Hlavní obsah

málo

Příslovce

  1. (nemnoho) wenighrozně/příliš málozu wenigmálo se snažit o cosich um etw. wenig bemühenvíce či méněmehr oder wenigerOpakoval to nejméně stokrát.Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.
  2. (krátce, zřídka) wenig, seltenJe málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

Číslovka

  • wenigmálo penězwenig Geldkdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • das WenigeMusela se spokojit s málem.Sie musste mit Wenigem zufrieden sein.

Vyskytuje se v

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

méně: čím dál méněimmer weniger

méně: mnohem méněviel weniger

méně: více či méněmehr oder weniger

málem: Málem na to zapomněl.Er hat es beinahe vergessen.

méně: získat méně bodůweniger Punkte bekommen

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

přerazit se: Málem jsem se přerazil.Ich habe mir fast den Hals gebrochen.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

zadusit: Jedovatý dým ho málem zadusil.Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

ani: ani dost málonicht ein wenig

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

udusit se: Málem se udusila smíchy.Sie erstickte fast vor Lachen.

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

abhauen: Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.Málem by si usekl palec.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.