Hlavní obsah

mehr

Zájmeno

  • vyjadřuje skutečnost, že něco překračuje určitou míru nebo množstvívíc(e)mehr als genugvíce než dostimmer mehrstále víceWir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

Příslovce

  1. víc(e) větší měrouSie liebte ihn noch mehr.Ještě víc ho milovala.
  2. víc(e), lépe se soustředit ap.
  3. více než je zvykem ap.mehr als zwei Jahrevíce než dva roky
  4. již, více neužívá se ve spojení s negacíDie Gäste haben nichts mehr zu trinken.Hosté již nemají co pít.

Vyskytuje se v

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

beißen: Pes, který štěká, nekouše.Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.

dahinterstecken: Z toho se nestřílí.Da steckt nicht viel dahinter.

empfinden: mít (velmi) rád koho(sehr) viel für j-n empfinden

helfen: nevědět si (už) radysich nicht (mehr) zu helfen wissen

Holz: strašně moc peněz ap.viel Holz

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

Lärm: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

mehr: víc(e) a víc(e), čím dál tím vícmehr und mehr

mehren: množit se, rozmáhat se, přibývat stížnosti ap.sich mehren

nichts: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

nie: už nikdy, nikdy víc(e), víckrát nenie wieder/mehr

noch: ještě (mnohem) + 2. stupeňnoch (viel) + Komparativ

Piep: už si ani nepípnout mlčet, umřítkeinen Piep mehr machen

sagen: nemít si (již) co říctsich nichts (mehr) zu sagen haben

schlecht: nic moc, žádná slávamehr schlecht als recht

Schmalz: koho pěkně vyšťavitviel Schmalz kosten

sehen: nemoci koho/co už ani vidětj-n/etw. nicht mehr sehen können

Sinn: nejít komu z hlavyj-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehen

Staub: způsobit velký rozruch, rozvířit stojaté vodyviel Staub aufwirbeln

stehen: (už) nevědět, kde člověku hlava stojínicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht

Stück: v mnoha směrechin vielen Stücken

verlieren: nemít (už) co ztratitnichts (mehr) zu verlieren haben

viel: trochu mocein bisschen viel

wenig: nic víc nic míň, ani více ani méněnicht mehr und nicht weniger

Wesen: dělat si těžkou hlavu z čehoviel Wesen um etw. machen

Wind: dělat mnoho povyku kolem čeho, pro coviel Wind um etw. machen

zu viel: být přílišzu viel des Guten, des Guten zu viel sein

Ähnlichkeit: v mnohém se podobat komuviel Ähnlichkeit mit j-m haben

bei: mít u sebe hodně penězviel Geld bei sich haben

davon: Už ani slovo o tom!Kein Wort mehr davon!

doppelt: dvakrát tolikdoppelt so viel

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

Hälfte: mít o polovinu víceum die Hälfte mehr haben

Herr: můj pán a vládce manželmein Herr und Meister

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

tausend: tisíce divákůviel(e) tausend Zuschauer

Voraus: předem mnohokrát děkujibesten/vielen Dank im Voraus

Wirbel: dělat velký rozruch kolem koho/čehoviel Wirbel um j-n/etw. machen

Zeit: potřebovat více časumehr Zeit brauchen

abhängen: Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.

abrutschen: Její výkony se stále zhoršují.Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

Anlauf: více se rozběhnoutmehr Anlauf nehmen

aufhaben: mít hodně úkolůviel aufhaben

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

ausstehen: Musel vydržet hodně špatného.Er hat viel Böses ausstehen müssen.

befahren: Sjel mnoho zemí.Er hat viele Länder befahren.

beschäftigen: Kolik lidí zaměstnává?Wie viel Leute beschäftigt er?

besitzen: již nemít štěstíkeine Glück mehr besitzen

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

betreten: Do tohoto obchodu už nevkročím.Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

bieten: Nemá moc co nabídnout.Er hat nicht viel zu bieten.

brennen: Koření v omáčce strašně pálí.Das Gewürz in der Soße brennt viel.

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

dafür: Dala za to hodně peněz.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.

darunter: v mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarskuin vielen Ländern, darunter der Schweiz

dazwischen: Bylo mezi tím hodně plevele.Es war viel Unkraut dazwischen.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

dergleichen: a podobně (apod.)und dergleichen mehr (u. dgl. m.)

doch: Už přece není dítě!Sie ist doch kein Kind mehr!

durchlaufen: Produkt projde několika kontrolami kvality.Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.

durchwachen: Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.

eben: To už se holt nezmění.Das ist eben nicht mehr zu ändern.

aufwirbeln: (z)vířit prach, (z)působit velký rozruch událost, akce ap.viel Staub aufwirbeln

einbilden: Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

děkovat: Děkuji moc(krát).Vielen Dank.

dík: díky mocvielen Dank

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.

méně: mnohem méněviel weniger

mnoho: Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

řeč: nenadělat moc řečínicht viele Reden machen

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

bavit se: Dobře se bavte!Viel Vergnügen/Spaß!

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

důvod: mít mnoho důvodů pro coviele Gründe für etw. haben

energie: vynaložit hodně energieviel Energie aufwenden

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

jiný: více než kdo jinýmehr als jeder andere

již: Již neprší.Es regnet nicht mehr.

klad: přinášet komu mnoho kladůj-m viel Positives bringen

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

málo: více či méněmehr oder weniger

mistr: mistr ve vyprávěníein Meister des Erzählens

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.

mnohý: mnozí z nichviele von ihnen

moc: Bylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.

mockrát: Mockrát děkuji.Danke vielmals., Vielen Dank.

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

nachodit: nachodit mnoho kilometrůviele Kilometer zurücklegen

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

napršet: V noci napršelo.In der Nacht hat es viel geregnet.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

nejvíc: nejvíce navštěvované představenídie meist besuchte Vorstellung

několikerý: na několikerý způsobauf mehrere Weisen

nemnoho: nemnoho staršínicht viel älter

nést: Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

obléhat: Mnoho novinářů obléhalo hotel.Das Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.

obnášet: Kolik to obnáší?Wie viel beträgt das?

obtelefonovat: Musel toho hodně obtelefonovat.Er musste viel herumtelefonieren.

okořenit: To jídlo jsi příliš okořenil.Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.

páchnout: Už tam nikdy nepáchnu.Da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin.

pak: Pak za mnou už nechoď!Dann komm(e) nicht mehr zu mir!

pitvat se: Už se v tom nechci pitvat.Ich will nicht mehr darin herumrühren.

plno: mít plno práceviel Arbeit haben

po: Má po starostech.Er hat keine Sorgen mehr.

pojit se: K městu se pojí řada pověstí.Mit der Stadt sind viele Sagen verbunden.

postřílet: postřílet mnoho zvěřeviel Wild erlegen

práce: Mám spoustu práce.Ich habe viel zu tun.

proč: Proč už ji nemáš rád?Weshalb magst du sie nicht mehr?

prohovořit: prohovořit za měsíc hodně penězviel Geld monatlich vertelefonieren

proměna: dějství v několika proměnáchdie Handlung in mehreren Umwandlungen

promrhat: promrhat spoustu časuviel Zeit vertun

pryč: Už se o to nestarej, je to pryč.Kümmere dich nicht mehr darum, es ist schon vorüber.

ažaž: Mám toho ažaž.Mir wird das zu viel.