Hlavní obsah

bleiben

Slovesoblieb, i. geblieben

  1. zůstat doma ap.Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!
  2. zbýt, zůstat naděje ap.Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.
  3. zbývat, zůstávat jako možnost, moci jen doufat ap.
  4. bei etw. zůstat u čeho, při čemWir bleiben beim Wein.Zůstaneme u vína.

Vyskytuje se v

bleiben: Kde vězí kdo/co?Wo bleibt j./etw.?

Erde: zůstat (nohama) na zemiauf der Erde bleiben

Pfeffer: Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.

Rahmen: zůstat/držet se v mezíchim Rahmen bleiben, sich im Rahmen halten

schleierhaft: být/zůstávat záhadou komu, pro kohoj-m schleierhaft sein/bleiben

stehen bleiben: Kde jsme skončili? v rozhovoruWo sind wir stehen geblieben?

Strecke: zůstat v půli cesty, uvíznoutauf der Strecke bleiben

Teppich: Zůstaň na zemi!Bleib auf dem Teppich!

übrig: komu nezbývá nic jiného, (než..)j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)

unbenommen: co je rozhodnutím/svobodnou volbou kohoetw. Nom ist/bleibt j-m unbenommen

Weg: zůstat trčet v půli cestyauf halbem Weg(e) stehen bleiben

Wort: komu uvízla slova v krkuj-m ist das Wort im Hals stecken geblieben

cool: zůstat v pohoděcool bleiben

Kontakt: být/zůstat ve spojení s kýmmit j-m in Kontakt stehen/bleiben

Leder: zůstat u míčedicht am Leder bleiben

über: zůstat přes poledne domaüber Mittag zu Hause bleiben

unversöhnlich: zůstat nesmiřitelnýmunversöhnlich bleiben

bestehen bleiben: Lavinové nebezpečí trvá.Die Lawinengefahr bleibt bestehen.

bleiben lassen: Měl bys toho kouření nechat.hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.

daheimbleiben: Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.

denn: Kdes byl zase tak dlouho?Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?

ehelos: zůstat svobodný/svobodnáehelos bleiben

Empfang: zůstat na příjmuauf Empfang bleiben

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

fortbleiben: Dva dny nepřišel do práce.Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.

liegen: zůstat (ležet) dlouho v postelilange (im Bett) liegen bleiben

Minderheit: zůstat v menšiněin der Minderheit bleiben

mindestens: Zůstane přinejmenším 2 dny.Er wird mindestens 2 Tage bleiben.

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

Morast: uvíznout v bahněim Morast stecken bleiben

nicht: Ty přece ještě zůstaneš, ne?Du bleibst doch noch, nicht wahr?

Sache: zůstat u tématubei der Sache bleiben

Schlachtfeld: zůstat na bojišti, zemřítauf dem Schlachtfeld bleiben

Situation: Zůstal pánem situace.Er blieb Herr der Situation.

sodass: Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.

solange: Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.

sollen: Kdyby pršelo, zůstaneme doma.Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.

Strafe: za trest (muset) zůstat domazur Strafe zu Hause bleiben (müssen)

ungerührt: zůstat netečnýungerührt bleiben

unvollendet: zůstat nedokončenounvollendet bleiben

wann: Dokdy chceš zůstat?Bis wann willst du bleiben?

a: Prší, a proto zůstaneme doma.Es regnet, und deshalb bleiben wir zu Hause.

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

dílem: Dílem zůstali, dílem odešli.Sie sind teils geblieben und teils weggegangen.

dlouho: Jak dlouho (tu) zůstaneš?Wie lange bleibst du (hier)?

hezky: Jen zůstaň hezky doma.Bleib nur schön zu Hause.

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

na: zůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben

naráz: Auto naráz zastavilo.Das Auto ist plötzlich stehen geblieben.

naživu: zůstat naživuam Leben bleiben

nemukat: Seď a nemukej!Bleib sitzen und muckse dich nicht!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

noc: zůstat kde přes nocirgendwo über Nacht bleiben

osamět: Konečně osaměli.Sie sind endlich allein geblieben.

papat: Seď a papej!Sitzen bleiben und essen!

počítač: Pořád mi zamrzá počítač.Mein PC bleibt ständig hängen.

prostředek: zůstat (zcela) bez prostředků(ganz) ohne Mittel/mittellos bleiben

přebývat: Peníze mu nepřebývají.Das Geld bleibt ihm nicht übrig.

radno: Není radno zde zůstávat.Es ist nicht ratsam, hier zu bleiben.

rozvaha: zachovat rozvahubesonnen bleiben

sekat: sekat dobrotueine saubere Weste haben, sauber bleiben

tu: Ať tu zůstane.Er soll hier bleiben.

ustálit se: Ručička váhy se ustálila.Der Zeiger der Waage blieb stehen.

utkvět: utkvět v pamětiim Gedächtnis haften bleiben

uváznout: uváznout na mělčiněauf einer Sandbank stecken bleiben

vězet: Zůstali jsme vězet na letišti.Wir sind auf dem Flughafen stecken geblieben.

vprostřed: zůstat stát vprostřed sálumitten im Saal stehen bleiben

výběr: Nemám na výběr.Mir bleibt keine (andere) Wahl.

vybýt: Na to nám už nevybyl čas.Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.

vyřknout: Mnohé zůstalo nevyřčeno.Vieles blieb unausgesprochen.

vzadu: zůstat vzaduhinten bleiben

zácpa: uvíznout v zácpěim Stau stecken bleiben

zadrhnout se: přen. Slova se mu zadrhla v hrdle.Seine Worte blieben ihm im Hals stecken.

zdržet se: Jak dlouho se zdržíš?Wie lange bleibst du?

změna: co zůstává beze změnyetw. bleibt unverändert

zůstat: zůstat v pokojiim Zimmer bleiben

zůstávat: zůstávat v pamětiim Gedächtnis bleiben

že: Že se necítil dobře, zůstal doma.Da er sich nicht wohl fühlte, blieb er zu Hause.

dech: kdo nemůže chytit dechj-m bleibt die Luft weg

dlužný: nezůstat nikomu nic dluženniemandem etwas schuldig bleiben

kontakt: zůstat v kontaktu s kýmmit j-m in Kontakt bleiben

přibitý: přen. zůstat sedět jako přibitýwie angenagelt sitzen bleiben

rozum: Zůstává nad tím rozum stát.Da bleibt einem der Verstand stehen.

shůry: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.

suchý: Ani oko nezůstalo suché.Kein Auge blieb trocken.

angewurzelt: (zůstat) stát jako přikovanýwie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben

země: držet se při zemiauf der Erde bleiben