Hlavní obsah

vor

Předložka

  1. před kým/čím místněvor dem Haus stehenstát před domem
  2. před koho/co z přední stranysich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi
  3. před časověfünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáctvor drei Wochenpřed třemi týdnysich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce
  4. před kým, dříve než kdo konkurence, soupeř ap.
  5. užívá se k udání důvodu chovánívor Freude strahlenzářit radostívor Angst zitterntřást se strachy

Vyskytuje se v

all: vor allempředevším, zvláště, hlavně

Brett: ein Brett vor dem Kopf habenbýt natvrdlý

Ding: vor allen Dingenpředevším, (ob)zvláště, zejména

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem

Gericht: vor Gericht kommenjít k soudu spor ap.

hinten: hinten und vorn(e) nichtvůbec ne, ani trochu

hinten: j-n von hinten und vorn(e) bedienenobskakovat koho, lítat kolem koho

kennen: sich nicht mehr kennen (vor ...)neznat se, neovládnout se vzteky ap.

kugeln: sich vor Lachen kugelnválet se smíchy

kurz: kurz vor knappna poslední chvíli

kurz: kurz vor Tor(es)schlussza pět minut dvanáct

kurz: vor Kurzempřed nedávnem, nedávno

Latz: j-m eine vor den Latz knallendát komu ránu (pěstí) do obličeje ap.

Minute: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

nach: nach wie vor(ještě) pořád, nadále

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Ruhe: die Ruhe vor dem Sturmklid/ticho před bouří

schwarz: j-m wird (es) schwarz vor (den) Augenkomu se zatmělo před očima

Toresschluss: kurz vor Toresschlussv hodině dvanácté, za pět minut dvanáct

tot: halb tot vor Angst seinbýt polomrtvý strachem ap.

Tür: j-m die Tür vor der Nase zuschlagenzabouchnout komu (dveře) před nosem

Tür: j-n vor die Tür setzenvyhodit koho z práce, dát komu padáka

Tür: vor seiner eigenen Tür kehrenzamést si před vlastním prahem

Tür: etw. Nom steht vor der Türco je za dveřmi Vánoce ap.

vorkommen: Wie kommst du mir eigentlich vor?Co si to (vlastně) dovoluješ?

vorn(e): nach/von vorn(e)dopředu/zepředu

vorn(e): vorn(e) seinbýt vpředu v závodě

vorn(e): von vorn(e)od začátku

zwölf: Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.Je za pět minut dvanáct.

abspielen: sich vor j-s Augen abspielenodehrát se před očima koho

aufspielen: sich vor anderen groß aufspielennaparovat se před ostatními

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

außer: außer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

bis: bis vor einem Jahrdo loňského roku

Christus: vor/nach Christuspřed Kristem/po Kristu

erglühen: vor Scham erglühenzrudnout studem

flammend: vor flammendem Zorn funkelnsršet vášnivým hněvem

flau: j-m ist flau vor Hungerkomu je slabo z hladu

Humor: vor Humor sprühensršet humorem

Monat: vor einem Monatpřed měsícem

schütteln: Vor Gebrauch schütteln!Před upotřebením protřepat!

schütteln: sich vor Angst schüttelntřást se strachy

stumm: stumm vor Wut seinbýt němý zlostí

taub: taube Füße vor Kälte habenmít zimou ztuhlé nohy

Uhr: Die Uhr geht vor/nach.Hodiny jdou napřed/pozadu.

von: von vornzepředu

vorn(e): von vorn(e) kommenpřijít zepředu

vorn(e): nach vorn gehenjít dopředu

vorn(e): wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)(muset) začít s čím znovu od začátku

Zeit: vor einiger Zeitpřed časem

Zeit: vor längerer Zeitpřed delší dobou

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

Abflug: vor dem Abflugpřed odletem

Abscheu: vor einem Menschen Abscheu habenmít averzi vůči jednomu člověku

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

Angst: vor Angst zitterntřást se strachy

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Anker: irgendwo vor Anker gehenspustit kotvu, (za)kotvit kde

Ärger: vor Ärger berstenpuknout zlostí

auffahren: vor Zorn auffahrenvybuchnout hněvem

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

Bildsäule: vor Schreck zur Bildsäule erstarrenzkamenět hrůzou

blinzeln: vor Müdigkeit blinzelnmžourat únavou

blitzen: vor Sauberkeit blitzenzářit čistotou

brummen: eine Melodie vor sich hin brummenbroukat si pro sebe melodii

Courage: Angst vor der eigenen Courage kriegenzaleknout se vlastní odvahy

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

drängen: Die Fans drängten sich vor dem Stadion.Fanoušci se tlačili před stadionem.

Ehe: die Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließenuzavřít manželství na úřadě/v kostele

einsprengen: die Wäsche vor dem Bügeln einsprengennakropit prádlo před žehlením

Eintritt: vor Eintritt der Dunkelheitpřed setměním

ekeln: Es ekelt mich/mir vor Ratten.Krysy se mi hnusí.

entsetzen: Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.Při tom pohledu jsem se vyděsila.

erblassen: vor Schreck erblassenzblednout hrůzou

erröten: vor Scham errötenzardít se studem

erschrecken: Ich erschrak vor ihr.Polekal jsem se jí., Polekala mě.

fliehen: vor den Feinden fliehenuprchnout před nepřáteli

flüchten: vor dem Hochwasser flüchtenprchnout před povodněmi

förmlich: Sie kochte förmlich vor Wut.Doslova vřela vztekem.

Frieden: Ich habe keinen Frieden vor ihm.Nemám od něj chvíli pokoj.

Furcht: Furcht vor der Einsamkeitstrach ze samoty

ganz: Sie wurde ganz blass vor Schreck.Leknutím úplně zbledla.

Gebrauch: Vor Gebrauch (gut) schütteln.Před použitím (dobře) protřepat.

Gitter: das Gitter vor einem Fenstermříž před oknem

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

graulen: Es grault mir vor der Prüfung.Ta zkouška mě děsí.

grausen: Mir graust vor Schlangen.Hnusí se mi hadi.

Jahrhundert: das 5. Jahrhundert vor/nach Christus5. století před Kristem/po Kristu

hrůza: třást se hrůzouvor Schreck zittern