Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) gutdobrý příkladein gutes Beispiel
  2. (splňující určité požadavky) gut
  3. (hodnotný, kvalitní) gut
  4. (užitečný, výhodný) gutdobré bydlodas Wohlleben
  5. (laskavý, hodný) gutBuď tak dobrý!Sei so gut!
  6. (příznivý) gutmít dobrou náladugute Laune habenDobré ráno!Guten Morgen!Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

Vyskytuje se v

chuť: Dobrou chuť!Guten Appetit!

nálada: být v špatné/dobré náladěguter/schlechter Laune sein

narozeniny: Všechno nejlepší k narozeninám.Alles Gute zum Geburtstag.

noc: dát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

odpoledne: Dobré odpoledne.Guten Nachmittag.

paměť: mít dobrou paměťein gutes Gedächtnis haben

partie: být dobrá partieeine gute Partie sein

pověst: mít dobrou/špatnou pověsteinen guten/schlechten Ruf haben

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

ráno: Dobré ráno!Guten Morgen!

v, ve: být v dobré náladěgut gelaunt sein, in guter Stimmung sein

večer: Dobrý večer.Guten Abend.

vůle: při nejlepší vůlibeim besten Willen

výsledek: vykazovat dobré výsledkygute Ergebnisse aufweisen

zázemí: vytvořit komu dobré zázemíj-m ein gutes Umfeld schaffen

znamení: dobré znameníein gutes Vorzeichen

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobré: Všechno dobré!Alles Gute!

duše: Je to dobrá duše.Sie ist eine gute Seele.

dvakrát: dvakrát lepší než...doppelt so gut wie...

jméno: mít dobré/špatné jménoeinen guten/schlechten Namen haben

kamarád: dobrý kamarádein guter Freund

kondice: mít dobrou kondicieine gute Kondition haben

kvalita: zboží dobré kvalityWaren guter Qualität

lepší: Je lepší než ty.Er ist besser als du.

lepšit se: Počasí se lepší.Das Wetter bessert sich.

mít: mít dobrý platein gutes Gehalt bekommen

mrav: mít dobré mravygute Sitten haben

nač: Nač je to dobré?Wozu ist das gut?

nápad: To je dobrý nápad.Das ist eine gute Idee.

nápodobně: Dobrou chuť! Nápodobně.Guten Appetit! Gleichfalls.

navodit: navodit dobrou atmosféruStimmung machen

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

obživa: hledat lepší obživubesseren Unterhalt suchen

očekávat: Očekáváme dobré výkony.Wir erwarten gute Leistungen.

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odvést: odvést dobrou prácigute Arbeit leisten

plavec: dobrý/špatný plavecein guter/schlechter Schwimmer

počet: Je dobrý v počtech.Er ist im Rechnen gut.

počítat: počítat s lepšími výsledkymit besseren Ergebnissen rechnen

pomocník: mít dobrého/špatného pomocníkaeinen guten/schlechten Helfer haben

popřát: popřát komu dobrou nocj-m gute Nacht wünschen

pozice: mít dobrou pozicieine gute Position haben

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přát: přát dobrou nocgute Nacht wünschen

předhonit: Předhonil nejlepšího běžce.Er überholte den besten Läufer.

přetrvat: Dobré dílo přetrvá staletí.Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.

rozpoložení: být v dobrém rozpoloženíin guter Stimmung sein

sluch: mít dobrý sluchein gutes Gehör haben

společnost: dáma z lepší společnostieine Dame aus besseren Kreisen

sršet: Srší jen dobrými nápady.Er sprüht nur so vor guten Ideen.

třetice: do třetice všeho dobréhoaller guten Dinge sind drei

udělat: udělat dobrý dojemeinen guten Eindruck machen

urvat: urvat pro sebe to nejlepšídas Beste an sich raffen

utěšit: Utěšil jeho bolest dobrým slovem.Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.

uznat: Udělám, co uznám za dobré.Ich tue, was ich für richtig halte.

víra: udělat co v dobré vířeetw. in gutem Glauben tun

vnuknout: vnuknout komu dobrý nápadj-m eine gute Idee eingeben

vůbec: Je to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.

vyhlídka: mít vyhlídku na dobré místoAussicht auf eine gute Stelle haben

vyhoupnout se: vyhoupnout se do lepší pozicein eine bessere Stellung hinaufkommen

vyjadřovací: mít dobré vyjadřovací schopnostigutes Ausdrucksvermögen haben

výkon: dobré herecké výkonygute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungen

vyletět: Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.

vytvořit: vytvořit lepší světeine bessere Welt erschaffen

zhanobit: zhanobit dobré jméno kohoj-s guten Namen schänden

získat: získat lidi pro dobrou myšlenkuLeute für eine gute Idee gewinnen

změna: změna k lepšímueine Veränderung zum Besseren

známka: dostat dobrou známku z čehoeine gute Note in etw. bekommen

zrak: mít dobrý zrakgute Augen haben

zvlášť: zvlášť dobré jídlobesonders gutes Essen

žebříček: žebříček nejlepších hráčůdie Rangliste der besten Spieler

cena: udělat komu dobrou cenuj-m einen guten Preis machen

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

den: Dobrý den.Guten Tag.

