Hlavní obsah

schlagen

Slovesoschlägt, schlug, h./i. geschlagen

 1. bít, tlouci, (z)mlátitj-n ins Gesicht schlagenmlátit koho do obličejeEr ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden.Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.
 2. sich schlagen bít se, rvát se, mlátit se
 3. (ro)zmlátit, zbít
 4. bouchnout, udeřit, tloucigegen die Tür schlagenbouchat na dveřemit der Faust auf den Tisch schlagentlouci pěstí do stolu
 5. vytlouci, vyrazit, vybouchat otvor do stěny ap.
 6. zatlouci, zabít, zabouchat hřebík do zdi ap.einen Pflock in den Boden schlagenzabít kolík do země
 7. vyrazit z ruky, omlátit, otlouci omítku ap.
 8. odpálit míč ap., srazit soupeře ap., rozbít vejce ap.
 9. (po)kácet, porazit
 10. (vy)šlehat, ušlehatSchaum schlagenšlehat pěnu
 11. třepotat, bít křídly
 12. bouchnout se, uhodit se, narazitmit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň
 13. uhodit, udeřit o blesku
 14. šlehat, vyrážet plameny ap.
 15. j-m auf etw. Akk projevit se, odrazit se komu na čem
 16. sich schlagen srazit se o páře ap.
 17. (o)balit, zabalit
 18. tlouci, bít, tepat o srdci ap.
 19. odbíjet, tlouci o hodinách
 20. porazit soupeře ap.

Vyskytuje se v

Blindheit: být zaslepený, mít klapky na očích(wie) mit Blindheit geschlagen sein

dreizehn: To je už příliš!, To už přesahuje všechny meze!Jetzt schlägt's (aber) dreizehn!

Fliege: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Gemüt: deprimovat, ubíjet kohoj-m aufs Gemüt schlagen

Kapital: vytřískat z čeho kapitálKapital aus etw. schlagen

Kontor: rána pod pásein Schlag ins Kontor

Lärm: udělat rozruch, nahlas protestovat upozornit na něcoLärme schlagen

Schaum: mít silné řeči, mít velkou hubu vychloubat seSchaum schlagen

Schlag: ráz na rázSchlag auf Schlag

schlagen: bít se, rvát se, mlátit sesich schlagen

Schnippchen: udělat komu čáru přes rozpočetj-m ein Schnippchen schlagen

Stunde: vědět, která bijewissen, was die Stunde geschlagen hat

treffen: koho trefí šlakj-n trifft der Schlag

tun: (ani) nehnout prstemkeinen (Hand)Schlag tun

Welle: budit rozruchWellen schlagen

Wind: říkat co do větruetw. Akk in den Wind schlagen

anschlagen: Růže se ujímají.Die Rosen schlagen an.

ausholen: rozpřáhnout se k ránězum Schlag ausholen

k. o.: knokautovat koho, porazit knokautemj-n k. o. schlagen

Kreuz: přibít koho na křížj-n ans Kreuz schlagen

steif: ušlehat bílek do tuhaEiweiß steif schlagen

versetzen: zasadit ránu komu, uhodit kohoj-m einen Schlag versetzen

durchschlagen: Sušené ovoce ho projímá.Gedörrtes Obst schlägt bei ihm durch.

Rekord: lámat (všechny) rekordyalle Rekorde brechen/schlagen

Ritter: pasovat na rytíře kohoj-n zum Ritter schlagen

Schacht: vrtat/kopat/razit jámueinen Schacht bohren/graben/schlagen

Schenkel: plácat se smíchy do stehensich lachend auf die Schenkel schlagen

umschlagen: Počasí se změnilo.Das Wetter schlug um.

zuschlagen: Osud zasáhl.přen. Das Schicksal schlug zu.

ráz: ráz na rázSchlag auf Schlag

bít: bít na poplachAlarm schlagen

bubnovat: bubnovat na bubendie Trommel schlagen

dutý: dutý úderein dumpfer Schlag

hvězda: sport. udělat hvězduein Rad schlagen

kus: rozbít co na kusyetw. in Stücke schlagen

mrskat: Kapr mrská ploutví.Der Karpfen schlägt mit der Flosse.

napřáhnout: Napřáhl ruku a uhodil.Er holte mit dem Arm aus und schlug zu.

odpálit: Tenista odpálil míč přes síť.Der Tennisspieler schlug den Ball übers Netz.

pátá: Odbila pátá.Es schlug fünf Uhr.

praštit: praštit (pěstí) do stolu(mit der Faust) auf den Tisch schlagen

proutek: šlehnout koho proutkemj-n mit einer Rute schlagen

přerazit: přerazit úderem dřevěnou deskuein Holzbrett mit einem Schlag entzweibrechen

přibít: přibít skobu do zdiden Haken in die Mauer schlagen

přitlouct: přitlouci plakát na vrataein Poster ans Tor schlagen

pučet: Stromy už pučí.Die Bäume schlagen schon aus.

ranit: přen., kniž. být raněn slepotoumit Blindheit geschlagen sein

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

rozevřít se: Dveře od auta se prudce rozevřely.Die Autotür schlug (heftig) auf.

rozmáchnout se: Rozmáchl se k ráně.Er holte zum Schlag aus.

rozpřáhnout: rozpřáhnout ruku k ráněmit der Hand zum Schlag ausholen

rozpřáhnout se: Rozpřáhla se a uhodila.Sie holte aus und schlug.

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

tlouct: tlouct pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

ťukat: ťukat do taktuden Takt schlagen

úder: úder do hlavyder Schlag auf den Kopf

uhnout: uhnout ráněeinem Schlag ausweichen

uhodit: uhodit pěstí do stolumit der Faust auf den Tisch schlagen

uchytit se: Píseň se dobře uchytila.Das Lied schlug gut ein.

ušlehat: ušlehat bílekEiweiß steif schlagen

útěk: zahnat koho na útěkj-n in die Flucht schlagen

utnout: Gilotina mu uťala hlavu.Das Fallbeil schlug ihm den Kopf ab.

vlna: Vlny narážejí na břeh.Die Wellen schlagen ans Ufer.

zaseknout: zaseknout sekeru do dřevadie Axt in das Holz schlagen

zatnout: zatnout sekeru do dřevadie Axt ins Holz schlagen

zatřepetat: zatřepetat křídlymit den Flügeln schlagen

zeď: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagen

jeden, jedna, jedno: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

kapitál: vytlouct z čeho kapitálKapital aus etw. schlagen

klepnout: Klepla ho pepka.Der Schlag hat ihn getroffen.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

otlouct: komu co otlouct o hlavuj-m etw. um die Ohren schlagen

otřískat: otřískat komu co o hlavuj-m etw. Akk um die Ohren schlagen

pás: přen. rána pod pásein Schlag unter die Gürtellinie

prdel: dát komu na prdelj-n auf den Arsch schlagen

rána: přen. dát komu ránu pod pásj-m einen Schlag unter die Gürtellinie versetzen

vytlouct: vytlouci komu co z hlavyj-m etw. Akk aus dem Kopf schlagen

Alarm: bít na poplachAlarm schlagen