Hlavní obsah

höchst

Vyskytuje se v

Galle: j-m kommt die Galle hochv kom se hne žluč

Gewalt: höhere Gewaltvyšší moc

hinauswollen: hoch hinauswollenmířit vysoko, chtít se vyšvihnout v zaměstnání ap.

hoch: höhere Gewaltvyšší moc

Kopf: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

Kurs: bei j-m hoch im Kurs stehenbýt u koho v kurzu zpěvák, kniha ap.

Preis: hoch im Preis stehenmít vysokou cenu

Region: in höheren Regionen schwebenvznášet se v oblacích

Sphäre: in höheren Sphären schwebenvznášet se (ve vyšších sférách), nebýt nohama na zemi

stehen: hoch im Kurs stehenbýt v kurzu vysoce ceněný

höchst: Sie ist höchst naiv.Je naprosto naivní.

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

schießen: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

Hand: Hände hoch oder ich schieße!Ruce vzhůru nebo střelím!

čas: höchste Zeitnejvyšší čas

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

středoškolský: höhere Schulbildungstředoškolské vzdělání

škola: höhere/mittlere Schule, die Mittelschulestřední škola

tlakový: das Hoch, das Hochdruckgebietmeteor. tlaková výše

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

nejvýš: Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Bydlíme nejvýš.

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

rozbušit se: Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.Srdce se mu rozbušilo vzrušením.

sláva: Dreimal hoch!Třikrát sláva!

stopa: Er ist 6 Fuß hoch.Měří 6 stop.

vyhrnout se: Der Rock rutscht hoch.Sukně se vyhrnuje.

vysoce: j-n/etw. hoch schätzenvysoce si cenit koho/čeho

vysoko: hoch im Gebirgevysoko v horách

výše: höher gelegene Gebietevýše položené oblasti

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

dobře: bei j-m hoch angeschrieben seinbýt u koho dobře zapsán

hlava: Kopf hoch!Hlavu vzhůru!

hledět: hoch hinaus wollenhledět moc vysoko

kurz: hoch im Kurs seinbýt v kurzu

nahoru: die Nase hoch tragennosit nos nahoru

vysoký: Es ist höchste Zeit!Je nejvyšší čas!

vzhůru: Hände/Kopf hoch!Ruce/Hlavu vzhůru!

žluč: j-m steigt die Galle hochkomu to hýbe žlučí

Eisenbahn: Es ist (die) (aller)höchste Eisenbahn.Strašně to spěchá., Je nejvyšší čas.