Hlavní obsah

hlupák

Vyskytuje se v

ty: Du Dummkopf!Ty hlupáku!

vyobrazit: Er wurde im Film als Dummkopf dargestellt.Ve filmu ho vyobrazili jako hlupáka.

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

heißen: j-n einen Dummkopf heißennazvat koho hlupákem

hlupák: j-n für dumm verkaufendělat z koho hlupáka