Hlavní obsah

drei

Číslovka

  • třiEs ist drei viertel zwei.Je tři čtvrtě na dvě.

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. trojka číslice
  2. trojka školní známka
  3. hovor.trojka tramvaj ap.

Vyskytuje se v

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat

dritt: zu drittpo třech, ve třech

eins: eins, zwei, dreijedna dvě, raz dva velmi rychle

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

Tag: ewig und drei Tagecelou věčnost čekat ap.

Teufel: In drei Teufels Namen!U sta hromů!

zählen: nicht bis drei zählen könnenneumět do pěti napočítat

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

all: alle dreivšichni tři

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

Drama: ein Drama in drei Aktendrama o třech aktech

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

her sein: Es ist drei Jahre her.Jsou to již 3 roky (zpět).

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů

splatný: splatný do tří týdnůzahlbar binnen drei Wochen

během: během tří letinnerhalb dreier Jahre/von drei Jahren

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

dělit: Šest děleno dvěma jsou tři.Sechs dividiert durch zwei ist drei.

díl: co rozdělit na tři dílyetw. in drei Teile teilen

disciplína: zvítězit ve třech disciplínáchin drei Sportarten gewinnen

jakoby: Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

matka: matka tří dětíMutter von drei Kindern

minus: pět minus třifünf minus drei

nálev: Možno připravit dva až tři nálevy.Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.

nanejvýš: chybět nanejvýš dva, tři dnyhöchstens zwei, drei Tage fehlen

nárůst: nárůst o tři procentader Zuwachs von drei Prozent

nemluvně: tříměsíční nemluvnědrei Monate altes Baby

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

opereta: opereta o třech dějstvícheine Operette in drei Akten

plech: tři plechy koláčůdrei Bleche Kuchen

plus: dvě plus třizwei plus drei

po: chodit po třechzu dritt gehen

pomalu: Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.

poměr: v poměru dvě ku třemim Verhältnis von zwei zu drei

půl: Je půl třetí.Es ist halb drei.

roztřídit: roztřídit děti do tří skupindie Kinder in drei Gruppen einteilen

sdružit: sdružit hráče do skupin po třechdie Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassen

takřka: Čekali takřka tři hodiny.Sie warteten beinahe drei Stunden.

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

třetina: sport. druhá třetinazweites Drittel

tři: tři metrydrei Meter

tři: Seřaďte se po třech.Reiht euch zu dritt.

ubýt: Z naší skupiny ubyli tři členové.Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.

údobí: údobí tří leteine Etappe von drei Jahren

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

vyhotovení: vyhotovení dokladu do tří dnůdie Ausstellung des Belegs in drei Tagen

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

zkřížit se: Tři cesty se zkřížily.Drei Wege kreuzten sich.

zletilý: mít tři zletilé dcerydrei mündige Töchter haben

zplodit: Manželé už zplodili tři děti.Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

dobré: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

všechen, všechna, všechno: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.