Hlavní obsah

vor

Předložka

  1. před kým/čím místněvor dem Haus stehenstát před domem
  2. před koho/co z přední stranysich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi
  3. před časověfünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáctvor drei Wochenpřed třemi týdnysich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce
  4. před kým, dříve než kdo konkurence, soupeř ap.
  5. užívá se k udání důvodu chovánívor Freude strahlenzářit radostívor Angst zitterntřást se strachy

Vyskytuje se v

Brett: být natvrdlýein Brett vor dem Kopf haben

Ding: především, (ob)zvláště, zejménavor allen Dingen

Gericht: stát před soudemvor Gericht stehen

hinten: vůbec ne, ani trochuhinten und vorn(e) nicht

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

kugeln: válet se smíchysich vor Lachen kugeln

kurz: na poslední chvílikurz vor knapp

Latz: dát komu ránu (pěstí) do obličeje ap.j-m eine vor den Latz knallen

Minute: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

nach: (ještě) pořád, nadálenach wie vor

Nase: mít co pod/před nosemetw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen

Ruhe: klid/ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

schwarz: komu se zatmělo před očimaj-m wird (es) schwarz vor (den) Augen

Toresschluss: v hodině dvanácté, za pět minut dvanáctkurz vor Toresschluss

tot: být polomrtvý strachem ap.halb tot vor Angst sein

Tür: zabouchnout komu (dveře) před nosemj-m die Tür vor der Nase zuschlagen

vorkommen: Co si to (vlastně) dovoluješ?Wie kommst du mir eigentlich vor?

vorn(e): dopředu/zepředunach/von vorn(e)

zwölf: Je za pět minut dvanáct.Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.

abspielen: odehrát se před očima kohosich vor j-s Augen abspielen

aufspielen: naparovat se před ostatnímisich vor anderen groß aufspielen

auftreten: vystupovat před soudem jako svědekvor dem Gericht als Zeuge auftreten

außer: být zlostí bez sebeaußer sich vor Zorn sein

bis: do loňského rokubis vor einem Jahr

Christus: před Kristem/po Kristuvor/nach Christus

erglühen: zrudnout studemvor Scham erglühen

flammend: sršet vášnivým hněvemvor flammendem Zorn funkeln

flau: komu je slabo z hladuj-m ist flau vor Hunger

Humor: sršet humoremvor Humor sprühen

Monat: před měsícemvor einem Monat

schütteln: Před upotřebením protřepat!Vor Gebrauch schütteln!

stumm: být němý zlostístumm vor Wut sein

taub: mít zimou ztuhlé nohytaube Füße vor Kälte haben

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

von: zepředuvon vorn

vor: posadit se před televizisich vor den Fernseher setzen

Zeit: před časemvor einiger Zeit

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

Abflug: před odletemvor dem Abflug

Abscheu: mít averzi vůči jednomu člověkuvor einem Menschen Abscheu haben

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.

Angst: třást se strachyvor Angst zittern

anhalten: Vůz zastavil před domem.Der Wagen hielt vor dem Haus an.

Anker: spustit kotvu, (za)kotvit kdeirgendwo vor Anker gehen

Ärger: puknout zlostívor Ärger bersten

auffahren: vybuchnout hněvemvor Zorn auffahren

bangen: Mám strach ze zkoušky.Mir bangt (es) vor der Prüfung.

beschwören: odpřisáhnout výpověď před soudemdie Aussage vor Gericht beschwören

Bildsäule: zkamenět hrůzouvor Schreck zur Bildsäule erstarren

blinzeln: mžourat únavouvor Müdigkeit blinzeln

blitzen: zářit čistotouvor Sauberkeit blitzen

brummen: broukat si pro sebe melodiieine Melodie vor sich hin brummen

Courage: zaleknout se vlastní odvahyAngst vor der eigenen Courage kriegen

derlei: Takové věci se stávají.Derlei Sachen kommen vor.

drängen: Fanoušci se tlačili před stadionem.Die Fans drängten sich vor dem Stadion.

Ehe: uzavřít manželství na úřadě/v kosteledie Ehe vor dem Standesamt/in der Kirche schließen

einsprengen: nakropit prádlo před žehlenímdie Wäsche vor dem Bügeln einsprengen

Eintritt: před setměnímvor Eintritt der Dunkelheit

ekeln: Krysy se mi hnusí.Es ekelt mich/mir vor Ratten.

entsetzen: Při tom pohledu jsem se vyděsila.Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.

erblassen: zblednout hrůzouvor Schreck erblassen

erröten: zardít se studemvor Scham erröten

erschrecken: Polekal jsem se jí., Polekala mě.Ich erschrak vor ihr.

fliehen: uprchnout před nepřátelivor den Feinden fliehen

flüchten: prchnout před povodněmivor dem Hochwasser flüchten

förmlich: Doslova vřela vztekem.Sie kochte förmlich vor Wut.

Frieden: Nemám od něj chvíli pokoj.Ich habe keinen Frieden vor ihm.

Furcht: strach ze samotyFurcht vor der Einsamkeit

ganz: Leknutím úplně zbledla.Sie wurde ganz blass vor Schreck.

Gebrauch: Před použitím (dobře) protřepat.Vor Gebrauch (gut) schütteln.

Gitter: mříž před oknemdas Gitter vor einem Fenster

Glotze: sedět před telkou několik hodinein paar Stunden vor der Glotze sitzen

graulen: Ta zkouška mě děsí.Es grault mir vor der Prüfung.

grausen: Hnusí se mi hadi.Mir graust vor Schlangen.

Jahrhundert: 5. století před Kristem/po Kristudas 5. Jahrhundert vor/nach Christus

kneifen: zdekovat se před otcem, pláchnout otcivor dem Vater kneifen

kochen: vřít vztekemvor Wut kochen

krümmen: svíjet se bolestísich vor Schmerzen krümmen

laden: Byl předvolán k soudu.Er wurde vor Gericht geladen.

all: především, zvláště, hlavněvor allem