Hlavní obsah

sehr

Příslovce

  1. velmi, veliceein sehr schönes Bildvelmi pěkný obraz
  2. pěkně, velmiBitte/Danke sehr!Děkuji/Prosím pěkně!

Vyskytuje se v

empfinden: mít (velmi) rád koho(sehr) viel für j-n empfinden

sehr: moc dobře vědět/umět coetw. Akk sehr wohl wissen/können

übrig: mít velké rezervy výkon ap.sehr zu wünschen übrig lassen

allein: cítit se (velmi) osamělesich (sehr) allein fühlen

aussehen: Ten muž vypadal velmi smutně.Der Mann sah sehr traurig aus.

Dame: Vážené dámy, vážení pánové!Sehr geehrte Damen und Herren!

häuslich: vést velmi domácký životein sehr häusliches Leben führen

Herr: vážený pane Müllere v dopisesehr geehrter Herr Müller

lässig: chovat se velmi přirozeněsich sehr lässig verhalten

rege: být tělesně i duševně ještě velmi zdatnýkörperlich und geistig noch sehr rege sein

übersichtlich: velmi dobře přehledný plán městaein sehr schön übersichtlicher Stadtplan

abnehmen: Velmi zhubla.Sie hat sehr abgenommen.

ähnlich: Je velmi podobný svému bratrovi.Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.

befähigen: velmi nadaný hudebníkein sehr befähigter Musiker

betreten: být z čeho velmi zaraženýüber etw. Akk sehr betreten sein

damit: Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.

der, die, das: Její šaty jsou velmi nápadné.Deren Kleid ist sehr auffällig.

ehren: Vaše uznání mě velmi těší.Ihre Anerkennung ehrt mich sehr.

fehlen: Moc jsi mi chyběl!Du hast mir sehr gefehlt!

genießen: Dovolené jsem si velmi užila.Ich habe meinen Urlaub sehr genossen.

gut: dostat jedničku/dvojku z matikysehr gut/gut in Mathe bekommen

kinderlieb: mít (velmi) rád děti(sehr) kinderlieb sein

kleben: Dítě velmi visí na své matce.Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.

lehrreich: být velmi poučný pro kohofür j-n sehr lehrreich sein

letzt(er,e,es): Poslední dobou jsem velmi unavená.In der letzten Zeit bin ich sehr müde.

machen: Váza se na tomto místě velice dobře vyjímá.Die Vase macht sich sehr gut an dieser Stelle.

müde: Všichni byli po cestě velmi unavení.Alle waren nach der Reise sehr müde.

nehmen: brát co velmi vážněetw. sehr ernst nehmen

pressieren: Velmi spěchám.Mir pressiert es sehr.

schätzen: (Velmi) si cení její spolehlivosti.Er schätzt ihre Zuverlässigkeit (sehr).

schön: To je od tebe velmi pěkné.Das ist sehr schön von dir.

selten: Jezdíme do města jen velmi zřídka.Wir fahren nur sehr selten in die Stadt.

sollen: Ten obchod je prý velmi drahý.Der Laden soll sehr teuer sein.

verbinden: Jsem Vám velmi zavázán.Ich bin Ihnen sehr verbunden.

vermissen: Velmi jsem tě postrádal!, Moc jsi mi chyběl!Ich habe dich sehr vermisst!

werfen: Hodil daleko oštěpem.Er hat den Speer sehr weit geworfen.

wie: Byla velmi úspěšná jako politička i jako umělkyně.Sie war als Politikerin wie als Künstlerin sehr erfolgreich.

paní: Vážená paní!Sehr geehrte Frau!

velmi: ped. velmi dobřesehr gut

dvojka: dostat dvojku z písemkysehr gut bekommen, eine Zwei bekommen

fajn: Bylo to moc fajn.Das war sehr fein.

hodně: hodně brzo/častosehr bald/oft

milý: To je od vás velice milé.Das ist sehr nett von Ihnen.

moc: Moc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.

nahnat: Měl jsem dost nahnáno.Ich hatte große Angst., Mir war sehr bange.

nízko: Voda klesla velmi nízko.Das Wasser sank sehr tief.

bitte: Nabídněte si prosím!Bitte sehr!

obletovat: Zpěvačka je velmi obletována.Die Sängerin wird sehr umschwärmt.

podařit se: Dort se ti dnes velmi podařil.Die Torte ist dir heute sehr gut geraten.

podobat se: Podobá se své matce.Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.

podráždit: Velmi ji to podráždilo.Sie hat sich darüber sehr erregt.

prášit se: Hrozně se tu práší.Es staubt hier sehr.

rozčilovat: Hluk ho velmi rozčiluje.Der Lärm regt ihn sehr auf.

rozrušit: Přítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.

růžově: Budoucnost nevypadá příliš růžově.Die Zukunft sieht nicht sehr rosig aus.

se, si: Jsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.

servírovat: Servíruje velmi prudce.Er serviert sehr heftig.

tvrdohlavý: velmi tvrdohlavý člověkein sehr dickköpfiger Mensch

útulný: Váš byt je velmi útulný.Ihre Wohnung ist sehr gemütlich.

velice: velice důležitá věceine sehr wichtige Sache

zacvičit: Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.

zaneprázdněný: Je velmi zaneprázdněný.Er ist sehr beschäftigt.

zřídka: Stává se to velmi zřídka.Es geschieht sehr selten.

ztěžka: Jen ztěžka si na ni vzpomínám.Ich erinnere mich nur sehr schlecht an sie.

vážený: Vážené dámy a pánové!Sehr geehrte Damen und Herren!