Hlavní obsah

fallen

Slovesofällt, fiel, i. gefallen

 1. spadnout sklenice ap., padat sníh ap.Der Nebel fällt.Padá mlha.Ich bin aus dem Bett gefallen.Spadl jsem z postele.
 2. spadnout, upadnout na nos ap.Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!
 3. spadat, sklánět se hora do údolí
 4. klesat, padat, jít dolů ceny ap.Die Aktien fallen.Akcie klesají.
 5. padnout ve válce ap.
 6. mysl.pojít, zdechnout, uhynout zimou, hladem ap.
 7. padnout bariéra ap.Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.
 8. padnout, vrhnout se na zem ap., vtrhnout do země ap.j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku
 9. (do)padat sluneční paprsky ap.
 10. auf/in etw. Akk připadnout na co, do čeho, spadat do čeho
 11. unter/in etw. Akk spadat pod co, do čeho do povinností ap.Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.
 12. an j-n/etw. připadnout komuDas Gebiet ist an Russland gefallen.Území připadlo Rusku.

Vyskytuje se v

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

Boden: auf fruchtbaren Boden fallenpadnout na úrodnou půdu

Decke: j-m fällt die Decke auf den Kopfkomu padá všechno na hlavu, na koho všechno padá

Fall: der freie Fallvolný pád

Fall: zu Fall kommenzkrachovat nemít úspěch

Fall: etw. Nom ist der Fallje tomu tak, co je ten případ

Fall: gesetzt den Fall, dass..., im Fall(e), dass...pro případ, že..., v případě, že...

Fall: auf jeden Fallv každém případě, na každý pád

Fall: auf alle Fällev každém případě, každopádně

Fall: auf keinen Fallv žádném případě, naprosto ne, rozhodně ne

finden: an j-m/etw. Gefallen findenv kom/čem najít zalíbení

gefallen: sich gefallenin etw. Dat libovat si, mít zálibu v čem

Gefallen: nach Gefallenpodle libosti, jak je libo

Gefallen: Gefallen an j-m/etw. findennalézt zalíbení v kom/čem

Hals: j-m um den Hals fallenpadnout kolem krku komu

Hand: j-m in die Hände fallenspadnout komu do klína majetek ap.

kein, keine: auf keinen Fall, in keinem Fallev žádném případě

Knall: Knall und Fallnenadále, zčistajasna

Kopf: nicht auf den Kopf gefallen seinnebýt padlý na hlavu

lassen: sich etw. Akk gefallen lassennechat si líbit co

Maske: die Maske fallen lassen/von sich werfensundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvář

Nase: auf die Nase fallenpadnout na nos neuspět

Rahmen: aus dem Rahmen fallenvybočovat z rámce/mezí

Schoß: j-m in den Schoß fallen(s)padnout do klína komu vítězství ap.

Schuppe: es fällt j-m wie Schuppen von den Augenkomu spadly klapky z očí

stehen: mit j-m/etw. stehen und fallenstát a padat s kým/čím firma ap.

Stein: j-m fiel ein Stein vom Herzenkomu spadl kámen ze srdce

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

Ungnade: bei j-m in Ungnade fallenupadnout u koho v nemilost

Wecker: j-m auf den Wecker gehen/fallenjít komu na nervy, lézt komu krkem

Wort: j-m ins Wort fallenskočit komu do řeči

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

Falle: eine Falle aufstellen/legennalíčit/nastražit past

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

rücklings: rücklings auf den Boden fallenspadnout zády na zem

Urteil: ein Urteil fällen/vollstrecken/anfechtenvynést/vykonat/napadnout rozsudek

Wert: im Wert fallenztrácet na hodnotě

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

Amnestie: unter die Amnestie fallendostat amnestii

Beute: j-m zur Beute fallenstát se čí kořistí

Boden: auf den/zu Boden fallenspadnout na zem

dieser, diese, dieses: Dieses Kleid gefällt mir gut.Tyto šaty se mi líbí.

Dreck: Er ist in den Dreck gefallen.Spadl do bláta.

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

einfallen: Plötzlich fiel ihm seine Frau ein.Náhle si vzpomněl na svou ženu.

es: Mir fällt es schwer, nein zu sagen.Je mi zatěžko říci ne.

Extrem: von einem Extrem ins andere fallenjít z (jednoho) extrému do druhého

Fall: Für den Fall, dass...Pro případ, že...

Fall: Was würdest du in meinem Fall tun?Co bys dělal v mém případě?

Falle: in die Falle gehenchytit se do pasti

Falle: in eine Falle geratenocitnout se v pasti

Falle: Ich gehe in die Falle.Jdu do pelechu.

fällen: eine Entscheidung über j-n/etw. fällenrozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čem

fällen: ein Urteil über j-n/etw. fällenvynést rozsudek nad kým/čím

Feld: im Feld fallenpadnout v boji

Fieber: Das Fieber steigt/fällt.Horečka stoupá/klesá.

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

Gefallen: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

Hintern: auf den Hintern fallenpadnout na zadek

jeder, jede, jedes: auf jeden Fallv každém případě

Schnee: Der Schnee fällt/taut.Sníh padá/taje.

schwerfallen: Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.Bylo mu zatěžko se jí omluvit.

tun: einen Fall tun(s)padnout

tun: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

vereinzelt: in vereinzelten Fällenv ojedinělých případech

zufallen: Mir fallen schon die Augen zu.Už se mi zavírají oči.

Ohnmacht: in Ohnmacht fallenomdlít, upadnout do mdlob

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

mdloba: upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

případ: v takovém případěin solchem Fall

případ: v některých případechin einigen Fällen

případ: případ od případuvon Fall zu Fall

případ: lékařský/právní případder medizinische Fall/Rechtsfall

případ: v nejlepším případěim besten Fall, bestenfalls

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

spad: radioaktivní spadder Fallout, der Fall-out

volný: fyz. volný pádfreier Fall

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

exemplární: exemplární případein exemplarischer Fall

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

každý: v každém případěauf jeden Fall

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu