít leda do kina.Hier kann man höchstens ins Kino gehen.

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

moct: nemoct usnoutnicht einschlafen können

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nabažit se: Nemůže se tě nabažit.Er kann von dir nicht genug bekommen.

nadít se, nadát se: Čeho se od tebe můžeme nadát?Was können wir dir zutrauen?

nadsázka: Bez nadsázky lze říci...Ohne Übertreibung kann man sagen...

nahmatat: Nemohl ve tmě nahmatat kliku.Er konnte im Dunkeln die Klinke nicht ertasten.

najíst se: Kde se ve městě levně najíme?Wo kann man in der Stadt billig essen?

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

nezvládat: Já tu práci prostě nezvládám.Ich kann die Arbeit einfach nicht bewältigen.

nota: nemoci chytit notudie Note nicht treffen können

odemknout: Nejde mi to odemknout.Ich kann es nicht aufschließen.

odklidit: Mohl bys odklidit ze stolu?Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odolat: Nemohl odolat pokušení.Er konnte der Versuchung nicht widerstehen.

odpoutat se: Nemohl se odpoutat od napínavé knížky.Er konnte sich von einem spannenden Buch nicht losreißen.

odřeknout si: Nemohl si odříci skleničku před spaním.Er konnte nicht auf den Schlaftrunk verzichten.

odtrhnout: Nemohl jsem je od sebe odtrhnout.Ich konnte sie nicht auseinander reißen.

oplatit: Jak vám to oplatím?Wie kann ich es Ihnen vergelten?

osprchovat se: Kde se můžu osprchovat?Wo kann ich mich duschen?

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

paragraf: Dle toho a toho paragrafu je možno...Nach Paragraph soundso kann man...

pasivně: pasivně znát cizí jazykeine Fremdsprache passiv können

pětka: hovor., přen. Můžeš mi půjčit pětku?Kannst du mir einen Zehner leihen?

pobrat: Nemůžu všechno pobrat.Ich kann nicht alles mitnehmen.

podobný: Podobné podmínky si nelze klást.Ähnliche Bedingungen kann man nicht stellen.

pochodit: S tím u mě nepochodíš.Damit kannst du bei mir nicht ankommen.

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.