Hlavní obsah

schwer

Přídavné jméno

  1. těžký hodně vážícíschwer wie Blei seinbýt těžký jako olovoeinen schweren Koffer schleppentáhnout těžký kufr
  2. těžký, silnýschwere Kopfschmerzen habenmít silné bolesti hlavy
  3. těžký vůně ap.
  4. těžký, těžce stravitelný
  5. těžký, vážícíIch bin 50 Kilo schwer.Vážím 50 kilogramů.

Vyskytuje se v

Geschütz: gegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahrenpoužít těžký kalibr proti komu/čemu

Magen: j-m (schwer) im/auf dem Magen liegenležet komu v žaludku

schwer: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

Zunge: eine schwere Zunge habenmít těžký jazyk v opilosti ap.

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

beschädigen: Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.Při srážce se jeho auto značně poškodilo.

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

beurteilen: Das Problem ist schwer zu beurteilen.Ten problém se těžko posuzuje.

bluten: schwer bluten müssenmuset těžce solit

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

Geburt: hovor. Es ist eine schwere Geburt.Je to porod. obtížná práce ap.

Junge: hovor. ein schwerer Jungeostrý chlapík zločinec

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Unfall: einen schweren Unfall erleidenutrpět těžký úraz

verkraften: Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

verunglücken: mit dem Auto schwer verunglückenmít těžkou autonehodu

těžce: schwer behinderttěžce postižený

těžký: j-s schwere Stundetěžká hodinka koho

deprese: Symptome einer schweren Depressionpříznaky těžké deprese

dolehnout: Afrika wurde von einer schweren Dürre betroffen.Na Afriku dolehlo hrozivé sucho.

nesmírně: eine ungeheuer schwere Entscheidungnesmírně těžké rozhodnutí

nezvladatelný: schwer zu behandelnde Kindernezvladatelné děti

nezvyklý: nicht an schwere Arbeit gewöhntnezvyklý na těžkou práci

obtížný: Mach es nicht noch schwerer.Nedělej to ještě obtížnější.

poprat se: mit einer schweren Krankheit fertigwerdenpoprat se se zákeřnou nemocí

přesto: Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.

přístupný: eine schwer zugängliche Burgtěžko přístupný hrad

víčko: Die Lider werden ihm schwer.Klíží se mu víčka.

vydřený: schwer erarbeitetes Geldtěžce vydřené peníze

vzdorovat: dem schweren Schicksal trotzenvzdorovat těžkému osudu

vzepřít: einen schweren Koffer hochstemmenvzepřít těžký kufr

začátek: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

zápasit: mit einer schweren Krankheit ringenzápasit s těžkou nemocí

ztěžknout: Seine Beine wurden schwer.Nohy mu ztěžkly.

ztuha: Die Tür geht schwer zu.Dveře se zavírají ztuha.

zvládnutelný: ein schwer zu bewältigendes Problemtěžce zvládnutelný problém

období: eine schwere Zeit hinter sich habenmít za sebou těžké období

říct: Schwer zu sagen.Těžko říct.

žaludek: j-m (schwer) im Magen liegenpřen. ležet komu v žaludku

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.