Hlavní obsah

nejvýš, nejvýše

Příslovce

  1. (nejvíc nahoře, nahoru) am höchsten, ganz oben, zuhöchstBydlíme nejvýš.Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Kniha je v polici nejvýš.Das Buch ist ganz oben im Regal.
  2. (ne více) höchstenspočkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten
  3. (nejvyšší měrou) äußerst, überaus

Vyskytuje se v

čas: höchste Zeitnejvyšší čas

míra: in höchstem Maßena nejvyšší míru

napětí: die Niederspannung/Hochspannung/Gleichspannungnízké/vysoké/stejnosměrné napětí

oblačnost: niedrige/hohe Wolkennízká/vysoká oblačnost

pás: der Hochdruckgürtelmeteor. (subtropický) pás vysokého tlaku vzduchu

skok: der Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprungskok daleký/vysoký/o tyči

tlakový: das Hoch, das Hochdruckgebietmeteor. tlaková výše

úroveň: ein hoher Lebensstandardvysoká životní úroveň

vysoký: die Hohe TatraVysoké Tatry

výše: oben erwähntvýše zmíněný

čelo: eine hohe/niedrige Stirn habenmít vysoké/nízké čelo

dosáhnout: ein hohes Alter erreichendosáhnout vysokého věku

hnát: die Preise in die Höhe treibenhnát ceny do výše

kredit: einen großen Kredit habenmít vysoký kredit

likvidnost: hohe Liquiditätvysoká likvidnost

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

nepoměrně: unverhältnismäßig großnepoměrně vysoký

odbornost: hohe Gelehrsamkeitvysoká odbornost

opěradlo: eine hohe Lehnevysoké opěradlo

otáčka: auf hohen Tourenmotor., tech. ve vysokých otáčkách

podnítit: den Sportler zu höheren Leistungen anstachelnpodnítit sportovce k vyšším výkonům

prohra: eine knappe/unerwartete/hohe Niederlagetěsná/nečekaná/vysoká prohra

přijmout: j-n an die Hochschule aufnehmenpřijmout koho na vysokou školu

rychlost: zulässige Höchstgeschwindigkeitnejvyšší dovolená rychlost

skloubit: den Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbindenskloubit vrcholový sport se studiem na vysoké škole

toxický: ein stark toxischer Stoffvysoce toxická látka

uvalit: j-m hohe Steuern auferlegenuvalit na koho vysoké daně

výběžek: der Ausläufer eines Hochdruckgebietesmeteor. výběžek vyššího tlaku

vykopnout: die Beine hochschwingenvysoko vykopnout nohy

vyměřit: Ihm wurde eine hohe Strafe bemessen.Vyměřili mu vysoký trest.

vysoce: j-n/etw. hoch schätzenvysoce si cenit koho/čeho

vysoká: an der Uni studierenstudovat vysokou

vysoko: hoch im Gebirgevysoko v horách

vyšvihnout se: Er hat es ziemlich weit gebracht.Vyšvihl se docela vysoko.

výživný: ein hoher/niedriger Nährwertvysoká/nízká výživná hodnota

zrovna: Er ist ebenso groß wie ich.Je zrovna tak vysoký jako já.

žebříček: auf der gesellschaftlichen Stufenleiter hoch stehenstát vysoko na společenském žebříčku

hledět: hoch hinaus wollenhledět moc vysoko

noha: auf großem Fuß(e) lebenžít na vysoké noze

anstacheln: j-n zu größeren Leistungen anstachelnpobídnout koho k vyšším výkonům

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

Instanz: sich an eine höhere Instanz wendenobrátit se na vyšší instanci

Tatra: Hohe/Niedere TatraVysoké/Nízké Tatry

Treppe: eine Treppe höher/tiefero poschodí výš/níž

Achtung: Achtung, Hochspannung!Pozor, vysoké napětí!

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Beamte: die höheren Beamtenvyšší úředníci

Dach: ein hohes/flaches Dachvysoká/plochá střecha

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

Decke: eine hohe/niedrige Deckevysoký/nízký strop

entrichten: hohe Gebühren an die Bank entrichtenplatit bance vysoké poplatky

fordern: einen hohen Preis fordernpožadovat vysokou cenu

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

hoch: hohe Absätze tragennosit vysoké podpatky

Hochschule: Sie studiert an einer Hochschule.Studuje na vysoké škole.

hochwertig: sich hochwertig ernährenživit se vysoce hodnotnými potravinami

Konsum: einen hohen Konsum an Alkohol habenmít vysokou spotřebu alkoholu

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

Nummer: eine hohe Nummervysoké číslo

oben: oben genanntuvedeno výše

Profit: hohe Profite erzielendosáhnout vysokých zisků

überragen: Er überragt seinen Vater um Haupteslänge.Je o hlavu vyšší než otec.

überspringen: Sie hat im Hochsprung 1,90 m übersprungen.Při skoku vysokém přeskočila 1,90 m.

verbrauchen: Der Motor verbraucht zu viel Benzin.Motor má vysokou spotřebu benzinu.

verlangen: mehr Lohn/eine Erklärung verlangenpožadovat vyšší plat/vysvětlení

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

nejvýš: Wir wohnen im höchsten Stock/ganz oben.Bydlíme nejvýš.