Hlavní obsah

dělaný

Vyskytuje se v

co: dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

čas: dělat přes časÜberstunden machen

čest: dělat čest komuj-m Ehre machen

hanba: dělat komu hanbuSchande für j-n sein

jak: dělej jak dělejmach wie du willst

kariéra: hovor. dělat kariéruKarriere machen

legrace: dělat si z koho legracisich über j-n lustig machen

nechuť: dělat co s nechutíetw. nur mit Widerwillen tun

ostuda: (u)dělat komu ostuduSchande über j-n bringen, j-m Schande bereiten

pokrok: dělat pokrokyFortschritte machen

poznámka: dělat si poznámkysich Notizen machen

reklama: přen. dělat komu/čemu reklamufür j-n/etw. eine Werbung machen

starost: dělat starosti komuj-m Sorgen machen

zábava: dělat co pro zábavuetw. aus Vergnügen tun

zásada: dělat co ze zásadyetw. aus Prinzip tun

zvyk: dělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tun

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

cavyky: Nedělej cavyky!Mach doch keine Umschweife!

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dělat: dělat pokrokydie Fortschritte machen

dělat: dělat načernoschwarzarbeiten

dělat: dělat na čeman etw. arbeiten

dělat: hovor. Co děláš?, Čím se živíš?Was arbeitest du?

dělat: dělat komu starostij-m Sorgen bereiten

dělat: dělat přijímací zkouškudie Aufnahmeprüfung ablegen

dělat: Dělá to sto korun.Das macht hundert Kronen.

dělat: Dělej!Mach schnell!, Beeile dich!

dělat se: Dělá se vítr.Es wird windig.

dělat se: Dělá se jí špatně.Es wird ihr übel.

dělat se: dělat se hloupýmsich dumm stellen

drahota: Nedělej s tím drahoty.Mach kein Brimborium damit.

dřep: dělat dřepyKniebeugen machen

důležitý: dělat se důležitýmsich wichtigmachen

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

grimasa: dělat grimasyGrimassen schneiden

gusto: dělat co s gustemetw. mit Lust machen

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen

chvat: dělat co v chvatuetw. mit Eile machen

jaktěživ: Jaktěživ jsem to nedělal.Ich habe das nie gemacht.

kázání: hovor. dělat komu kázáníj-m eine Predigt halten

kravál: dělat kraválKrawall machen

kvap: dělat co v kvapuetw. in Eile machen

legální: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

mlsný: dělat mlsné oči na kohoj-n gierig anschauen

mluvnický: dělat mluvnické chybygrammatische Fehler machen

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

nadšení: dělat co s nadšenímetw. mit Enthusiasmus machen

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

navzdory: Dělá mu všechno navzdory.Er macht ihm alles zum Trotz.

nic: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

nucený: být nucený dělat cogezwungen sein etw. zu machen

ob: dělat co ob denetw. jeden zweiten Tag machen

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

potěšení: dělat co z potěšeníetw. aus Vergnügen tun

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

povyk: dělat povykRadau machen

prdel: dělat si prdelsich einen Jux machen

proč: Proč to děláš?Warum machst du das?

prostředník: dělat prostředníka komufür j-n den Vermittler spielen

radost: To mi dělá radost.Das macht mir Freude.

skopičina: dělat skopičinydumme Streiche machen

společník: dělat komu společníkaj-m einen Partner machen

sport: dělat sportSport treiben

šašek: dělat ze sebe šaškasich zum Narren machen

tajnost: dělat tajnosti s čímmit etw. heimlich tun

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

trap: dělat co v trapuetw. in Eile machen

vyklopit: Nedělej okolky a vyklop to.Mach keine Umstände und rück damit heraus.

vzdor: dělat co ze vzdoruetw. aus Trotz machen

zachtít se: Dělá, jen co se mu zachce.Er macht nur, was er will.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

zvíře: dělat pokusy na zvířatechTierversuche machen

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

člověk: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.

dělat: Nedá se nic dělat.Man kann nichts machen.

dělat: dělat co jen naokoetw. nur zum Schein tun

dělat: dělat komu/čemu čestj-m/etw. alle Ehre machen

dělat: To dělá mnoho.Das bedeutet viel.

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

dělat: dělat z komára velbloudaaus einer Mücke einen Elefanten machen