Hlavní obsah

rychle

Příslovce

  1. (velkou rychlostí) schnell, rasch, geschwindJak rychle jedeme?Wie schnell fahren wir?Čas ubíhá rychle.Die Zeit vergeht rasch.
  2. (okamžitě) schnell, rasch, promptrychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

Vyskytuje se v

rychlý: ein schneller Boterychlý posel

co: etw. so schnell wie möglich machenco udělat co nejrychleji

enormně: enorm schnellenormně rychlý

hodně: sehr schnell fahrenjet hodně rychle

odezva: eine schnelle Reaktionrychlá odezva

odklidit se: Er machte sich schnell davon.Rychle se odklidil.

odtáhnout: Sie zog die Hand schnell weg.Rychle odtáhla ruku.

ochabovat: Seine Aufmerksamkeit lässt schnell nach.Jeho pozornost rychle ochabuje.

otékat: Der verletzte Finger schwillt schnell an.Poraněný prst rychle otéká.

pohasnout: Sein Ruhm verblasst schnell.Jeho sláva rychle pohasne.

posel: der Eilbote/Schnellbote/Geheimbotespěšný/rychlý/tajný posel

poskočit: Der Uhrzeiger sprang schnell vor.Hodinová ručička rychle poskočila.

roznést se: Die Neuigkeit verbreitete sich schnell in der Stadt.Novinka se rychle roznesla po městě.

špinit se: Helle Stoffe werden schnell schmutzig.Světlé látky se rychle špiní.

uběhnout: Der Sommer ist schnell vergangen.Léto rychle uběhlo.

uschnout: Die gewaschene Wäsche trocknete an der Sonne schnell.Vyprané prádlo na slunci rychle uschlo.

vstřebat se: Die Salbe ist schnell eingezogen.Mast se rychle vstřebala.

vystřízlivět: Die frische Luft hat ihn schnell ernüchtert.Na čerstvém vzduchu rychle vystřízlivěl.

zapracovat se: Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.Rychle se v nové práci zapracoval.

zaučit se: Er ist klug, er arbeitet sich schnell ein.Je chytrý, zaučí se rychle.

ztuhnout: Das Wachs wurde schnell fest.Vosk rychle ztuhl.

baldmöglichst: um baldmöglichste Erledigung bittenžádat o co nejrychlejší vyřízení

beträchtlich: beträchtlich schneller/größer, als ...podstatně rychlejší/větší, než ...

schnell: schnell laufenběhat rychle

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

aufessen: Iss bitte rasch auf!Rychle prosím dojez!

aufsteigen: schnell auf das Fahrrad aufsteigen und wegfahrenrychle nasednout na kolo a odjet (pryč)

durchfliegen: Sie durchflog rasch die Post.Rychle prolétla poštu.

einziehen: Diese Creme zieht rasch in die Haut ein.Tento krém se rychle vstřebává do pokožky.

greifen: Die Epidemie griff rasch um sich.Epidemie se rychle rozšířila.

hurtig: sich hurtig davonmachenrychle se vypařit

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

Lack: farbloser/schnell trocknender Lackbezbarvý/rychle schnoucí lak

leiern: Das Kind hat das Gedicht schnell geleiert.Dítě rychle odříkalo básničku.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

prompt: prompte Lieferung erhaltenobdržet rychlou dodávku

rennen: Ich rannte, so schnell ich konnte.Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

spitzbekommen: Ich bekam das schnell spitz.Rychle jsem na to přišel.

springen: noch schnell zum Metzger springenještě rychle skočit k řezníkovi

überfliegen: einen Text rasch überfliegenproletět rychle text

überschlagen: etw. rasch im Kopf überschlagenrychle si v hlavě spočítat co

verfallen: Seine Autorität verfällt schnell.Jeho autorita rychle upadá.

verschießen: Diese Farbe verschießt schnell in der Sonne.Tato barva na slunci rychle bledne.

Zeit: Die Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.

zugehen: Er ging rasch auf den Ausgang zu.Rychle směřoval k východu.

rychle: Die Zeit vergeht rasch.Čas ubíhá rychle.