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

holub: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

rada: Dobrá rada nad zlato.Da ist guter Rat teuer.

rozmar: být v dobrém rozmaruin Laune sein

ruka: být v dobrých rukouin guten Händen sein

útok: Nejlepší obrana je útok.Angriff ist die beste Verteidigung.

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

vrabec: přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.

všechen, všechna, všechno: Všechno zlé je k něčemu dobré.Alles hat sein Gutes.

zlé: v dobrém i ve zlémim Guten wie im Bösen

aber: drahý, ale dobrýteuer, aber gut

auseinandergehen: rozejít se v dobrémim Guten auseinandergehen

ausschlagen: obrátit se k dobrémuzum Guten ausschlagen

besser: dostat se do lepší společnostiin bessere Gesellschaft kommen

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

Ding: dobré/užitečné věcigute/nützliche Dinge

günstig: v nejlepším případěim günstigsten Fall(e)

gütlich: urovnat co po dobrémetw. gütlich schlichten

halbwegs: jakž takž dobré počasíhalbwegs gutes Wetter

heiter: být v dobré náladěin einer heiteren Laune sein

Herr: Dobrý večer, pane řediteli!Guten Abend, Herr Direktor!

Idee: mít dobrý nápadeine gute Idee haben

Kraft: poradit komu podle nejlepšího vědomí a svědomíj-n nach besten Kräften beraten

Morgen: Dobré ráno!Guten Morgen!

Stück: celý/dobrý kus cestyein ganzes/gutes Stück des Weges

abgeben: Je ukázkou dobrého policisty.Er gibt einen guten Polizisten ab.

all: přát komu všechno dobréj-m alles Gute wünschen

allerdings: Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.

allerseits: Dobrý večer vespolek!Guten Abend allerseits!

Anlage: mít dobré psychické předpoklady k čemu, pro cogute geistige Anlagen zu etw. haben

Appetit: Dobrou chuť!Guten Appetit!

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

befinden: shledat co dobrýmetw. für gut befinden

behalten: uchovat si dobrou náladugute Laune behalten

best(er,e,es): moje nejlepší přítelkyněmeine beste Freundin

beziehen: brát dobrý platein gutes Gehalt beziehen

Beziehung: udržovat s kým dobré mezilidské vztahymit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhalten

billig: udělat dobrý kupeinen billigen Kauf machen

Blüte: v nejlepších letechpřen., kniž. in der Blüte seiner Jahre

bringen: přinést komu (dobrou) zprávuj-m eine (gute) Nachricht bringen

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

Dienst: prokázat komu dobrou/velkou službuj-m einen guten/großen Dienst erweisen

Eindruck: mít z čeho dobrý dojemeinen guten Eindruck von etw. haben

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

einig(er,e,es): s trochou dobré vůlemit einigem guten Willen

empfehlen: Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?

erhalten: Zachovej si dobrou náladu!Erhalte dir deine gute Laune!

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finden: považovat co za dobréetw. gut finden

Frau: Dobrý den, paní Meierová.Guten Tag, Frau Meier.

Freund: dobří přátelé/kamarádihovor. dicke Freunde

Geburtstag: Všechno nejlepší k narozeninám!Alles Gute zum Geburtstag!

Gesundheit: Těší se dobrému zdraví.Er ist bei guter Gesundheit.

Gewissen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

gleichfalls: Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!Guten Appetit! – Danke gleichfalls!

gut: Dobré ráno!Guten Morgen!

heißen: Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.

immerhin: To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.

Kinderstube: mít dobré vychováníeine gute Kinderstube haben

Mahlzeit: Dobrou chuť!(Gesegnete) Mahlzeit!

Mal: Je čím dál lepší.Er wird von Mal zu Mal besser.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

Nachbar: být dobrými sousedygute Nachbarn sein

nachbarlich: pečovat o dobré sousedské vztahygute nachbarliche Beziehungen pflegen

Name: mít dobrou pověsteinen guten Namen haben

nehmen: brát co jako dobré znameníetw. für/als ein gutes Zeichen nehmen

Nerv: mít dobré nervygute Nerven haben

dobrý: dobré bydlodas Wohlleben