Hlavní obsah

dávat

Nedokonavé sloveso

  1. (uskutečňovat něco) gebendávat pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht gebendávat přednost blondýnkámBlondinen bevorzugendávat komu kázáníj-m eine Predigt haltendávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassendávat co k dispozicietw. zur Verfügung stellen
  2. (film ap.) laufen, spielen, aufführenCo dnes dávají v kině?Was läuft heute im Kino?
  3. hovor.(rovnat se) ergeben, machen
  4. (jako odměnu, plat ap.) geben
  5. (prodávat) geben, verkaufen
  6. (projevit se pasivně) lassen, erlaubendávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen
  7. (dbát) hören auf j-n/etw.dávat na rady kohoauf j-s Ratschläge hören

Vyskytuje se v

linie: auf die Linie achtendávat si pozor na linii

najevo: etw. zeigen/äußerndá(va)t najevo co

záchrana: j-m Hilfe gebendávat komu záchranu při cvičení

hádanka: j-m Rätsel aufgebendávat komu hádanky

hloupost: Geld für Dummheiten ausgebendávat peníze za hlouposti

lekce: Stunden gebendávat lekce

lichý: j-m leere Versprechen gebendávat komu liché sliby

nevole: j-m seinen Unwillen äußerndávat komu najevo svou nevoli

odhodlání: seinen Entschluss äußerndávat najevo své odhodlání

ohňový: Feuerzeichen gebendávat ohňová znamení

pozor: im Unterricht Acht gebendávat pozor při výuce

přednost: den Zug vor dem Auto bevorzugendávat přednost vlaku před autem

přelít: Er passte nicht auf und hat es verschüttet.Nedával pozor a přelil.

smysl: Es ergibt keinen Sinn.Nedává to smysl.

noc: Dort sagen Fuchs und Hase einander gute Nacht.Lišky tam dávají dobrou noc.

einfach: einfache Gerichte bevorzugendávat přednost jednoduchým pokrmům

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

ergeben: Deine Aussage ergibt keinen Sinn.Tvá výpověď nedává smysl.

fallen: Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!

Film: Der Film läuft gerade im Kino.Ten film dávají právě v kině.

geben: Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?

Gewissheit: Was gibt dir die Gewissheit?Co ti dává tu jistotu?

Kino: Was wird heute im Kino gespielt?Co dnes dávají v kině?

laufen: Was läuft heute eigentlich im Fernsehen?Co vlastně dávají dnes v televizi?

machen: Die Arbeit macht mir zu schaffen.Práce mi dává zabrat.

Ratschlag: j-m Ratschläge gebendávat rady komu

Sinn: Das ergibt keinen Sinn.To nedává smysl.

Versprechung: j-m große/leere Versprechungen machendávat komu velké/plané sliby

zeigen: ein Fußballspiel im Fernsehen zeigendávat fotbalový zápas v televizi

Zigarre: j-m eine Zigarre verpassendávat kapky komu, kárat koho

dávat: sich alles gefallen lassendávat si všechno líbit