Hlavní obsah

rozhodnutí

Vyskytuje se v

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

bleskový: učinit bleskové rozhodnutíeine blitzschnelle Entscheidung treffen

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

legitimně: legitimně se rozhodnouteine legitime Entscheidung treffen

minuta: rozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen

moudře: moudře se rozhodnoutsich klugerweise entscheiden

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

neoblomný: neoblomné rozhodnutíunbeugsame Entscheidung

neodkladně: neodkladně rozhodnout o čemüber etw. Akk sofort entscheiden

neodvolatelný: neodvolatelné rozhodnutíunwiderrufliche Entscheidung

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

postavit: postavit koho před rozhodnutíj-n vor die Entscheidung stellen

překotný: udělat překotné rozhodnutíeine übereilte Entscheidung treffen

rektorát: rozhodnutí rektorátueine Entscheidung des Rektorats

rozhodnout se: definitivně se rozhodnout pro co, proti čemusich definitiv für/gegen etw. entscheiden

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

ulehčit: ulehčit komu rozhodnutíj-m die Entscheidung erleichtern

vehementní: vehementní rozhodnutíeine heftige Entscheidung

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

zásadní: udělat zásadní rozhodnutíeine Grundsatzentscheidung treffen

závažný: závažné rozhodnutíeine gewichtige Entscheidung

zpochybnit: zpochybnit jeho rozhodnutíseine Entscheidung in Frage stellen

anstehen: odložit rozhodnutí o pár dnůeine Entscheidung ein paar Tage anstehen lassen

gescheit: učinit rozumné rozhodnutíeine gescheite Entscheidung treffen

goldrichtig: vyloženě správně se rozhodnouteine goldrichtige Entscheidung treffen

kommen: dospět k rozhodnutí, rozhodnout sezu einem Entschluss kommen

kraft: rozhodnout co z moci svého úřaduetw. kraft seines Amtes entscheiden

treffen: rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemeine Entscheidung über j-n/etw. treffen

zuungunsten, zu Ungunsten: rozhodnutí v neprospěch obžalovanéhoeine Entscheidung zu Ungunsten des Angeklagten

zuwider: rozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumemder Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffen

beschließen: rozhodnout o pozastavení provozudie Stilllegung eines Betriebes beschließen

Beschluss: rozhodnutí o zavedení uniforemein Beschluss über die Einführung der Uniformen

Beschwerde: podat stížnost proti rozhodnutí souduBeschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung einreichen

eigenverantwortlich: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

einmütig: co jednomyslně rozhodnoutetw. einmütig beschließen

fällen: rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemeine Entscheidung über j-n/etw. fällen

gelten: Je třeba se rozhodnout.Es gilt, sich zu entscheiden.

gewichtig: učinit závažné rozhodnutíeinen gewichtigen Entschluss fassen

obliegen: Rozhodnutí přísluší úřadu.Die Entscheidung obliegt der Behörde.

Sache: Věc je vyřízena/rozhodnuta.Die Sache ist erledigt.

stehen: stát před rozhodnutímvor einer Entscheidung stehen

ungewiss: Ještě jsme se v té věci nerozhodli.Wir sind uns darüber noch ungewiss.

voreilig: co unáhleně rozhodnoutetw. voreilig entscheiden

vorschnell: ukvapeně rozhodnoutvorschnell entscheiden

fassen: usnést se, rozhodnout seeinen Beschluss fassen

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden