Hlavní obsah

dělaný

Vyskytuje se v

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

čas: dělat přes časÜberstunden machen

čest: dělat čest komuj-m Ehre machen

hanba: dělat komu hanbuSchande für j-n sein

jak: dělej jak dělejmach wie du willst

kariéra: hovor. dělat kariéruKarriere machen

legrace: dělat si z koho legracisich über j-n lustig machen

nechuť: dělat co s nechutíetw. nur mit Widerwillen tun

ostuda: (u)dělat komu ostuduSchande über j-n bringen, j-m Schande bereiten

pokrok: dělat pokrokyFortschritte machen

poznámka: dělat si poznámkysich Notizen machen

reklama: přen. dělat komu/čemu reklamufür j-n/etw. eine Werbung machen

starost: dělat starosti komuj-m Sorgen machen

zábava: dělat co pro zábavuetw. aus Vergnügen tun

zásada: dělat co ze zásadyetw. aus Prinzip tun

zvyk: dělat co ze zvykuetw. aus (reiner) Gewohnheit tun

blaho: dělat co pro čí blahoetw. für j-s Wohl tun

cavyky: Nedělej cavyky!Mach doch keine Umschweife!

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dělat se: Dělá se vítr.Es wird windig.

drahota: Nedělej s tím drahoty.Mach kein Brimborium damit.

dřep: dělat dřepyKniebeugen machen

důležitý: dělat se důležitýmsich wichtigmachen

dva, dvě: dělat co ve dvouetw. zu zweit tun

etapa: dělat co po etapáchetw. etappenweise machen

grimasa: dělat grimasyGrimassen schneiden

gusto: dělat co s gustemetw. mit Lust machen

hlupák: dělat z koho hlupákaj-n für dumm verkaufen

chvat: dělat co v chvatuetw. mit Eile machen

jaktěživ: Jaktěživ jsem to nedělal.Ich habe das nie gemacht.

kázání: hovor. dělat komu kázáníj-m eine Predigt halten

kravál: dělat kraválKrawall machen

kvap: dělat co v kvapuetw. in Eile machen

legální: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

mít: Co mám dělat?Was soll ich tun?

mlsný: dělat mlsné oči na kohoj-n gierig anschauen

mluvnický: dělat mluvnické chybygrammatische Fehler machen

moct: Dělám, co můžu.Ich tue, was ich kann.

nadšení: dělat co s nadšenímetw. mit Enthusiasmus machen

napolovic: Všechno děláš jen napolovic!Du machst nur halbe Sachen!

napůl: Všechno dělá jen napůl.Er macht alles nur halb.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

naschvál: Dělá mi všechno naschvál.Er tut mir alles zum Trotz.

navzdory: Dělá mu všechno navzdory.Er macht ihm alles zum Trotz.

nic: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

nucený: být nucený dělat cogezwungen sein etw. zu machen

ob: dělat co ob denetw. jeden zweiten Tag machen

obliba: dělat co s velkou oblibouetw. mit großer Vorliebe tun

obtížný: Nedělej to ještě obtížnější.Mach es nicht noch schwerer.

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

poskok: dělat poskoky na místěHüpfer auf dem Platz machen

potěšení: dělat co z potěšeníetw. aus Vergnügen tun

pouhý: dělat co z pouhého přátelstvíetw. aus lauter Freundschaft machen

povyk: dělat povykRadau machen

prdel: dělat si prdelsich einen Jux machen

proč: Proč to děláš?Warum machst du das?

prostředník: dělat prostředníka komufür j-n den Vermittler spielen

radost: To mi dělá radost.Das macht mir Freude.

skopičina: dělat skopičinydumme Streiche machen

společník: dělat komu společníkaj-m einen Partner machen

sport: dělat sportSport treiben

šašek: dělat ze sebe šaškasich zum Narren machen

tajnost: dělat tajnosti s čímmit etw. heimlich tun

také: Co má také dělat?Was soll er auch tun?

trap: dělat co v trapuetw. in Eile machen

vyklopit: Nedělej okolky a vyklop to.Mach keine Umstände und rück damit heraus.

vzdor: dělat co ze vzdoruetw. aus Trotz machen

zachtít se: Dělá, jen co se mu zachce.Er macht nur, was er will.

zbytečný: dělat si zbytečné starostisich unnötige Sorgen machen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

zvíře: dělat pokusy na zvířatechTierversuche machen

že: Dělal, že spí.Er tat, als ob er schlafen würde.

člověk: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

fór: dělat fórySpaß machen

hluchý: dělat se hluchýmsich taub stellen

hluk: dělat co s velkým hlukemetw. mit großem Rummel machen

hodina: dělat co hodinyetw. stundenlang machen

jaro: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

jehla: šít/dělat co horkou jehlouetw. mit der heißen Nadel nähen

loket: dělat co na dlouhé lokteetw. in die Länge ziehen

dělaný: být pro koho/co jako dělanýfür j-n/etw. wie maßgeschneidert sein

Erfolg: dělat co s úspěchem/bez úspěchuetw. mit/ohne Erfolg tun

gern: (u)dělat co rádetw. gern tun

Mittag: (u)dělat si polední přestávkuMittag machen

partout: co (u)dělat za každou cenuetw. partout tun

um: dělat chybu za chyboueinen Fehler um den anderen machen

ungern: (u)dělat co (jen) neradetw. (nur) ungern tun

Wirbel: dělat velký rozruch kolem koho/čehoviel Wirbel um j-n/etw. machen

Absicht: (u)dělat co úmyslně/neúmyslněetw. mit/ohne Absicht tun

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.

Ärger: Nedělej problémy!, Nezlob!Mach keinen Ärger!

auch: Ať dělá cokoli, dělá to pořádně.Was er auch tut, macht er gründlich.

automatisch: dělat co zcela automatickyetw. ganz automatisch tun

beruflich: Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?Was machst du beruflich?

Blase: Ve vodě se dělají bublinky.Das Wasser wirft Blasen.

blöd, blöde: Nedělej ze sebe takového blbce!Stell dich nicht so blöd an!

daraus: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

dumm: (u)dělat ze sebe hlupákahovor. sich dumm stellen

euch: Nedělejte si (žádné) starosti!Macht euch keine Sorgen!

Fall: Co bys dělal v mém případě?Was würdest du in meinem Fall tun?

Ferien: (u)dělat si prázdninyFerien machen

gedankenlos: dělat bezmyšlenkovitě coetw. gedankenlos tun

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

haben: Ty nemáš co dělat?Du hast nichts zu tun?

kein, keine: nedělat si starostisich keine Sorgen machen

legal: co dělat legálním způsobemetw. auf legale Weise tun

machen: Co děláš dnes odpoledne?Was machst du heute Nachmittag?

man: Jak se to dělá?Wie macht man das?

Mühe: Nedělej/Nedělejte si starosti.Mach dir/Machen Sie sich keine Mühe.

mühsam: dělat namáhavou drobnou prácietw. in mühsamer Kleinarbeit tun

na: No no, to se přece nedělá!Na, na, nu, das tut man aber nicht!

Ordnung: (u)dělat pořádek, ukliditOrdnung machen

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

Pflicht: (u)dělat co z povinnostietw. aus Pflicht tun

Schande: Ne(u)dělej mi ostudu!Mach mir keine Schande!

Schnitt: (u)dělat do čeho hluboký řezeinen tiefen Schnitt in etw. machen

Schwierigkeit: dělat komu potíže/problémyj-m Schwierigkeiten machen

schwindeln: Dělá se mi špatně.Mir schwindelt.

so: Takhle to děláš dobře!Das machst du gut so!

Sorge: dělat komu starostij-m Sorgen machen

Spaß: dělat legráckySpaß machen/treiben

stellen: dělat nemocného, simulovatsich krank stellen

Theater: dělat divadlo kvůli čemu(ein) Theater um etw., wegen etw. machen

Trara: dělat kravál pro nic za nicviel Trara um nichts machen

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

überhaupt: Má celkem dost co dělat.Er hat überhaupt viel zu tun.

Umschweif: nedělat žádné cavykykeine Umschweife machen

unsittlich: dělat neslušné návrhyunsittliche Anträge machen

Unterschied: dělat rozdíly mezi kým/čímeinen Unterschied zwischen j-m/etw. machen

Unwesen: dělat neplechu, řáditsein Unwesen treiben

veralbern: Ty si ze mě děláš blázny!Du willst mich wohl veralbern!

was: Dělej přece něco!Tu(e) doch was!

werden: Dělá se mi špatně.Mir wird (es) schlecht.

widerwillig: dělat co jen neradetw. nur widerwillig tun

Witz: Nedělej si srandu! to není možnéhovor. Mach keine Witze!

woraufhin: Proč jsi to dělal(a)?Woraufhin hast du das getan?

bloß: dělat co holýma rukamaetw. mit bloßen Händen machen

eitel: nedělat si marné nadějesich keine eitlen Hoffnungen machen

Kleid: Šaty dělají člověka.Kleider machen Leute.

taub: dělat hluchéhosich taub stellen