Hlavní obsah

drei

Číslovka

  • třiEs ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. trojka číslice
  2. trojka školní známka
  3. hovor.trojka tramvaj ap.

Vyskytuje se v

drei: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

dritt: po třech, ve třechzu dritt

eins: jedna dvě, raz dva velmi rychleeins, zwei, drei

gut: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

Pfennig: obrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunujeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehen

Tag: celou věčnost čekat ap.ewig und drei Tage

Teufel: U sta hromů!In drei Teufels Namen!

zählen: neumět do pěti napočítatnicht bis drei zählen können

binnen: vyřešit co během tří letetw. binnen drei Jahren erledigen

für: smlouva na tři měsíceein Vertrag für drei Monate

mündig: mít tři dospělé dcerydrei mündige Töchter haben

sein: Tři a sedm je deset.Drei und sieben ist zehn.

vor: před třemi týdnyvor drei Wochen

all: všichni třialle drei

Ausfertigung: smlouva ve třech vyhotoveníchein Vertrag in drei Ausfertigungen

aussuchen: vybrat tři lidi na prácidrei Leute für eine Arbeit aussuchen

bestehen: Dílo se skládá ze tří částí.Das Werk besteht aus drei Teilen.

bis: Až na tři všichni jeli.Bis auf drei sind alle Leute gefahren.

brauchen: U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.

dividieren: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

Drama: drama o třech aktechein Drama in drei Akten

drei viertel: Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.Die Flasche ist drei viertel voll/leer.

Gedeck: prostřít pro třidrei Gedecke auflegen

gleich: Deset minus tři se rovná sedmi.Zehn minus drei ist gleich sieben.

her sein: Jsou to již 3 roky (zpět).Es ist drei Jahre her.

innerhalb: během tří letinnerhalb (von) drei Jahren

Million: tři miliony eurdrei Millionen Euro

nachmittags: Vlak jezdí odpoledne ve tři.Der Zug fährt nachmittags um drei ab.

plus: Čtyři plus tři je sedm.Vier plus drei ist sieben.

Raum: byt se třemi místnostmieine Wohnung mit drei Räumen

Satz: Prohrál ve třech setech.Er verlor in drei Sätzen.

Station: jet jen tři stanicenur drei Stationen (weit) fahren

zahlbar: splatný do třech týdnůzahlbar binnen drei Wochen

splatný: splatný do tří týdnůzahlbar binnen drei Wochen

během: během tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahren

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchin drei Sportarten gewinnen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

matka: matka tří dětíMutter von drei Kindern

minus: pět minus třifünf minus drei

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

nemluvně: tříměsíční nemluvnědrei Monate altes Baby

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

opereta: opereta o třech dějstvícheine Operette in drei Akten

plech: tři plechy koláčůdrei Bleche Kuchen

po: chodit po třechzu dritt gehen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

třetina: sport. druhá třetinazweites Drittel

tři: tři metrydrei Meter

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

údobí: údobí tří leteine Etappe von drei Jahren

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

vyhotovení: vyhotovení dokladu do tří dnůdie Ausstellung des Belegs in drei Tagen

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zletilý: mít tři zletilé dcerydrei mündige Töchter haben

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

všechen, všechna, všechno: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

aussehen: vypadat, jako by neuměl do třech napočítataussehen, als ob man nicht bis drei zählen könnte