Hlavní obsah

fallen

Slovesofällt, fiel, i. gefallen

 1. spadnout sklenice ap., padat sníh ap.Der Nebel fällt.Padá mlha.Ich bin aus dem Bett gefallen.Spadl jsem z postele.
 2. spadnout, upadnout na nos ap.Pass auf, fall nicht!Dávej pozor, nespadni!
 3. spadat, sklánět se hora do údolí
 4. klesat, padat, jít dolů ceny ap.Die Aktien fallen.Akcie klesají.
 5. padnout ve válce ap.
 6. mysl.pojít, zdechnout, uhynout zimou, hladem ap.
 7. padnout bariéra ap.Dieses Tabu ist jetzt endlich gefallen.Toto tabu konečně padlo.
 8. padnout, vrhnout se na zem ap., vtrhnout do země ap.j-m um den Hals fallenpadnout komu kolem krku
 9. (do)padat sluneční paprsky ap.
 10. auf/in etw. Akk připadnout na co, do čeho, spadat do čeho
 11. unter/in etw. Akk spadat pod co, do čeho do povinností ap.Es fällt nicht in meine Zuständigkeit.To nespadá do mé kompetence.
 12. an j-n/etw. připadnout komuDas Gebiet ist an Russland gefallen.Území připadlo Rusku.

Vyskytuje se v

Boden: padnout na úrodnou půduauf fruchtbaren Boden fallen

Decke: komu padá všechno na hlavu, na koho všechno padáj-m fällt die Decke auf den Kopf

Fall: volný pádder freie Fall

fallen: padnout za oběť komu/čemu, stát se obětí koho/čehoj-m/etw. zum Opfer fallen

finden: v kom/čem najít zalíbenían j-m/etw. Gefallen finden

gefallen: in etw. Dat libovat si, mít zálibu v čemsich gefallen

Gefallen: podle libosti, jak je libonach Gefallen

Hals: padnout kolem krku komuj-m um den Hals fallen

Hand: spadnout komu do klína majetek ap.j-m in die Hände fallen

kein, keine: v žádném případěauf keinen Fall, in keinem Falle

Knall: nenadále, zčistajasnaKnall und Fall

Kopf: nebýt padlý na hlavunicht auf den Kopf gefallen sein

lassen: nechat si líbit cosich etw. Akk gefallen lassen

Maske: sundat/odhodit masku ukázat svou pravou tvářdie Maske fallen lassen/von sich werfen

Nase: padnout na nos neuspětauf die Nase fallen

Rahmen: vybočovat z rámce/mezíaus dem Rahmen fallen

Schoß: (s)padnout do klína komu vítězství ap.j-m in den Schoß fallen

Schuppe: komu spadly klapky z očíes fällt j-m wie Schuppen von den Augen

stehen: stát a padat s kým/čím firma ap.mit j-m/etw. stehen und fallen

Stein: komu spadl kámen ze srdcej-m fiel ein Stein vom Herzen

Tür: jít přímo na věc, říct na rovinumit der Tür ins Haus fallen

Ungnade: upadnout u koho v nemilostbei j-m in Ungnade fallen

Wecker: jít komu na nervy, lézt komu krkemj-m auf den Wecker gehen/fallen

Wort: skočit komu do řečij-m ins Wort fallen

abfallen: Omítka opadává ze zdi.Der Mörtel fällt von der Wand ab.

Falle: nalíčit/nastražit pasteine Falle aufstellen/legen

günstig: v nejlepším případěim günstigsten Fall(e)

rücklings: spadnout zády na zemrücklings auf den Boden fallen

Urteil: vynést/vykonat/napadnout rozsudekein Urteil fällen/vollstrecken/anfechten

Wert: ztrácet na hodnotěim Wert fallen

Amnestie: dostat amnestiiunter die Amnestie fallen

Beute: stát se čí kořistíj-m zur Beute fallen

dieser, diese, dieses: Tyto šaty se mi líbí.Dieses Kleid gefällt mir gut.

Dreck: Spadl do bláta.Er ist in den Dreck gefallen.

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

es: Je mi zatěžko říci ne.Mir fällt es schwer, nein zu sagen.

Extrem: jít z (jednoho) extrému do druhéhovon einem Extrem ins andere fallen

fällen: rozhodnout, učinit rozhodnutí o kom/čemeine Entscheidung über j-n/etw. fällen

Feld: padnout v bojiim Feld fallen

Fieber: Horečka stoupá/klesá.Das Fieber steigt/fällt.

Hintern: padnout na zadekauf den Hintern fallen

jeder, jede, jedes: v každém případěauf jeden Fall

Schnee: Sníh padá/taje.Der Schnee fällt/taut.

schwerfallen: Bylo mu zatěžko se jí omluvit.Es fiel ihm schwer, sich bei ihr zu entschuldigen.

tun: (s)padnouteinen Fall tun

vereinzelt: v ojedinělých případechin vereinzelten Fällen

zufallen: Už se mi zavírají oči.Mir fallen schon die Augen zu.

