Hlavní obsah

dritt

Vyskytuje se v

drei: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

dritt: zu drittpo třech, ve třech

dritt(er,e,es): die Dritte Welttřetí svět, země třetího světa

eins: eins, zwei, dreijedna dvě, raz dva velmi rychle

gut: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

Tag: ewig und drei Tagecelou věčnost čekat ap.

Teufel: In drei Teufels Namen!U sta hromů!

Welt: die Dritte Welttřetí svět rozvojové země

zählen: nicht bis drei zählen könnenneumět do pěti napočítat

binnen: etw. binnen drei Jahren erledigenvyřešit co během tří let

für: ein Vertrag für drei Monatesmlouva na tři měsíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

sein: Drei und sieben ist zehn.Tři a sedm je deset.

vor: vor drei Wochenpřed třemi týdny

Zahn: die dritten Zähnetřetí zuby umělý chrup

all: alle dreivšichni tři

Ausfertigung: ein Vertrag in drei Ausfertigungensmlouva ve třech vyhotoveních

aussuchen: drei Leute für eine Arbeit aussuchenvybrat tři lidi na práci

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

bis: Bis auf drei sind alle Leute gefahren.Až na tři všichni jeli.

brauchen: Bei diesem Gerät braucht man nur drei Knöpfe zu drücken.U tohoto přístroje stačí stisknout jen tři tlačítka.

dividieren: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

Drama: ein Drama in drei Aktendrama o třech aktech

drei viertel: Die Flasche ist drei viertel voll/leer.Láhev je ze tří čtvrtin plná/prázdná.

Gedeck: drei Gedecke auflegenprostřít pro tři

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

her sein: Es ist drei Jahre her.Jsou to již 3 roky (zpět).

innerhalb: innerhalb (von) drei Jahrenběhem tří let

Mal: Sie fliegt zum dritten Mal nach Asien.Poletí do Asie potřetí.

Million: drei Millionen Eurotři miliony eur

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

plus: Vier plus drei ist sieben.Čtyři plus tři je sedm.

Raum: eine Wohnung mit drei Räumenbyt se třemi místnostmi

Satz: Er verlor in drei Sätzen.Prohrál ve třech setech.

Station: nur drei Stationen (weit) fahrenjet jen tři stanice

zahlbar: zahlbar binnen drei Wochensplatný do třech týdnů

splatný: zahlbar binnen drei Wochensplatný do tří týdnů

univerzita: Universität des Dritten Lebensaltersuniverzita třetího věku

během: innerhalb dreier Jahre/von drei Jahrenběhem tří let

čtvrt: ein Viertel vor zehn/drei viertel zehntři čtvrtě na deset

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

dělit: Sechs dividiert durch zwei ist drei.Šest děleno dvěma jsou tři.

díl: etw. in drei Teile teilenco rozdělit na tři díly

disciplína: in drei Sportarten gewinnenzvítězit ve třech disciplínách

doběhnout: Er kam als Dritter an.Doběhl jako třetí.

chod: den dritten Gang servierenservírovat třetí chod

jakoby: Er sieht aus, als ob er bis drei nicht zählen könnte.Vypadá, jakoby neuměl do tří napočítat.

jet: Der Zug fährt um drei ab.Vlak jede ve tři hodiny.

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

matka: Mutter von drei Kindernmatka tří dětí

minus: fünf minus dreipět minus tři

nálev: Es sind zwei bis drei Aufgüsse möglich.Možno připravit dva až tři nálevy.

nanejvýš: höchstens zwei, drei Tage fehlenchybět nanejvýš dva, tři dny

nárůst: der Zuwachs von drei Prozentnárůst o tři procenta

nemluvně: drei Monate altes Babytříměsíční nemluvně

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

opereta: eine Operette in drei Aktenopereta o třech dějstvích

plech: drei Bleche Kuchentři plechy koláčů

po: zu dritt gehenchodit po třech

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

poměr: im Verhältnis von zwei zu dreiv poměru dvě ku třem

přeřadit: in den dritten Gang umschaltenpřeřadit na trojku

půl: Es ist halb drei.Je půl třetí.

roztřídit: die Kinder in drei Gruppen einteilenroztřídit děti do tří skupin

sdružit: die Spieler zu Gruppen von drei Personen zusammenfassensdružit hráče do skupin po třech

spálenina: die Verbrennungen ersten/zweiten/dritten Gradesmed. spáleniny prvního/druhého/třetího stupně

takřka: Sie warteten beinahe drei Stunden.Čekali takřka tři hodiny.

trojka: im dritten Gang (fahren)(jet) na trojku

třetí: dritter Stocktřetí poschodí

třetice: aller guten Dinge sind dreido třetice všeho dobrého

třetina: zweites Drittelsport. druhá třetina

tři: drei Metertři metry

ubýt: Unsere Gruppe ist um drei Mitglieder kleiner geworden.Z naší skupiny ubyli tři členové.

údobí: eine Etappe von drei Jahrenúdobí tří let

vybočovat: Der dritte Läufer scherte ständig aus.Třetí závodník stále vybočoval.

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích

vyhotovení: die Ausstellung des Belegs in drei Tagenvyhotovení dokladu do tří dnů

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

zkřížit se: Drei Wege kreuzten sich.Tři cesty se zkřížily.

zletilý: drei mündige Töchter habenmít tři zletilé dcery

zplodit: Die Eheleute haben schon drei Kinder gezeugt.Manželé už zplodili tři děti.

čpět: Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.Čpí to na sto honů.

dobré: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

všechen, všechna, všechno: Aller guten Dinge sind drei.Do třetice všeho dobrého.

aussehen: aussehen, als ob man nicht bis drei zählen könntevypadat, jako by neuměl do třech napočítat