Hlavní obsah

hnát

Nedokonavé sloveso

  1. (pobízet k pohybu) treiben, jagenhnát zpětzurücktreiben
  2. expr.(nutit k činnosti) treiben, zwingen j-n zu etw.hnát koho do prácej-n zur Arbeit zwingenhnát koho na nákupj-n zum Einkaufen treiben
  3. (s úsilím provádět) treibenhnát ceny do výšedie Preise in die Höhe treibenhnát co do extrémuetw. bis zum Extrem treiben
  4. expr.(pospíchat) eilen, rennen

Vyskytuje se v

domácnost: die Hausfraužena v domácnosti

soud: j-n vor Gericht bringenhnát koho před soud

ctnostný: eine tugendhafte Frauctnostná žena

dobytek: das Vieh treibenhnát dobytek

hezký: eine hübsche Frauhezká žena

hnát se: aus dem Haus stürmenhnát se z domu

jenž, jež: die Frau, die/welche ich liebežena, již miluji

mondénní: eine mondäne Fraumondénní žena

obnažit: Die Frau hat sich vor ihm entblößt.Žena se před ním obnažila.

podvádět: Seit Jahren betrügt er seine Frau.Celá léta podvádí svou ženu.

pořádný: eine ordentliche Frau habenmít pořádnou ženu

pro: seine Frau wegen einer anderen verlassenopustit ženu pro jinou

půvabný: eine reizende Frau kennenlernenseznámit se s půvabnou ženou

pyšný: eine stolze Fraupyšná žena

rázovitý: eine eigenartige Fraurázovitá žena

upřednostnit: den Mann vor der Frau bevorzugenupřednostnit muže před ženou

utýrat: die Frau zu Tode quälenutýrat ženu

velký: eine Dame von Weltžena velkého světa

vysněný: seine Traumfraujeho vysněná žena

vzdělaný: eine gelehrte Frauvzdělaná žena

vzít si: j-n zum Mann/zur Frau nehmenvzít si koho za muže/ženu

za: j-n heiratenvzít si koho za ženu

záletný: die fremdgehende Frauzáletná žena

zbožňovat: Er vergöttert seine Frau.Zbožňuje svojí ženu.

žádat: (eine Frau) um die Hand bittenžádat (ženu) o ruku

žena: Er nahm sie zur Frau.Vzal si ji za ženu.

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

einfallen: Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.

Extrem: bis ins/zum Extrem treibenhnát až do extrému

heranwachsen: Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.Dívka dospěla v ženu.

jagen: mit 90 Stundenkilometern durch die Innenstadt jagenhnát se devadesátikilometrovou rychlostí centrem města

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

nachsetzen: dem Ball nachsetzenhnát se za míčem

treiben: das Vieh auf die Weide treibenhnát dobytek na pastvu

Verderben: ins Verderben rennenhnát se do záhuby

verpassen: Er hat seine Frau verpasst.Propásl svou ženu.

vorkommen: Die Frau kommt mir bekannt vor.Ta žena mi připadá povědomá.

hnát: zurücktreibenhnát zpět