Hlavní obsah

bleiben

Slovesoblieb, i. geblieben

  1. zůstat doma ap.Bleiben Sie bitte am Apparat!Zůstaňte prosím u telefonu!
  2. zbýt, zůstat naděje ap.Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.
  3. zbývat, zůstávat jako možnost, moci jen doufat ap.
  4. bei etw. zůstat u čeho, při čemWir bleiben beim Wein.Zůstaneme u vína.

Vyskytuje se v

bleiben: Wo bleibt j./etw.?Kde vězí kdo/co?

Erde: auf der Erde bleibenzůstat (nohama) na zemi

Pfeffer: Der kann bleiben/hingehen, wo der Pfeffer wächst.Ať jde do háje/k čertu/k šípku!, Ať si zůstane, kde je!

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

schleierhaft: j-m schleierhaft sein/bleibenbýt/zůstávat záhadou komu, pro koho

stehen bleiben: Wo sind wir stehen geblieben?Kde jsme skončili? v rozhovoru

Strecke: auf der Strecke bleibenzůstat v půli cesty, uvíznout

Teppich: Bleib auf dem Teppich!Zůstaň na zemi!

übrig: j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)komu nezbývá nic jiného, (než..)

unbenommen: etw. Nom ist/bleibt j-m unbenommenco je rozhodnutím/svobodnou volbou koho

Weg: auf halbem Weg(e) stehen bleibenzůstat trčet v půli cesty

Wort: j-m ist das Wort im Hals stecken gebliebenkomu uvízla slova v krku

cool: cool bleibenzůstat v pohodě

Kontakt: mit j-m in Kontakt stehen/bleibenbýt/zůstat ve spojení s kým

Leder: dicht am Leder bleibenzůstat u míče

über: über Mittag zu Hause bleibenzůstat přes poledne doma

unversöhnlich: unversöhnlich bleibenzůstat nesmiřitelným

bestehen bleiben: Die Lawinengefahr bleibt bestehen.Lavinové nebezpečí trvá.

bleiben lassen: hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.Měl bys toho kouření nechat.

daheimbleiben: Sollte es morgen regen, bleiben wir daheim.Jestli bude zítra pršet, zůstaneme doma.

denn: Wo bist du denn (wieder) so lange geblieben?Kdes byl zase tak dlouho?

ehelos: ehelos bleibenzůstat svobodný/svobodná

Empfang: auf Empfang bleibenzůstat na příjmu

ersparen: hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!Mě taky musí potkat všechno!

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

liegen: lange (im Bett) liegen bleibenzůstat (ležet) dlouho v posteli

Minderheit: in der Minderheit bleibenzůstat v menšině

mindestens: Er wird mindestens 2 Tage bleiben.Zůstane přinejmenším 2 dny.

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Morast: im Morast stecken bleibenuvíznout v bahně

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Sache: bei der Sache bleibenzůstat u tématu

Schlachtfeld: auf dem Schlachtfeld bleibenzůstat na bojišti, zemřít

Situation: Er blieb Herr der Situation.Zůstal pánem situace.

sodass: Das Kind hatte Fieber, sodass es im Bett bleiben musste.Dítě mělo horečku, takže muselo zůstat v posteli.

solange: Solange das Kind Fieber hat, muss es im Bett bleiben.Dokud má dítě horečku, musí zůstat v posteli.

sollen: Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause.Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

Strafe: zur Strafe zu Hause bleiben (müssen)za trest (muset) zůstat doma

ungerührt: ungerührt bleibenzůstat netečný

unvollendet: unvollendet bleibenzůstat nedokončeno

wann: Bis wann willst du bleiben?Dokdy chceš zůstat?

angewurzelt: wie angewurzelt (da)stehen/stehen bleiben(zůstat) stát jako přikovaný