Hlavní obsah

falsch

Der, podstatné jméno~s

  • faleš, neupřímnost, nečestnost

Vyskytuje se v

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

Fährte: auf der falschen Fährte seinbýt na špatné stopě

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

Scham: nur keine falsche Schamjen žádný falešný stud, jen žádná falešná skromnost

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

Adressat: falscher Adressat/Adressat unbekanntšpatný adresát/adresát neznámý

auffassen: Du hast meine Bemerkung falsch aufgefasst!Ty jsi mou poznámku špatně pochopil!

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

einschätzen: j-n falsch einschätzenodhadnout koho špatně

irreleiten: sich durch einen falschen Eindruck irreleiten lassennechat se oklamat špatným dojmem

Papier: falsche Papierezfalšované doklady

Richtung: in die falsche Richtung gehenjít špatným směrem

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

svědectví: křivé svědectvífalsche Zeugenaussage

falešný: falešné peníze/bankovkyfalsches Geld/falsche Banknoten

falešný: udat komu falešné jménoj-m einen falschen Namen angeben

falešný: falešný chrupein falsches Gebiss

křivě: křivě obvinit koho z čehoj-n etw. Gen falsch beschuldigen

lichý: liché obviněníhaltlose/falsche Beschuldigung

namazaný: Lyžař měl špatně namazáno.Der Skiläufer hat falsch gewachst.

napsaný: chybně napsaná adresafalsch geschriebene Adresse

nepravý: nepravé zubyfalsche Zähne

nepravý: přijít v nepravý časzur falschen Zeit kommen

nesprávný: nesprávný výpočetfalsche Berechnung

nesprávný: nesprávné řešenífalsche Lösung

peníz: falešný penízfalsches Geldstück

poopravit: poopravit chybný výpočeteine falsche Berechnung berichtigen

prorok: falešný prorokein falscher Prophet

předpoklad: správný/nesprávný předpokladrichtige/falsche Voraussetzung

špatně: špatně pochopit koho/coj-n/etw. falsch verstehen

špatný: špatná odpověďeine falsche Antwort

špatný: uvést špatná datafalsche Daten angeben

tělo: špatné držení tělafalsche Körperhaltung

udání: prošetřit falešné udáníeiner falschen Anzeige nachgehen

uskladněný: špatně uskladněné potravinyfalsch gelagerte Nahrungsmittel

varovat se: varovat se falešných lidífalsche Leute meiden

zaškrtat: zaškrtat chybný výsledekein falsches Ergebnis durchstreichen

zfalšovaný: zfalšované dokladyfalsche/gefälschte Papiere

adresa: být na špatné adresean der falschen Adresse sein

cesta: být na špatné cestěauf dem falschen Weg sein

falešný: hrát falešnou hru s kýmmit j-m ein falsches Spiel spielen

špatný: vsadit na špatného koněaufs falsche Pferd setzen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

špatný: ukázat se ve špatném světlein einem falschen Licht erscheinen