Hlavní obsah

dál

Podstatné jméno, rod ženský

Příslovce

  1. (v porovnání - vzdáleností ap.) weiterdál než kdo/coweiter als j./etw.Stojí o kus dál.Er steht ein Stück weiter.
  2. (pokračování děje) weitermluvit dálweiter sprechen

Vyskytuje se v

daleký: sport. skok dalekýder Weitsprung

děj: přírodní dějder Naturprozess

děj: děj románudie Romanhandlung

dělo: vodní děloder Wasserwerfer

dělo: sněhové dělodie Schneekanone

hřmění: hřmění dělder Kanonendonner

méně: čím dál méněimmer weniger

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

široko: široko dalekoweit und breit

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

co: Co se děje?Was ist los?

dabovat: dabovat film pro dětieinen Kinderfilm synchronisieren

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

daleko: daleko vzaduweit hinten

daleko: daleko od domovafern von der Heimat

daleko: Vánoce jsou ještě daleko.Die Weihnachten sind noch weit.

daleko: vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

daleko: daleko koho předstihnoutj-n weit überholen

daleký: daleká zeměfernes Land

daleký: daleká budoucnostferne Zukunft

daleký: daleký rozhledweite Aussicht

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoes weit bringen

držet: držet děti domadie Kinder zu Hause halten

hloupost: koupit nějakou hloupost pro dětieine Kleinigkeit für die Kinder kaufen

jen: Ten vlak jezdí jen v neděli.Der Zug fährt nur sonntags.

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

jít: Pojď dál.Komm herein.

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

kroužek: nabídka kroužků pro dětidas Freizeitangebot für Kinder

milý: milé děti/milí rodičeliebe Kinder/Eltern

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

mrtvý: V neděli jsou ulice mrtvé.Sonntags sind die Straßen leblos.

nad, nade: děti nad 12 letKinder über 12 Jahre

napínavost: napínavost dějedie Spannung der Handlung

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

navyknout: navyknout děti pořádkuden Kindern Ordnung angewöhnen

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Es ist nicht weit von hier.

nedaleko: Do Vánoc je nedaleko.Weihnachten ist nahe.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

nedaleký: v nedaleké minulostiin naher Vergangenheit

nejen, nejenom: pohádky nejen pro dětidie Märchen nicht nur für Kinder

nepokojný: nepokojné dětiunruhige Kinder

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

odehrávat se: Děj filmu se odehrává v Anglii.Die Filmhandlung spielt sich in England ab.

odpovědný: Rodiče jsou odpovědní za děti.Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

ohlídat: ohlídat komu dětij-m die Kinder bewachen

opatrovat: Odpoledne opatruje děti babička.Nachmittags hütet die Oma die Kinder.

osamostatnit se: Jejich děti se už osamostatnily.Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.

papouškovat: Děti papouškují všechno po dospělých.Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.

popohánět: popohánět děti k úkliduKinder zum Aufräumen antreiben

popohnat: popohnat děti do posteledie Kinder ins Bett treiben

pospat si: V neděli si rád pospí.Sonntags schläft er gern lange.

pro: četba pro dětiLektüre für Kinder

protiletadlový: protiletadlové dělodie Flug(zeug)abwehrkanone, die Flak

protitankový: protitankové děloPanzerabwehrkanone

přídavek: přídavky na dětidas Kindergeld, der Kinderzuschuss

přivyknout: přivyknout děti pořádkudie Kinder an Ordnung gewöhnen

rachotit: V dáli rachotí kulomet.In der Ferne rattert das Maschinengewehr.

rozebrat: Děti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.

rozesmátý: rozesmáté dětilachende Kinder

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

rvát: přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.

sleva: poloviční sleva pro dětider Halbpreis für Kinder

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

ti, ty, ta: Vidíš ty hory v dáli?Siehst du die Berge in der Ferne?

uklidit: Děti si uklidily (své) hračky.Die Kinder haben ihre Spielsachen aufgeräumt.

uspávat: Kdo dnes uspává děti?Wer bringt heute die Kinder ins Bett?

utvořit: Děti utvořily kruh.Die Kinder bildeten einen Kreis.