Hlavní obsah

rozhodnout

Vyskytuje se v

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

legitimně: legitimně se rozhodnouteine legitime Entscheidung treffen

minuta: rozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen

moudře: moudře se rozhodnoutsich klugerweise entscheiden

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

neodkladně: neodkladně rozhodnout o čemüber etw. Akk sofort entscheiden

rozhodnout se: definitivně se rozhodnout pro co, proti čemusich definitiv für/gegen etw. entscheiden

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

goldrichtig: eine goldrichtige Entscheidung treffenvyloženě správně se rozhodnout

kommen: zu einem Entschluss kommendospět k rozhodnutí, rozhodnout se

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

treffen: eine Entscheidung über j-n/etw. treffenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

beschließen: die Stilllegung eines Betriebes beschließenrozhodnout o pozastavení provozu

beschließen: Er beschloss, Medizin zu studieren.Rozhodl se studovat medicínu.

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

einmütig: etw. einmütig beschließenco jednomyslně rozhodnout

fällen: eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

gelten: Es gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

Sache: Die Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.

ungewiss: Wir sind uns darüber noch ungewiss.Ještě jsme se v té věci nerozhodli.

voreilig: etw. voreilig entscheidenco unáhleně rozhodnout

vorschnell: vorschnell entscheidenukvapeně rozhodnout

fassen: einen Beschluss fassenusnést se, rozhodnout se