Hlavní obsah

věda

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

vědět: vyjadřuje pochybnost ich weiß nichtnevím

filmový: die Filmwissenschaftfilmová věda

hudební: die Musikwissenschaft, die Musikologiehudební věda

humanitní: die Humanwissenschafthumanitní věda

přírodní: die Naturwissenschaftenodb. přírodní vědy

spolehlivý: etw. aus verlässlicher Quelle wissenvědět ze spolehlivých zdrojů co

ani: Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.Ani nevím, kolik je hodin.

cože: Wie, du weißt nichts davon?Cože, ty o tom nevíš?

člověk: Man kann nie wissen.Člověk nikdy neví.

dávno: Das weiß ich schon längst.To vím už dávno.

dobře: immer alles besser wissenvědět vždy vše lépe

druhý: Sie wissen voneinander nicht.Jeden o druhém nevědí.

jak: Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.Ještě nevím, jak se rozhodnu.

jaký: Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.Nevím, jaké to má výhody.

jistě: etw. sicher wissenvědět co jistě

kdyby: Hätte ich es vorher gewusst.Kdybych to byl věděl dopředu.

-li: Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.

muset: Das müsste ich im Voraus wissen.To bych musel vědět předem.

něco: (et)was Näheres wissenvědět něco bližšího

oblast: die Arbeit auf dem Gebiet der Wissenschaftpráce v oblasti vědy

obnášet: Ich weiß, was das bedeutet.Vím, co to obnáší.

obrátit se: Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.Nevím, na koho se mám obrátit.

odkdy: Seit wann weißt du das?Odkdy to víš?

odkud: Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

ochuzovat se: Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.Vůbec neví, o co se ochuzuje.

pendrek: Du verstehst einen Dreck davon.O tom víš pendrek.

podrážděný: Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.Nevím, proč je tak podrážděný.

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

pramen: etw. aus guter Quelle wissenvědět co z dobrého pramene

přestat: Er weiß nicht, wann aufzuhören.Neví, kdy přestat.

příliš: Er weiß zu viel.Ví toho příliš.

souviset: Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.Nevím, jak to souvisí.

tipovat: Weißt du es, oder tippst du nur?Víš to, nebo jen tipuješ?

ty: Du weißt schon!Však ty víš!

uhodit: Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.přen. Ví, kolik uhodilo.

určitě: Eins weiß ich ganz sicher.Jedno vím zcela určitě.

vůbec: Er hat es gar nicht gewusst.Vůbec to nevěděl.

vy: Ihr wisst schon!expr. Však vy víte!

vyvléct se: Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.Nevěděl, jak se má vyvléct.

vždyť: Ich habe es doch gewusst!Vždyť jsem to věděl!

zastrčit: Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.Nevím, kam jsem to zastrčil.

zdroj: etw. aus zuverlässiger Quelle wissenvědět co ze spolehlivého zdroje

zrod: die Genese der modernen Wissenschaftzrod moderní vědy

kde: Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.Nevím, kde mi hlava stojí.

určitý: nichts Bestimmtes wissennevědět nic určitého

víc: Zwei Köpfe wissen mehr als einer.Víc hlav víc ví.

vítr: wissen, woher der Wind wehtvědět odkud vítr fouká

geben: j-m Bescheid gebendát komu vědět

gewiss: nichts Gewisses wissennevědět nic určitého

halb: halb Kunst, halb Wissenschaftnapůl umění, napůl věda

ah: Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!

Anfang: (k)einen Anfang finden(ne)vědět jak začít

behandeln: Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.Ví, jak se musí na šéfa.

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

beschlagen: auf naturwissenschaftlichem Gebiet gut beschlagen seindobře se vyznat v přírodních vědách

damit: Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.

doch: Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

heißen: Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.Ví, co to znamená nést zodpovědnost.

können: hovor. Man kann nie wissen.Jeden nikdy neví.

längst: Ich weiß das schon längst.Vím to již dlouho.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

melden: Ich melde mich bei dir.Ozvu se ti., Dám o sobě vědět.

sollen: hovor. Woher soll ich das wissen?Odkud to mám vědět?

soviel: Soviel ich weiß...Pokud vím...

soweit: Soweit ich weiß, ist er verreist.Pokud vím, tak odjel.

sowenig: Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.

tun: Ich weiß nicht, was ich tun soll.Nevím, co mám dělat.

viel: Er weiß vieles.Ví mnohé.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

was: Ich weiß nicht, was ich sagen soll.Nevím, co (mám) říct.

wissen: Soviel ich weiß...Pokud (já) vím,...

věda: die Naturwissenschaftenpřírodní vědy