Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) die Höheve výši ramenin Schulterhöhepokuta ve výši 100 koruneine Geldstrafe in Höhe von 100 Kronen
  2. (tlaková) das Hoch

Příslovce

  1. (ve větší výšce) höhervýše položené oblastihöher gelegene Gebiete
  2. (dříve) obenvýše zmíněnýoben erwähntviz výšesiehe oben
  3. (do větší výšky) höhervyskočit výšehöher springen
  4. (více než)pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre
  5. (v pořadí, žebříčku ap.) höherpostoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

metrový: metrová výšedie Meterhöhe

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

vysoký: Vysoké Tatrydie Hohe Tatra

vysoký: sport. skok vysokýder Hochsprung

vysoký: vysoká školadie Hochschule

vysoký: med. vysoký krevní tlakder Bluthochdruck

vysoký: práv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nejvýš: Bydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.

nejvýš: Kniha je v polici nejvýš.Das Buch ist ganz oben im Regal.

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

pohádat se: pohádat se s nadřízeným o výši platumit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zanken

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

stanovit: stanovit výši škoddie Höhe des Schadens feststellen

toxický: vysoce toxická látkaein stark toxischer Stoff

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vykopnout: vysoko vykopnout nohydie Beine hochschwingen

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

vysoce: vysoce kvalifikovanýhochqualifiziert

vysoce: vysoce postavená osobnosthochgestellte Persönlichkeit

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

vysoký: vysoký člověkein großer Mensch

vysoký: muž vysoké postavyein Mann von hoher Gestalt

vysoký: věž vysoká 60 metrůein sechzig Meter hoher Turm

vysoký: Jak jsi vysoký?Wie groß bist du?

vysoký: dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichen

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

vyšvihnout se: Vyšvihl se docela vysoko.Er hat es ziemlich weit gebracht.

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

vysoko: mířit vysokohoch hinauswollen

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

Höhe: in voller Höhev plné výši zaplatit ap.

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

Betrag: eine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euroúčet ve výši 100 eur

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

feststellen: die Höhe des Schadens feststellenstanovit výši škod