Hlavní obsah

schwer

Přídavné jméno

  1. těžký hodně vážícíschwer wie Blei seinbýt těžký jako olovoeinen schweren Koffer schleppentáhnout těžký kufr
  2. těžký, silnýschwere Kopfschmerzen habenmít silné bolesti hlavy
  3. těžký vůně ap.
  4. těžký, těžce stravitelný
  5. těžký, vážícíIch bin 50 Kilo schwer.Vážím 50 kilogramů.

Vyskytuje se v

Anfang: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

Geschütz: gegen j-n/etw. grobes/schweres Geschütz auffahrenpoužít těžký kalibr proti komu/čemu

Magen: j-m (schwer) im/auf dem Magen liegenležet komu v žaludku

Zunge: eine schwere Zunge habenmít těžký jazyk v opilosti ap.

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

aussprechen: Sein Name spricht sich schwer aus.Jeho jméno se těžko vyslovuje.

beschädigen: Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.Při srážce se jeho auto značně poškodilo.

beschaffen: Der Artikel war schwer zu beschaffen.Tento artikl se dal těžko sehnat.

beurteilen: Das Problem ist schwer zu beurteilen.Ten problém se těžko posuzuje.

bluten: schwer bluten müssenmuset těžce solit

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

Geburt: hovor. Es ist eine schwere Geburt.Je to porod. obtížná práce ap.

Junge: hovor. ein schwerer Jungeostrý chlapík zločinec

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Unfall: einen schweren Unfall erleidenutrpět těžký úraz

verkraften: Diese Enttäuschung hat sie nur schwer verkraftet.S tímto zklamáním se jen těžko vyrovnala.

verständlich: leicht/kaum/schwer verständlichlehce/sotva/těžce pochopitelné

verunglücken: mit dem Auto schwer verunglückenmít těžkou autonehodu

těžce: těžce postiženýschwer behindert

těžký: těžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

deprese: příznaky těžké depreseSymptome einer schweren Depression

dolehnout: Na Afriku dolehlo hrozivé sucho.Afrika wurde von einer schweren Dürre betroffen.

nesmírně: nesmírně těžké rozhodnutíeine ungeheuer schwere Entscheidung

nezvladatelný: nezvladatelné dětischwer zu behandelnde Kinder

nezvyklý: nezvyklý na těžkou prácinicht an schwere Arbeit gewöhnt

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

pomalu: Chápe trochu pomalu.Er ist ein bisschen schwer von Begriff.

poprat se: poprat se se zákeřnou nemocímit einer schweren Krankheit fertigwerden

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

přístupný: těžko přístupný hradeine schwer zugängliche Burg

těžce: těžce pracovatschwer arbeiten

těžce: co se těžko posuzujeetw. ist schwer zu beurteilen

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

těžký: těžká nemoceine schwere Krankheit

těžký: těžký kuřákein schwerer Raucher

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

víčko: Klíží se mu víčka.Die Lider werden ihm schwer.

vydřený: těžce vydřené penízeschwer erarbeitetes Geld

vzdorovat: vzdorovat těžkému osududem schweren Schicksal trotzen

vzepřít: vzepřít těžký kufreinen schweren Koffer hochstemmen

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zápasit: zápasit s těžkou nemocímit einer schweren Krankheit ringen

ztěžknout: Nohy mu ztěžkly.Seine Beine wurden schwer.

ztuha: Dveře se zavírají ztuha.Die Tür geht schwer zu.

zvládnutelný: těžce zvládnutelný problémein schwer zu bewältigendes Problem

období: mít za sebou těžké obdobíeine schwere Zeit hinter sich haben

říct: Těžko říct.Schwer zu sagen.

těžce: Těžko říct.Schwer zu sagen.

těžký: dělat co s těžkým srdcemetw. schweren Herzens tun

těžký: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

žaludek: přen. ležet komu v žaludkuj-m (schwer) im Magen liegen