Hlavní obsah

verbinden

Slovesoa, u

  1. obvázat, zavázat obvazemj-m/sich den Fuß verbindenobvázat komu/si nohu
  2. spojit části ap.zwei Bretter mit Leim miteinander verbindenspojit dvě prkna klihem
  3. držet pohromadě šrouby skříň ap.
  4. sich verbinden spojovat se, vázat se o prvcích ap.
  5. etw. Akk mit etw. spojit co s čímzwei Gewässer durch einen Kanal verbindenspojit dva vodní toky kanálem
  6. spojit telefonní hovor, navázat (telefonické) spojeníMoment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem
  7. kniž. zast.být zavázaný/vděčnýIch bin Ihnen sehr verbunden.Jsem Vám velmi zavázán.

Vyskytuje se v

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

užitečný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

náklad: být spojen s dalšími nákladymit weiteren Kosten verbunden sein

nastřihnout: nastřihnout obvazden Verband anschneiden

obvaz: komu vyměnit obvazj-m den Verband wechseln

omotat: omotat si koleno obvazemdas Knie mit einem Verband umwickeln

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

pojit se: Slabiky se pojí v slovo.Silben verbinden sich zu einem Wort.

propojit: propojit místnosti chodboudie Zimmer durch einen Flur verbinden

příjemný: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

rána: převázat ránu komuj-m die Wunde verbinden

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

sloučit: sloučit kariéru s mateřstvímdie Karriere mit der Mutterschaft verbinden

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

slučovat se: Rodiny se slučují sňatky.Die Familien verbinden sich durch Eheschließungen.

svázaný: Můj život je svázaný s jeho životem.Mein Leben ist mit seinem Leben verbunden.

volně: volně spojenýlose verbunden