Hlavní obsah

rozhodnutí

Vyskytuje se v

bleskový: učinit bleskové rozhodnutíeine blitzschnelle Entscheidung treffen

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

legitimně: legitimně se rozhodnouteine legitime Entscheidung treffen

minuta: rozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen

moudře: moudře se rozhodnoutsich klugerweise entscheiden

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

neoblomný: neoblomné rozhodnutíunbeugsame Entscheidung

neodkladně: neodkladně rozhodnout o čemüber etw. Akk sofort entscheiden

neodvolatelný: neodvolatelné rozhodnutíunwiderrufliche Entscheidung

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

postavit: postavit koho před rozhodnutíj-n vor die Entscheidung stellen

překotný: udělat překotné rozhodnutíeine übereilte Entscheidung treffen

rektorát: rozhodnutí rektorátueine Entscheidung des Rektorats

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

rozhodnout: Los rozhodne.Das Los entscheidet.

rozhodnout se: definitivně se rozhodnout pro co, proti čemusich definitiv für/gegen etw. entscheiden

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

ulehčit: ulehčit komu rozhodnutíj-m die Entscheidung erleichtern

vehementní: vehementní rozhodnutíeine heftige Entscheidung

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

zásadní: udělat zásadní rozhodnutíeine Grundsatzentscheidung treffen

závažný: závažné rozhodnutíeine gewichtige Entscheidung

zpochybnit: zpochybnit jeho rozhodnutíseine Entscheidung in Frage stellen

anstehen: eine Entscheidung ein paar Tage anstehen lassenodložit rozhodnutí o pár dnů

gescheit: eine gescheite Entscheidung treffenučinit rozumné rozhodnutí

goldrichtig: eine goldrichtige Entscheidung treffenvyloženě správně se rozhodnout

kommen: zu einem Entschluss kommendospět k rozhodnutí, rozhodnout se

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

treffen: eine Entscheidung über j-n/etw. treffenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

zuungunsten, zu Ungunsten: eine Entscheidung zu Ungunsten des Angeklagtenrozhodnutí v neprospěch obžalovaného

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

beschließen: die Stilllegung eines Betriebes beschließenrozhodnout o pozastavení provozu

beschließen: Er beschloss, Medizin zu studieren.Rozhodl se studovat medicínu.

Beschluss: ein Beschluss über die Einführung der Uniformenrozhodnutí o zavedení uniforem

Beschwerde: Beschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung einreichenpodat stížnost proti rozhodnutí soudu

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

einmütig: etw. einmütig beschließenco jednomyslně rozhodnout

fällen: eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

gelten: Es gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

gewichtig: einen gewichtigen Entschluss fassenučinit závažné rozhodnutí

obliegen: Die Entscheidung obliegt der Behörde.Rozhodnutí přísluší úřadu.

Sache: Die Sache ist erledigt.Věc je vyřízena/rozhodnuta.

stehen: vor einer Entscheidung stehenstát před rozhodnutím

ungewiss: Wir sind uns darüber noch ungewiss.Ještě jsme se v té věci nerozhodli.

voreilig: etw. voreilig entscheidenco unáhleně rozhodnout

vorschnell: vorschnell entscheidenukvapeně rozhodnout

fassen: einen Beschluss fassenusnést se, rozhodnout se