Hlavní obsah

immer

Vyskytuje se v

auch: wo + auch (immer)kdekoli

Bahnhof: Ich verstehe (immer) nur Bahnhof.Jsem z toho jelen., Nerozumím tomu ani za mák.

bleiben: Immer (schön) senkrecht bleiben!Hlavně klid!, To chce klid!

ewig: (auf) immer und ewignavěky, navždy

Nase: immer der Nase nach(pořád) rovně za nosem

zwei: Dazu gehören (immer noch) zwei.K tomu jsou zapotřebí (ještě pořád) dva.

impulsiv: immer impulsiv handelnjednat vždy impulzivně

redlich: immer redlich handelnjednat vždy čestně

wieder: immer wiederstále znovu

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufmöbeln: Grüner Tee möbelt mich immer auf.Zelený čaj mě vždy vzpruží.

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

eilig: Er hat es immer so eilig.Má vždy tak naspěch.

Extrawurst: Sie will immer eine Extrawurst gebraten haben.Chce vždycky něco extra.

folgen: Er ist mir nicht immer gefolgt.Ne vždy mě poslechl.

handeln: Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.

mehr: immer mehrstále více

nur: Komm, wann immer du nur willst.Přijď, kdykoliv jen budeš chtít.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

spritzen: Mama, sie spritzt mich immer!Mami, pořád na mě stříká!

stocken: Die Produktion stockte immer wieder.Produkce stále vázla.

wenn: Wenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

wütend: Ist er (immer) noch wütend auf mich?Je na mě stále rozzuřený?

méně: čím dál méněimmer weniger

stále: stále znovuimmer wieder

ale: Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

co: Co se pořád směješ?Was lachst du immer?

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

furt: jít furt rovněimmer geradeaus gehen

hodně: žádat stále víceimmer mehr verlangen

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

napořád: žít s kým napořádmit j-m für/auf immer leben

odepisovat: Odepisuje vždy do dvou dnů.Sie schreibt immer in zwei Tagen zurück.

pořád: Je pořád stejný.Er ist immer gleich.

poslední: V poslední době je pořád nemocný.In der letzten Zeit ist er immer krank.

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

rozhněvat: Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.

sedět: Sedí pořád doma.Sie hockt immer zu Hause.

semknout se: Ve válce se lidé vždy semknou.Im Krieg halten die Leute immer zusammen.

stále: Je to stále totéž.Das ist immer dasselbe.

téměř: téměř vždybeinahe immer

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: Setkával se stále s týmiž lidmi.Er traf immer dieselbe Leute.

vězet: Kde pořád vězíš?Wo steckst du immer?

vykat: Stále ještě si vykáme.Wir siezen uns immer noch.

vyléčit: Z toho jsem navždy vyléčen.Davon bin ich für immer kuriert.

vymlouvat se: Nevymlouvej se pořád na svou práci.Rede dich nicht immer auf deine Arbeit aus.

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...

zvláštní: Považovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.

odskákat: Vždycky všechno odskáče!Er hat immer alles auszubaden!

otáčet se: Má se pořád co otáčet.Er hat immer alle Hände voll zu tun.

písnička: To je stále ta stejná písnička.Es ist immer das alte Lied.

poklus: být pořád v poklusuimmer im Laufschritt sein

vědět: Vždycky ví všechno nejlíp.Er weiß immer alles besser.