Hlavní obsah

nemálo

Příslovce

  • nicht wenigbýt nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

Vyskytuje se v

čas: wenig Zeit habenmít málo času

méně: immer wenigerčím dál méně

málem: Er hat es beinahe vergessen.Málem na to zapomněl.

málo: wenig Geldmálo peněz

něco: etwas Geld habenmít něco (málo) peněz

nemálo: nicht wenig überrascht seinbýt nemálo překvapen

pomoct: Das nützt wenig.To pomůže málo.

posrat se: Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.Málem se posral strachy.

přerazit se: Ich habe mir fast den Hals gebrochen.Málem jsem se přerazil.

přizabít: Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.Málem ho za to přizabil.

teplý: wenig/(viel) zu warmmálo/hodně teplý

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

víc: Mehr arbeiten, weniger sprechen.Více pracovat, méně mluvit.

zadusit: Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.Jedovatý dým ho málem zadusil.

zakousnout: Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.Ještě bych něco málo zakousl.

ani: nicht ein wenigani dost málo

chvatný: Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!Práce chvatná málo platná.

udusit se: Sie erstickte fast vor Lachen.Málem se udusila smíchy.

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

abhauen: Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.Málem by si usekl palec.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.