Hlavní obsah

dělo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

Vyskytuje se v

děj: der Naturprozesspřírodní děj

hřmění: der Kanonendonnerhřmění děl

méně: immer wenigerčím dál méně

co: Was ist los?Co se děje?

dabovat: einen Kinderfilm synchronisierendabovat film pro děti

dál: in die Ferne schauenzadívat se do dáli

dít se: Was ist hier los?Co se tu děje?

držet: die Kinder zu Hause haltendržet děti doma

hloupost: eine Kleinigkeit für die Kinder kaufenkoupit nějakou hloupost pro děti

jen: Der Zug fährt nur sonntags.Ten vlak jezdí jen v neděli.

jet: Setzen wir fort!Jedeme dál!

jezdit: Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.Autobus v neděli nejezdí.

jít: Komm herein.Pojď dál.

kroužek: das Freizeitangebot für Kindernabídka kroužků pro děti

milý: liebe Kinder/Elternmilé děti/milí rodiče

mrtvý: Sonntags sind die Straßen leblos.V neděli jsou ulice mrtvé.

nad, nade: Kinder über 12 Jahreděti nad 12 let

napínavost: die Spannung der Handlungnapínavost děje

navádět: die Kinder gegen den Vater aufwiegelnnavádět děti proti otci

navyknout: den Kindern Ordnung angewöhnennavyknout děti pořádku

nejen, nejenom: die Märchen nicht nur für Kinderpohádky nejen pro děti

nepokojný: unruhige Kindernepokojné děti

nezvladatelný: schwer zu behandelnde Kindernezvladatelné děti

odehrávat se: Die Filmhandlung spielt sich in England ab.Děj filmu se odehrává v Anglii.

odpovědný: Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.Rodiče jsou odpovědní za děti.

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

ohlídat: j-m die Kinder bewachenohlídat komu děti

opatrovat: Nachmittags hütet die Oma die Kinder.Odpoledne opatruje děti babička.

osamostatnit se: Ihre Kinder sind schon selbstständig geworden.Jejich děti se už osamostatnily.

papouškovat: Die Kinder plappern den Erwachsenen alles nach.Děti papouškují všechno po dospělých.

popohánět: Kinder zum Aufräumen antreibenpopohánět děti k úklidu

popohnat: die Kinder ins Bett treibenpopohnat děti do postele

pospat si: Sonntags schläft er gern lange.V neděli si rád pospí.

pro: Lektüre für Kinderčetba pro děti

protiletadlový: die Flug(zeug)abwehrkanone, die Flakprotiletadlové dělo

protitankový: Panzerabwehrkanoneprotitankové dělo

přídavek: das Kindergeld, der Kinderzuschusspřídavky na děti

přivyknout: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

rachotit: In der Ferne rattert das Maschinengewehr.V dáli rachotí kulomet.

rozebrat: Kinder haben alle Spielzeuge genommen.Děti si rozebraly všechny hračky.

rozesmátý: lachende Kinderrozesmáté děti

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

rvát: Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.

sleva: der Halbpreis für Kinderpoloviční sleva pro děti

takto: So geht es nicht weiter.Takhle to dál nejde.

ti, ty, ta: Siehst du die Berge in der Ferne?Vidíš ty hory v dáli?

uklidit: Die Kinder haben ihre Spielsachen aufgeräumt.Děti si uklidily (své) hračky.

uspávat: Wer bringt heute die Kinder ins Bett?Kdo dnes uspává děti?

utvořit: Die Kinder bildeten einen Kreis.Děti utvořily kruh.

váš, vaše: eure/Ihre Kindervaše děti

vhodný: ein für kleine Kinder geeignetes Buchkniha vhodná pro malé děti

vrtat se: Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.Každou neděli se vrtá ve svém autě.

vyhrnout se: Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.Děti se vyhrnuly ze školy.

vychrtlý: dürre afrikanische Kindervychrtlé africké děti

výše: für Kinder ab 6 Jahrepro děti od 6 let výše

vytírat: Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.Každou neděli vytírá celý byt.

vyzvednout: Kannst du die Kinder von der Schule abholen?Můžeš vyzvednout děti ze školy?

vzdělávat: Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.

vzrušení: Die Kinder zitterten vor Erregung.Děti se chvěly vzrušením.

zalenošit si: Am Sonntag faulenzt er gerne.V neděli si rád zalenoší.

zavzpomínat (si): an die Kinder zurückdenkenzavzpomínat na děti

zodpovědný: Die Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich.Rodiče jsou zodpovědní za své děti.

zplodit: Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.Manželé už zplodili tři děti.

že: Was ist los, dass du so traurig bist?Co se děje, že jsi tak smutná?

ptáče: Morgenstunde hat Gold im Munde.Ranní ptáče dál doskáče.

ranní: Morgenstunde hat Gold im Munde.Ranní ptáče dál doskáče.

der, die, das: die Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti

für: ein Buch für Kinderkniha pro děti

sowohl: sowohl Männer und Frauen als auch Kinderjak muži a ženy, tak i děti

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

von: von Paris aus mit dem Bus weiterreisenz Paříže cestovat dál autobusem

zu: Nur zu!, Immer zu!Jen tak dál!

angewöhnen: Ich habe den Kindern angewöhnt, pünktlich zu sein.Navykl jsem děti dochvilnosti.

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

beaufsichtigen: die Arbeiter/Kinder beaufsichtigendohlížet na dělníky/děti

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

bleiben lassen: die Kinder zu Hause bleiben lassennechat děti doma

Doktor: Die Kinder spielten Doktor.Děti si hrály na doktora.

einladen: j-n für Sonntag zum Tee einladenpozvat koho v neděli na čaj

erziehen: seine Kinder zur Selbständigkeit erziehenvést své děti k samostatnosti

gewöhnen: die Kinder an Ordnung gewöhnenpřivyknout děti pořádku

haften: Eltern haften für ihre Kinder.Rodiče ručí za své děti.

jagen: die Kinder aus dem Bett jagenvyhnat děti z postele

kein, keine: Sie haben keine Kinder.Nemají děti.

kinderlieb: (sehr) kinderlieb seinmít (velmi) rád děti

klappen: Die Kinder klappen mit den Türen.Děti bouchají dveřmi.

kurzhalten: die Kinder kurzhaltendržet děti zkrátka

Mal: Er wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

mögen: Kinder mögen gerne Süßigkeiten.Děti mívají rády sladkosti.

nachempfinden: Kannst du nachempfinden, was in mir vorgeht?Můžeš se vcítit do toho, co se ve mně děje?

dělo: der Wasserwerfervodní dělo

queren: Die Kinder querten die Straße.Děti přešly cestu.

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

rechnen: Dazu musst du noch die Kinder rechnen.K tomu musíš ještě připočíst děti.

sie: Frau Bauer, kommen Sie herein!Paní Bauerová, pojďte dál!

sollen: (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen.(Řekni jí,) Ať jde dál.

sorgen: für die Kinder sorgenpečovat o děti

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

stürzen: Die Kinder stürzten sich auf die Süßigkeiten.Děti se vrhly na sladkosti.

taugen: Dieser Film taugt nicht für Kinder.Tento film není vhodný pro děti.

verziehen: Sie haben ihre Kinder verzogen.Rozmazlili svoje děti.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

weiter: Bitte weiter!Prosím, dál!

weitergeben: ein Buch weitergebenpředat knihu dál

weitermachen: iron. Mach nur so weiter!Jen tak dál!, Jen pokračuj!

zulaufen: Die Kinder liefen auf den Vater zu.Děti přiběhly k otci.