Hlavní obsah

vor

Předložka

  1. před kým/čím místněvor dem Haus stehenstát před domem
  2. před koho/co z přední stranysich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi
  3. před časověfünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáctvor drei Wochenpřed třemi týdnysich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce
  4. před kým, dříve než kdo konkurence, soupeř ap.
  5. užívá se k udání důvodu chovánívor Freude strahlenzářit radostívor Angst zitterntřást se strachy

Vyskytuje se v

Brett: být natvrdlýein Brett vor dem Kopf haben

Ding: především, (ob)zvláště, zejménavor allen Dingen

Gericht: stát před soudemvor Gericht stehen

hinten: vůbec ne, ani trochuhinten und vorn(e) nicht

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

kugeln: válet se smíchysich vor Lachen kugeln

kurz: na poslední chvílikurz vor knapp

Latz: dát komu ránu (pěstí) do obličeje ap.j-m eine vor den Latz knallen

Minute: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

nach: (ještě) pořád, nadálenach wie vor

Nase: mít co pod/před nosemetw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen

Ruhe: klid/ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

schwarz: komu se zatmělo před očimaj-m wird (es) schwarz vor (den) Augen

Toresschluss: v hodině dvanácté, za pět minut dvanáctkurz vor Toresschluss

tot: být polomrtvý strachem ap.halb tot vor Angst sein

Tür: zabouchnout komu (dveře) před nosemj-m die Tür vor der Nase zuschlagen

vorkommen: Co si to (vlastně) dovoluješ?Wie kommst du mir eigentlich vor?

vorn(e): dopředu/zepředunach/von vorn(e)

zwölf: Je za pět minut dvanáct.Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.

abspielen: odehrát se před očima kohosich vor j-s Augen abspielen

aufspielen: naparovat se před ostatnímisich vor anderen groß aufspielen

auftreten: vystupovat před soudem jako svědekvor dem Gericht als Zeuge auftreten

außer: být zlostí bez sebeaußer sich vor Zorn sein

bis: do loňského rokubis vor einem Jahr

Christus: před Kristem/po Kristuvor/nach Christus

erglühen: zrudnout studemvor Scham erglühen

flammend: sršet vášnivým hněvemvor flammendem Zorn funkeln

flau: komu je slabo z hladuj-m ist flau vor Hunger

Humor: sršet humoremvor Humor sprühen

Monat: před měsícemvor einem Monat

schütteln: Před upotřebením protřepat!Vor Gebrauch schütteln!

stumm: být němý zlostístumm vor Wut sein

taub: mít zimou ztuhlé nohytaube Füße vor Kälte haben

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

von: zepředuvon vorn

vor: posadit se před televizisich vor den Fernseher setzen

Zeit: před časemvor einiger Zeit

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

Abflug: před odletemvor dem Abflug

Abscheu: mít averzi vůči jednomu člověkuvor einem Menschen Abscheu haben

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.

Angst: třást se strachyvor Angst zittern

anhalten: Vůz zastavil před domem.Der Wagen hielt vor dem Haus an.

Anker: spustit kotvu, (za)kotvit kdeirgendwo vor Anker gehen

Ärger: puknout zlostívor Ärger bersten

auffahren: vybuchnout hněvemvor Zorn auffahren

bangen: Mám strach ze zkoušky.Mir bangt (es) vor der Prüfung.

beschwören: odpřisáhnout výpověď před soudemdie Aussage vor Gericht beschwören

Bildsäule: zkamenět hrůzouvor Schreck zur Bildsäule erstarren

blinzeln: mžourat únavouvor Müdigkeit blinzeln

blitzen: zářit čistotouvor Sauberkeit blitzen

brummen: broukat si pro sebe melodiieine Melodie vor sich hin brummen

Courage: zaleknout se vlastní odvahyAngst vor der eigenen Courage kriegen

derlei: Takové věci se stávají.Derlei Sachen kommen vor.

drängen: Fanoušci se tlačili před stadionem.Die Fans drängten sich vor dem Stadion.

Ehe: uzavřít manželství na úřadě/v kosteledie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen

einsprengen: nakropit prádlo před žehlenímdie Wäsche vor dem Bügeln einsprengen

Eintritt: před setměnímvor Eintritt der Dunkelheit

ekeln: Krysy se mi hnusí.Es ekelt mich/mir vor Ratten.

entsetzen: Při tom pohledu jsem se vyděsila.Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.

erblassen: zblednout hrůzouvor Schreck erblassen

erröten: zardít se studemvor Scham erröten

erschrecken: Polekal jsem se jí., Polekala mě.Ich erschrak vor ihr.

fliehen: uprchnout před nepřátelivor den Feinden fliehen

flüchten: prchnout před povodněmivor dem Hochwasser flüchten

förmlich: Doslova vřela vztekem.Sie kochte förmlich vor Wut.

