Hlavní obsah

falsch

Der, podstatné jméno~s

  • faleš, neupřímnost, nečestnost

Vyskytuje se v

Fährte: auf der falschen Fährte seinbýt na špatné stopě

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

Scham: nur keine falsche Schamjen žádný falešný stud, jen žádná falešná skromnost

falsch: falsch verbunden seinbýt špatně spojený telefonicky

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

einschätzen: j-n falsch einschätzenodhadnout koho špatně

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

Papier: falsche Papierezfalšované doklady

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

mimo: neben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinhovor. být mimo

svědectví: falsche Zeugenaussagekřivé svědectví

falešný: falsches Geld/falsche Banknotenfalešné peníze/bankovky

křivě: j-n etw. Gen falsch beschuldigenkřivě obvinit koho z čeho

lichý: haltlose/falsche Beschuldigungliché obvinění

namazaný: Der Skiläufer hat falsch gewachst.Lyžař měl špatně namazáno.

napsaný: falsch geschriebene Adressechybně napsaná adresa

nepravý: falsche Zähnenepravé zuby

nesprávný: falsche Berechnungnesprávný výpočet

peníz: falsches Geldstückfalešný peníz

poopravit: eine falsche Berechnung berichtigenpoopravit chybný výpočet

prorok: ein falscher Prophetfalešný prorok

předpoklad: richtige/falsche Voraussetzungsprávný/nesprávný předpoklad

špatně: j-n/etw. falsch verstehenšpatně pochopit koho/co

špatný: eine falsche Antwortšpatná odpověď

tělo: falsche Körperhaltungšpatné držení těla

udání: einer falschen Anzeige nachgehenprošetřit falešné udání

uskladněný: falsch gelagerte Nahrungsmittelšpatně uskladněné potraviny

varovat se: falsche Leute meidenvarovat se falešných lidí

zaškrtat: ein falsches Ergebnis durchstreichenzaškrtat chybný výsledek

zfalšovaný: falsche/gefälschte Papierezfalšované doklady

adresa: an der falschen Adresse seinbýt na špatné adrese

cesta: auf dem falschen Weg seinbýt na špatné cestě

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle