Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (menší počet, míra) weniger, minderzískat méně bodůweniger Punkte bekommenčím dál méněimmer wenigermnohem méněviel wenigervíce či méněmehr oder weniger
  2. (minus) weniger, minus

Vyskytuje se v

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

málem: Málem na to zapomněl.Er hat es beinahe vergessen.

málo: hrozně/příliš málozu wenig

málo: málo se snažit o cosich um etw. wenig bemühen

málo: více či méněmehr oder weniger

málo: Opakoval to nejméně stokrát.Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.

málo: Je málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.

málo: Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

málo: málo penězwenig Geld

málo: kdomálo časuj-m fehlt die Zeit

málo: Musela se spokojit s málem.Sie musste mit Wenigem zufrieden sein.

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

přerazit se: Málem jsem se přerazil.Ich habe mir fast den Hals gebrochen.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

zadusit: Jedovatý dým ho málem zadusil.Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

ani: ani dost málonicht ein wenig

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

málo: Za málo peněz málo muziky.Wie der Preis, so die Ware.

udusit se: Málem se udusila smíchy.Sie erstickte fast vor Lachen.

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

abhauen: Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.Málem by si usekl palec.

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

doch: Er hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.

Schnelltest: Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest pro Woche.Každý občan má nárok nejméně na jeden antigenní test týdně.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

so wenig: Ich habe so wenig Erfahrung wie er.Mám tak málo zkušeností jako on.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

wenig: Heute habe ich noch weniger Zeit als gestern.Dnes mám ještě méně času než včera.

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

zu wenig: Sie hat noch zu wenig Erfahrung.Má ještě málo zkušeností.

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.