Hlavní obsah

nejvýš, nejvýše

Příslovce

  1. (nejvíc nahoře, nahoru) am höchsten, ganz oben, zuhöchstBydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Kniha je v polici nejvýš.Das Buch ist ganz oben im Regal.
  2. (ne více) höchstenspočkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten
  3. (nejvyšší měrou) äußerst, überaus

Vyskytuje se v

čas: nejvyšší čashöchste Zeit

metrový: metrová výšedie Meterhöhe

míra: na nejvyšší míruin höchstem Maße

napětí: nízké/vysoké/stejnosměrné napětídie Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannung

oblačnost: nízká/vysoká oblačnostniedrige/hohe Wolken

pás: meteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchuder Hochdruckgürtel

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

tlakový: meteor. tlaková výšedas Hoch, das Hochdruckgebiet

úroveň: vysoká životní úroveňein hoher Lebensstandard

vysoký: Vysoké Tatrydie Hohe Tatra

vysoký: sport. skok vysokýder Hochsprung

vysoký: vysoká školadie Hochschule

vysoký: med. vysoký krevní tlakder Bluthochdruck

vysoký: práv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht

výše: výše zmíněnýoben erwähnt

výše: viz výšesiehe oben

čelo: mít vysoké/nízké čeloeine hohe/niedrige Stirn haben

dosáhnout: dosáhnout vysokého věkuein hohes Alter erreichen

hnát: hnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treiben

kredit: mít vysoký krediteinen großen Kredit haben

likvidnost: vysoká likvidnosthohe Liquidität

meta: dosáhnout nejvyšších metdie höchsten Ziele erreichen

nepoměrně: nepoměrně vysokýunverhältnismäßig groß

odbornost: vysoká odbornosthohe Gelehrsamkeit

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

otáčka: motor., tech. ve vysokých otáčkáchauf hohen Touren

podnítit: podnítit sportovce k vyšším výkonůmden Sportler zu höheren Leistungen anstacheln

prohra: těsná/nečekaná/vysoká prohraeine knappe/unerwartete/hohe Niederlage

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

rychlost: nejvyšší dovolená rychlostzulässige Höchstgeschwindigkeit

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

toxický: vysoce toxická látkaein stark toxischer Stoff

uvalit: uvalit na koho vysoké daněj-m hohe Steuern auferlegen

výběžek: meteor. výběžek vyššího tlakuder Ausläufer eines Hochdruckgebietes

vykopnout: vysoko vykopnout nohydie Beine hochschwingen

vyměřit: Vyměřili mu vysoký trest.Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.

vysoce: vysoce si cenit koho/čehoj-n/etw. hoch schätzen

vysoce: vysoce kvalifikovanýhochqualifiziert

vysoce: vysoce postavená osobnosthochgestellte Persönlichkeit

vysoká: studovat vysokouan der Uni studieren

vysoko: vysoko v horáchhoch im Gebirge

vysoký: vysoký člověkein großer Mensch

vysoký: muž vysoké postavyein Mann von hoher Gestalt

vysoký: věž vysoká 60 metrůein sechzig Meter hoher Turm

vysoký: Jak jsi vysoký?Wie groß bist du?

vysoký: dožít se vysokého věkuein hohes Alter erreichen

vysoký: zastávat vysoký úřadein hohes Amt bekleiden

výše: výše položené oblastihöher gelegene Gebiete

výše: vyskočit výšehöher springen

výše: pro děti od 6 let výšefür Kinder ab 6 Jahre

výše: postoupit o úroveň výšeein Level höher kommen

vyšvihnout se: Vyšvihl se docela vysoko.Er hat es ziemlich weit gebracht.

výživný: vysoká/nízká výživná hodnotaein hoher/niedriger Nährwert

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako já.Er ist ebenso groß wie ich.

žebříček: stát vysoko na společenském žebříčkuauf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehen

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

noha: žít na vysoké nozeauf großem Fuß(e) leben

vysoko: mířit vysokohoch hinauswollen

vysoký: Je nejvyšší čas!Es ist höchste Zeit!

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

hoch: die Hände hoch über den Kopf hebenzvednout ruce vysoko nad hlavu

hoch: eine hohe Stirnvysoké čelo

hoch: Ich rechne ihm seine Hilfe hoch an.Vysoce si cením jeho pomoci.

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

hochwertig: sich hochwertig ernährenživit se vysoce hodnotnými potravinami

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu alkoholu

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Nummer: eine hohe Nummervysoké číslo

oben: oben genanntuvedeno výše

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

überspringen: Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.

verbrauchen: Der Motor verbraucht zu viel Benzin.Motor má vysokou spotřebu benzinu.

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší mzdu/vysvětlení