Frieden: Nemám od něj chvíli pokoj.Ich habe keinen Frieden vor ihm.

Furcht: strach ze samotyFurcht vor der Einsamkeit

ganz: Leknutím úplně zbledla.Sie wurde ganz blass vor Schreck.

Gebrauch: Před použitím (dobře) protřepat.Vor Gebrauch (gut) schütteln.

Gitter: mříž před oknemdas Gitter vor einem Fenster

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

graulen: Ta zkouška mě děsí.Es grault mir vor der Prüfung.

grausen: Hnusí se mi hadi.Mir graust vor Schlangen.

gruseln: Při tomto pohledu se třese hrůzou.Es gruselt ihn/ihm vor diesem Anblick.

Jahrhundert: 5. století před Kristem/po Kristudas 5. Jahrhundert vor/nach Christus

kneifen: zdekovat se před otcem, pláchnout otcivor dem Vater kneifen

kochen: vřít vztekemvor Wut kochen

krümmen: svíjet se bolestísich vor Schmerzen krümmen

all: především, zvláště, hlavněvor allem

hrůza: třást se hrůzouvor Schreck zittern

Kristus: před Kristemvor Christo/Christus/Christi Geburt

letopočet: před naším letopočtemvor unserer Zeitrechnung

lítost: plakat lítostívor Traurigkeit weinen

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

rudý: být rudý vztekemfeuerrot vor Zorn sein

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

údiv: oněmět údivemstumm vor Erstaunen sein

zatřepat: před použitím zatřepatvor Gebrauch schütteln

zprava: dopr. přednost zpravarechts vor links

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

blednout: blednout závistívor Neid erblassen

blýskat (se): Koupelna se blýskala čistotou.Das Bad blitzte vor Sauberkeit.

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

děsit se: Děsím se hadů.Mir graust vor Schlangen.

dmout se: dmout se pýchouvor Stolz geschwellt sein

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

drásat: být drásán žárlivostívor Eifersucht zerfleischt werden

hanba: hanbou se propadnoutvor Scham vergehen

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

hroutit se: hroutit se vyčerpánímvor Erschöpfung zusammenbrechen

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

chřadnout: chřadnout žalemvor Leid verkümmern

chystat se: Chystám se ti napsat.Ich habe vor, dir zu schreiben.

jásat: jásat radostívor Freude jauchzen

kroutit se: kroutit se bolestísich vor Schmerzen krümmen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

lhůta: před stanovenou lhůtouvor der festgesetzten Frist

lít: expr. Lil (se) ze mě pot.Ich triefte vor Schweiß.

makat: makat před zkouškamivor den Examen bolzen

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

modrat: modrat zimouvor Kälte blau werden

nadskakovat: nadskakovat štěstímvor Freude hüpfen

nákaza: chránit se před nákazousich vor der Ansteckung schützen

napovídat: Nenapovídej spolužákovi!Sage dem Mitschüler nicht vor!

naříkat: naříkat bolestívor Schmerz stöhnen

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

nuda: zívat nudouvor Langeweile gähnen

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

odpor: třást se odporemsich vor Ekel schütteln

ochrana: ochrana před nákazouder Schutz vor Ansteckung

ochromený: být ochromený hrůzouvor Schreck wie gelähmt sein

ochromit: Byla úplně ochromena úžasem.Sie war vor Staunen wie gelähmt.

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

oněmělý: oněmělý štěstímvor Glück verstummt

oněmět: oněmět úžasemvor Verwunderung stumm werden

opilý: být opilý štěstímvor Glück betrunken sein

ostýchat se: ostýchat se před dívkamisich vor Mädchen schämen

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

planout: planout láskouvor Liebe glühen

plazit se: plazit se před ředitelemvor dem Direktor kriechen

plesat: plesat radostívor Freude jauchzen

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

podělat se: podělat se strachemsich (vor Angst) in die Hose machen

podlomit: Hrůza jí podlomila kolena.Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.

podřadit: podřadit před stoupánímvor der Steigung zurückschalten

podřeknout se: podřeknout se před rodičisich vor den Eltern verplappern

pohnat: pohnat koho k souduj-n vor Gericht zitieren

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

polehávat: polehávat před televizívor dem Fernseher liegen

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

poskočit: radostí si poskočitvor Freude aufspringen

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.