Hlavní obsah

besser

Přídavné jméno

  1. lepšíužívá se jako druhý stupeň přídavného jména gutSag es besser!Řekni to lépe!hovor. Besser ist besser.Jistota je jistota.
  2. lepší, kvalitní hotel ap.
  3. lepší, na vyšší úrovni lidé ap.in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

Vyskytuje se v

all: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

anschreiben: být u koho špatně/dobře zapsanýbei j-m schlecht/gut angeschrieben sein

beieinander sein: být/nebýt fit zdravýgut/schlecht beieinander sein

beraten: (u)dělat dobře/špatněgut/schlecht beraten sein

besser: otevřít oči komuj-n eines Besseren belehren

drei: Do třetice všeho dobrého.Aller guten Dinge sind drei.

Ermessen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Ermessen

Fuchs: kde lišky dávají dobrou nocwo sich die Füchse/Fuchs und Hase Gute Nacht sagen

Geschäft: udělat dobrý obchod s čímmit etw. ein (gutes) Geschäft machen

Glück: naslepo, nazdařbůhauf gut Glück

gut: To to pěkně začíná!Das fängt ja gut an!

Haar: nenechat na kom/čem nit(ku) suchoukein gutes Haar an j-m/etw. lassen

Hälfte: moje lepší polovička, manžel/manželkameine bessere Hälfte

Hand: být v dobrých rukouin guten Händen sein

Hase: kde dávají lišky dobrou nocwo sich Hase und Fuchs Gute Nacht sagen

Jahr: Dobrý start do nového roku! silvestrovské přáníGuten Rutsch ins neue Jahr!

machen: Měj se hezky!, Ať se ti daří!, Drž se!Mach's gut!

na: no dobřena gut

Nacht: Dobrou noc!Gute Nacht!

nun: no (dobrá), takže, nuženun (gut)

Ordnung: v nejlepším pořádkuin schönster/bester Ordnung

Rutsch: Šťastnou cestu!Guten Rutsch!

Seele: být (dobrá) duše čehodie (gute) Seele etw. Gen sein

teuer: Tady je každá rada drahá/dobrá.Da/Hier ist guter Rat teuer.

tun: mít na práci něco lepšíhoBesseres zu tun haben

Werk: vykonat dobrý skutekein gutes Werk tun

Wort: ztratit za koho (dobré) slovofür j-n ein (gutes) Wort einlegen

Zug: mít dobrý splávek při pití alkoholueinen guten Zug haben

zu viel: být přílišzu viel des Guten, des Guten zu viel sein

aber: drahý, ale dobrýteuer, aber gut

auseinandergehen: rozejít se v dobrémim Guten auseinandergehen

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

Ding: dobré/užitečné věcigute/nützliche Dinge

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

halbwegs: jakž takž dobré počasíhalbwegs gutes Wetter

Herr: Dobrý večer, pane řediteli!Guten Abend, Herr Direktor!

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

können: umět dobře mluvit německygut Deutsch sprechen können

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

Voraus: předem mnohokrát děkujibesten/vielen Dank im Voraus

weitaus: daleko lépeweitaus besser

abgeben: Je ukázkou dobrého policisty.Er gibt einen guten Polizisten ab.

abheilen: dobře se hojící ránygut abheilende Wunden

Abschnitt: Tento ústřižek dobře uschovejte!Bewahren Sie diesen Abschnitt gut auf!

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

allerseits: Dobrý večer vespolek!Guten Abend allerseits!

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

amüsieren: Bavte se dobře!, Hezky se bavte!Amüsiert euch gut!

anfangs: Zpočátku šlo všechno dobře.Anfangs ging alles gut.

ankommen: Dorazili jste dobře?Seid ihr gut angekommen?

Anlage: mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro cogute geistige Anlagen zu etw. haben

Appetit: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

aufpassen: Dohlédni pořádně na svou sestru!Pass gut auf deine Schwester auf!

aushalten: (Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!Hier lässt es sich (gut) aushalten!

Auskommen: mít slušný příjemein (gutes) Auskommen haben

befinden: shledat co dobrýmetw. für gut befinden

begreifen: Dobře svého přítele chápu.Ich kann meinen Freund gut begreifen.

behalten: uchovat si dobrou náladugute Laune behalten

beherrschen: umět se dobře ovládatsich gut beherrschen können

bekommen: Změna podnebí ti prospěje.Der Klimawechsel bekommt dir gut.

beschlagen: dobře se vyznat v přírodních vědáchauf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen sein

Besserung: Brzké uzdravení!Gute Besserung!

Abend: dobrý večerguten Abend

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

beziehen: brát dobrý platein gutes Gehalt beziehen

Beziehung: udržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten

dobrý: mít dobrou náladugute Laune haben

dobře: myslet to s kým dobřees gut mit j-m meinen

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

chutnat: Nechte si chutnat.Lassen Sie sich's (gut) schmecken.

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

při: být při tělegut bei Leibe sein

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

styk: mít styky(gute) Beziehungen haben

šťastný: Šťastnou cestu!Gute Reise!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

velmi: ped. velmi dobřesehr gut

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Nur dass es dir dort gut geht.

bodovat: bodovat v hitparáděin der Hitliste gut abschneiden

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

co: Čím déle tím lépe.Je länger desto besser.

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

docela: Docela ti to sluší.Das steht dir ganz gut.

dopadnout: To nemůže dopadnout dobře.Das kann nicht gut ausgehen.

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

dvojka: dostat dvojku z písemkysehr gut bekommen, eine Zwei bekommen

finančně: být finančně dobře zajištěnýfinanziell gut gestellt sein

hej: Vám je hej!Ihr seid gut drauf!

hmotný: hmotné statkymaterielle Güter

hodný: být na koho, ke komu hodnýzu j-m gut sein

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

kousek: udělat hezký kousek práceein gutes Stück Arbeit machen

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepit: Sekundové lepidlo dobře lepí.Der Sekundenkleber klebt gut.

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mít se: Ty se ale máš!Du hast es gut!

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

najíst se: dobře se najístgut essen

naladěný: být dobře naladěnýgut gelaunt sein

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

nejlepší: být nejlepší ze všechder Beste von allen sein

nejprve: Nejprve se všechno dařilo.Anfangs ging alles gut.

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

no: Přijdeš? – No dobře.Kommst du? – Na gut.

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

pasovat: To ti pasuje.Das passt/steht dir gut.