Hlavní obsah

arm

Přídavné jménoärmer, ärmst-

  1. chudý, nemajetný člověk ap.
  2. an etw. chudý na coDas Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.
  3. ubohý, nešťastný sirotek ap.

Přídavné jménoärmer, ärmst-

  1. um j-n/etw. ärmer werden ztratit koho/co, přijít o koho/co o rodiče ap.

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. paže, ruka část tělader rechte/linke Armpravá/levá rukadie Arme ausbreitenroztáhnout pažeArm in Armruku v ruceeiner Dame den Arm bietennabídnout dámě rámě
  2. náručj-n in die Arme nehmenvzít koho do náručej-n auf den Arm nehmenvzít koho do náruče
  3. rameno řeky, svícnu ap.

Vyskytuje se v

Irre: ein armer Irrerubohý hlupáček

Kirchenmaus: arm (sein) wie eine Kirchenmaus(být) chudý jako kostelní myš

Schlucker: armer Schluckerchudák, ubožák

aufstützen: die Arme auf den Tisch aufstützenopřít ruce o stůl

bewegen: die Arme bewegenhýbat rukama

bieten: Er bot ihr den Arm.Nabídnul jí rámě.

einschlafen: Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.Brněla mě ruka.

ergreifen: Er ergriff sie am Arm.Popadl ji za paži.

noch: Wir sind weder arm noch reich.Nejsme ani chudí, ani bohatí.

reißen: sich aus j-s Armen reißenvytrhnout se komu z náručí

schaukeln: auf den Armen schaukelnhoupat v náruči

schlackern: mit den Armen schlackernklátit rukama

schmiegen: sich in j-s Arme schmiegenstulit se do čí náruče

Schulter: den Arm um j-s Schulter legenkoho vzít kolem ramen

stemmen: Sie hat die Arme in die Seiten gestemmt.Dala si ruce v bok.

stoßen: sich am Arm an der Tischkante stoßenbouchnout se o hranu stolu do ruky

unterstützen: den Arm unter das Kinn unterstützenpodepřít rukou bradu

verletzen: Ich habe mir den Arm verletzt.Poranila jsem si ruku.

šermovat: šermovat rukamamit den Armen herumfuchteln

holý: mít holé paženackte Arme haben

chudák: Chudáci rodiče!Die armen Eltern!

chudý: chudá rodinaeine arme Familie

chudý: strava chudá na coeine an etw. arme Ernährung

klátit: klátit rukamadie Arme schlenkern

kroutit: Petr kroutil Klausovi rukou.Peter verdrehte Klaus den Arm.

kroužit: sport. kroužit pažemimit den Armen kreisen

loket: ohnout ruku v loktiden Arm im Ellbogen beugen

napnout: napnout rukuden Arm strecken

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

nosit: nosit aktovku pod pažídie Mappe unter dem Arm tragen

ochabnout: Jeho paže ochably.Seine Arme erschlafften.

paždí: nést knihu pod paždímein Buch unter dem Arm tragen

paže: pravá/levá pažerechter/linker Arm

paže: mít sílu v pažíchKraft in den Armen haben

pohnout: pohnout rukamadie Arme bewegen

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

předpažit: předpažit levou rukuden linken Arm vorstrecken

překřížený: překřížené ruceüberkreuzte Arme

přeležet si: Přeležela jsem si ruku.Mein Arm ist (mir) eingeschlafen.

připažit: připažit levou rukulinken Arm senken

přivinout se: Přivinula se do jeho náruče.Sie schmiegte sich in seine Arme.

rozpřáhnout: rozpřáhnout rucedie Arme ausstrecken

ruka: rozpřáhnout rucedie Arme ausstrecken

ruka: zlomit si rukusich den Arm brechen

trnout: Trne mi ruka.Der Arm schläft mir ein.

vymknout se: Ruka se mu vymkla v zápěstí.Er hat sich den Arm im Handgelenk verstaucht.

vyžebrat (si): Chudák si vyžebral kousek chleba.Der Arme hat ein Stück Brot erbettelt.

vzít: vzít do náruče kohoj-n in die Arme nehmen

vztáhnout: Vztáhla k němu ruce.Sie streckte ihre Arme nach ihm aus.

zakroutit: zakroutit paží komuj-m den Arm umdrehen

založit: založit ruce v bokdie Arme in die Hüften stemmen

zkroutit: zkroutit komu ruku za zádyj-m den Arm hinter den Rücken verdrehen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

chudý: být chudý jak kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus sein

kostelní: chudý jako kostelní myšarm wie eine Kirchenmaus

náruč: uvítat koho s otevřenou náručíj-n mit geöffneten Armen willkommen heißen

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

otevřený: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen empfangen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

vést se: vést se za rukuHand in Hand gehen, Arm in Arm gehen