Hlavní obsah

těžce, těžko

Příslovce

  1. (o velké váze) schwer
  2. (vážně) schwertěžce postiženýschwer behindert
  3. (namáhavě) schwer, harttěžce pracovatschwer arbeitenco se těžko posuzujeetw. ist schwer zu beurteilen

Vyskytuje se v

průmysl: lehký/těžký průmysldie Leichtindustrie/Schwerindustrie

těžký: těžký průmysldie Schwerindustrie

těžký: těžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

přístupný: těžko přístupný hradeine schwer zugängliche Burg

rozvoj: rozvoj těžkého průmysluder Aufschwung der Schwerindustrie

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

těžký: těžká nemoceine schwere Krankheit

těžký: těžký kuřákein schwerer Raucher

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

vydřený: těžce vydřené penízeschwer erarbeitetes Geld

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

říct: Těžko říct.Schwer zu sagen.

těžký: dělat co s těžkým srdcemetw. schweren Herzens tun

těžký: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

schwer: schwer wie Blei seinbýt těžký jako olovo

schwer: einen schweren Koffer schleppentáhnout těžký kufr

schwer: schwer atmendýchat těžce

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

beurteilen: Das Problem ist schwer zu beurteilen.Ten problém se těžko posuzuje.

bluten: schwer bluten müssenmuset těžce solit

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

Dispo: knietif im Dispotěžce v mínusu

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

suchen: Er suchte noch, den Schwerverletzten zu retten.Ještě se pokusil těžce zraněného zachránit.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Unfall: einen schweren Unfall erleidenutrpět těžký úraz

verkraften: Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

verunglücken: mit dem Auto schwer verunglückenmít těžkou autonehodu