Hlavní obsah

těžce

Vyskytuje se v

průmysl: die Leichtindustrie/Schwerindustrielehký/těžký průmysl

těžký: die Schwerindustrietěžký průmysl

deprese: Symptome einer schweren Depressionpříznaky těžké deprese

nesmírně: eine ungeheuer schwere Entscheidungnesmírně těžké rozhodnutí

nezvyklý: nicht an schwere Arbeit gewöhntnezvyklý na těžkou práci

přesto: Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.

přístupný: eine schwer zugängliche Burgtěžko přístupný hrad

rozvoj: der Aufschwung der Schwerindustrierozvoj těžkého průmyslu

vydřený: schwer erarbeitetes Geldtěžce vydřené peníze

vzdorovat: dem schweren Schicksal trotzenvzdorovat těžkému osudu

vzepřít: einen schweren Koffer hochstemmenvzepřít těžký kufr

začátek: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

zápasit: mit einer schweren Krankheit ringenzápasit s těžkou nemocí

zvládnutelný: ein schwer zu bewältigendes Problemtěžce zvládnutelný problém

období: eine schwere Zeit hinter sich habenmít za sebou těžké období

říct: Schwer zu sagen.Těžko říct.

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

schwer: schwer wie Blei seinbýt těžký jako olovo

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

beurteilen: Das Problem ist schwer zu beurteilen.Ten problém se těžko posuzuje.

bluten: schwer bluten müssenmuset těžce solit

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

suchen: Er suchte noch, den Schwerverletzten zu retten.Ještě se pokusil těžce zraněného zachránit.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Unfall: einen schweren Unfall erleidenutrpět těžký úraz

verkraften: Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

verunglücken: mit dem Auto schwer verunglückenmít těžkou autonehodu

těžce: schwer behinderttěžce postižený