Hlavní obsah

fragen

Sloveso

  1. j-n nach j-m/etw. zeptat/ptát se, (do)tázat se, vyptávat se koho na koho/coeinen Vorbeigehenden nach dem Weg fragenzeptat se kolemjdoucího na cestuHat jemand nach mir gefragt?Ptal se po mně někdo?, Hledal mě někdo?
  2. nach j-m/etw. ptát se po kom/čem, starat se o koho/co, dát na koho/co
  3. um etw. (po)žádat, prosit o co o svolení ap., um etw., nach etw. ptát se na co na práci ap.j-n um Rat fragenpožádat koho o radu
  4. sich fragen ptát se sám sebe, klást si otázkuEs fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

Vyskytuje se v

Frage: nur eine Frage der Zeit seinbýt jen otázkou času

Frage: außer Frage seinbýt mimo veškerou pochybnost

Frage: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit, uvést v pochybnost co

Frage: für j-n/etw. in Frage kommenpřicházet v úvahu pro koho/co

Frage: ohne Fragebezpochyby, určitě zcela jistě

reihum: reihum fragenptát se jednoho po druhém

stellen: j-m eine Frage stellenpoložit komu otázku, zeptat se koho

stellen: j-n/etw. in Frage stellenvyjádřit pochybnost o kom/čem, zpochybnit co

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

als: Das Argument ist umso wichtiger, als es den Kern der Frage trifft.Argument je o to důležitější, že se dotýká jádra otázky.

anblicken: j-n fragend anblickentázavě pohlédnout na koho

Art: Fragen (von) allgemeiner Artotázky všeobecného charakteru

auftauchen: Fragen tauchen auf.Otázky se objevují.

banal: j-m banale Fragen stellenklást komu banální otázky

Beantwortung: Die Beantwortung meiner Frage steht noch aus.Stále chybí odpověď na mou otázku.

behelligen: j-n mit Fragen behelligenobtěžovat koho otázkami

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

dürfen: Darf ich etwas fragen?Smím se na něco zeptat?

einfach: Warum hast du ihn nicht einfach gefragt?Proč ses ho jednoduše nezeptal?

Frage: dem Kollegen eine Frage stellenpoložit kolegovi otázku

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

Frage: Das ist keine Frage.O tom není pochyb.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

häufig: eine häufig gestellte Fragečasto kladená otázka

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

missverstehen: Sie hat deine Frage missverstanden.Špatně pochopila tvou otázku.

sonst: Hast du sonst noch Fragen?Máš jinak ještě nějaké dotazy?

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

vorlaut: vorlaut fragenprostořece se vyptávat

Weg: nach dem Weg fragenzeptat se na cestu