Hlavní obsah

vy

Zájmeno

  1. (skupinový adresát promluvy) ihrvy a vaši kamarádiihr und eure Freundeexpr. Však vy víte!Ihr wisst schon!
  2. (při vykání) SieProsím, následujte mne...Bitte folgen Sie mir...Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.
  3. (vyjádření citového zaujetí mluvčího) ihr

Vyskytuje se v

vítat: Herzlich willkommen!Vítáme vás!

zdravit: es grüßt Dich/Siezdraví Tě/Vás v dopisech

dařit se: Wie geht es Ihnen?Jak se vám daří?

hej: Ihr seid gut drauf!Vám je hej!

hezký: Das ist nett von euch.To je od vás hezké.

málo: Ich halte Sie nur etwas auf.Zdržím vás jen málo.

milý: Das ist sehr nett von Ihnen.To je od vás velice milé.

nad, nade: Er wohnt über euch.Bydlí nad vámi.

nový: Was gibt's Neues bei euch?Co je u vás nového?

obložený: Darf ich Ihnen belegte Brötchen anbieten?Mohu Vám nabídnout obložené chlebíčky?

obsloužit: Sie werden am Nebenschalter abgefertigt.Obslouží Vás u vedlejší přepážky.

ochota: Ich danke Ihnen für Ihre Bereitschaft.Děkuji Vám za ochotu.

oplatit: Wie kann ich es Ihnen vergelten?Jak vám to oplatím?

pomoct: Kann ich Ihnen irgendwie helfen?Mohu vám nějak pomoci?

potud: Insofern stimme ich Ihnen zu.Až potud s vámi souhlasím.

poznat: Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.Těší mě, že jsem vás poznal.

představit: Darf ich Ihnen Herrn X vorstellen?Mohu Vám představit pana X?

přimluvit se: Ich werde für euch Fürsprache einlegen.Přimluvím se za vás.

rád: Es freut mich, Sie kennenzulernen.Rád vás poznávám.

rozumět: Ich verstehe Sie nicht.Nerozumím Vám.

sdělit: Ich erlaube mir euch mitzuteilen, dass...Dovoluji si vám sdělit, že...

sdělovat: Mit Bedauern teilen wir euch mit, dass ...S politováním vám sdělujeme, že ...

smeknout: Hut ab vor Ihnen.Musím před vámi smeknout.

ujistit: Ich kann Sie dessen versichern.O tom vás mohu ujistit.

vděčný: Ich wäre euch dafür dankbar.Byl bych vám za to vděčen.

vy: ihr und eure Freundevy a vaši kamarádi

vyhovovat: Würde Ihnen Freitag passen?Pátek by vám vyhovoval?

vynahradit: Wie kann ich es Ihnen ersetzen?Jak vám to můžu vynahradit?

vyrušit: Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?

zpráva: Ich benachrichtige Sie davon/darüber.Dám vám o tom zprávu.

potřebovat: Jetzt kann ich euch hier nicht brauchen.Nemohu vás tu teď potřebovat.

Herr: Ein Herr möchte Sie sprechen.Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

abladen: přen. Wo kann ich Sie abladen?Kde vás mohu vyložit?

anbieten: Darf ich euch etwas (zum Trinken) anbieten?Smím vám něco nabídnout (k pití)?

Begleitung: Kann ich Ihnen meine Begleitung anbieten?Mohu vám nabídnout doprovod?

behilflich: Darf ich Ihnen behilflich sein?Mohu Vám pomoci/být nápomocný?

bekannt machen: Darf ich bekannt machen?Mohu vás představit?

bekümmern: Was bekümmert Sie das?Co je Vám do toho/po tom?

berechnen: Ich berechne Ihnen das nur mit zehn Euro.Účtuji vám za to jen deset eur.

dürfen: Darf ich Sie kurz stören?Mohu vás na chvíli vyrušit?

Entgegenkommen: Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen.Děkuji Vám za Vaši laskavost.

erlauben: Ich erlaube mir Ihnen mitzuteilen, dass...Dovoluji si vám sdělit, že...

euch: Ich kenne euch schon.Já už vás znám.

euer: Euer sind fünf.Je vás pět.

hierdurch: Hierdurch teilen wir Ihnen mit, dass...Tímto vám sdělujeme, že...

hören: Sie werden noch von mir hören!Vy o mně ještě uslyšíte!

Ihnen: Wie geht's Ihnen?Jak se vám daří?

ihresgleichen: Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.Pro takového jako vy by to měla být maličkost.

legitimieren: Wer hat Sie legitimiert uns zu vertreten?Kdo vás legitimoval, abyste nás zastupoval?

mitwollen: Ich will mit.Chci s tebou/vámi.

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

schulden: Was schulde ich Ihnen für die Reparatur?Co jsem vám dlužný za opravu?

übereinstimmen: Wir stimmen mit Ihnen überein.Souhlasíme s Vámi.

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

verbleiben: Nach Abzug der Steuern verbleiben Ihnen noch 100 Euro.Po srážce daní Vám zůstává ještě 100 euro.

vielmals: Ich danke Ihnen vielmals!Mnohokrát vám děkuji!

vorstellen: Gestatten Sie mir, bitte, mich (Ihnen) vorzustellen.Dovolte mi, prosím, abych se (Vám) představil.

willkommen: Herzlich willkommen!Vítejte!, Vítáme Vás!, Srdečně Vás vítáme!

zugehen: Das Paket geht Ihnen in den nächsten Tagen zu.Balík vám přijde v následujících dnech.

zwei: Einer von euch zweien muss mitkommen.Jeden z vás dvou musí jít (s námi).

prosit: při vyjádření údivu ich bitte dich, ich bitte Sieprosím tě, prosím vás