Ohnmacht: omdlít, upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

dávat: dávat si všechno líbitsich alles gefallen lassen

kuželka: padat jako kuželkywie die Kegel fallen

mdloba: upadnout do mdlobin Ohnmacht fallen

případ: v takovém případěin solchem Fall

Apfel: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

řada: v (celé) řadě případůin einer (ganzen) Reihe von Fällen

spad: radioaktivní spadder Fallout, der Fall-out

volný: fyz. volný pádfreier Fall

boj: padnout v bojiim Kampf fallen

exemplární: exemplární případein exemplarischer Fall

hloubka: hledět/padat/zřítit se do hloubkyin die Tiefe blicken/fallen/stürzen

chyták: Test byl plný chytáků.Der Test war voll von Fallen.

jednotlivý: v jednotlivých případechin einzelnen Fällen

jít: Ceny jdou dolů.Die Preise fallen.

každý: v každém případěauf jeden Fall

klížit se: komu se klíží očij-m fallen die Augen zu

léčka: padnout do léčkyin eine Falle geraten

mimo: mimo několik případůbis auf einige Fälle

mrákota: upadnout do mrákotin Ohnmacht fallen

naléhavý: naléhavý úkol/případeine dringliche Aufgabe/ein dringlicher Fall

náruč: padnout komu do náručíj-m in die Arme fallen

nástraha: klást komu nástrahyj-m Fallen stellen

nějak: To se mi nějak nelíbí.Es gefällt mir irgendwie nicht.

nemilost: upadnout v nemilost u kohobei j-m in Ungnade fallen

nutnost: v případě nutnostiim Fall der Notwendigkeit

oba, obě: v obou případechin beiden Fällen

oblíbit si: Oblíbila si jeho knihy.Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.

obvyklý: obvyklý případ/průběhein gewöhnlicher Fall/Verlauf

odpadat: Dnešní přednáška odpadá.Der heutige Vortrag fällt aus.

odpadnout: Odpolední vyučování dnes odpadne.Der Nachmittagsunterricht fällt heute aus.

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

past: chytit co do pastietw. in der Falle fangen

políčit: políčit past na koho/coj-m eine Falle stellen

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

prudce: prudce klesatsteil fallen

převážit se: Převážil se a spadl do vody.Er kippte um und fiel ins Wasser.

řeč: skočit komu do řečij-m in die Rede fallen

řídký: řídký případein seltener Fall

seknout sebou: seknout sebou do posteleins Bett fallen

shazovat: Stromy shazují listí.Die Blätter fallen von den Bäumen.

sklapnout: Past sklapla.Die Falle ist zugeschnappt.

sníh: Sníh padá.Der Schnee fällt.

spadat: To nespadá do jeho kompetence.Das fällt nicht in seine Kompetenz.

spánek: upadnout do hlubokého spánkuin einen tiefen Schlaf fallen

svalit se: Pytel mouky se svalil.Ein Sack Mehl fiel um.

tady: Líbí se ti tady?Gefällt es dir hier?

tenhleten, tuhleten, tadyhleten: Líbí se ti tahleta látka?Gefällt dir dieser Stoff?

těžký: Je pro mne těžké...Es fällt mir schwer...

trans: upadat do transuin Trance fallen

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

týž, tentýž, táž, tatáž, totéž: v témže případěin demselben Falle

udělat: udělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tun

utrousit: utrousit pouze několik slovnur ein paar Worte fallen lassen

vábit: vábit myš do pastieine Maus in die Falle locken

vlákat: vlákat někoho do pastij-n in die Falle locken

vlas: Padají mu vlasy.Die Haare fallen ihm aus.

vpadnout: Vojáci vpadli do hlavního města.Die Soldaten fielen in die Hauptstadt ein.

všichni, všechny, všechna: pro všechny případyfür alle Fälle

vyhořet: U maturity vyhořel.Im Abitur fiel er durch.

vykácet: vykácet staré lípyalte Linden fällen

vyklouznout: vyklouznout z léčkyaus der Falle entkommen

vypadat: Vypadalo to jako past.Es sah wie eine Falle aus.

z, ze: spadnout ze schodůvon der Treppe fallen

zadní: jen v nejzazším případěnur im äußersten Fall

zakolísat: Zakolísal na laně a upadl.Er schwankte am Seil und fiel um.

zalíbení: mít zalíbení v kom/čeman j-m/etw. Gefallen haben

zalíbit se: Ve městě se mu zalíbilo.Er fand Gefallen an der Stadt.

zapadat: Papíry zapadaly za stůl.Die Papiere sind hinter den Tisch gefallen.

zapadnout: zapadnout za skříňhinter den Schrank fallen

zlíbit se: Dělám si, co se mi zlíbí.Ich mache, was mir gefällt.

ztratit: ztratit vědomídas Bewusstsein verlieren, in Ohnmacht fallen

balvan: Spadl mu balvan ze srdce.Ein Stein fiel ihm vom Herzen.

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

kostka: Kostky jsou vrženy.Die Würfel sind gefallen.