Hlavní obsah

zkouška

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (test vlastností) die Prüfung, die Probe, der Testmat. provést zkouškudie Probe machendechová zkouškader Atemtest
  2. (předběžný test) die (An)Probe, die Erprobung
  3. (test vědomostí) die Prüfung, der Test(závěrečná) das Examenpísemná zkouškaeine schriftliche Prüfungsložit zkouškueine Prüfung ablegenučit se na zkouškusich für eine Prüfung vorbereitenřidičská zkouškadie Fahrprüfungmaturitní zkouškadas Abitur
  4. (divadelní ap.) die Probe
  5. (pokus) die Probe, der Versuch, das Experimentjen tak, na zkouškunur so, auf Probe

Vyskytuje se v

absolvovat: die Prüfung ablegenabsolvovat zkoušku

dopingový: der Dopingtestdopingová zkouška

dospělost: die Reifeprüfungpřen. zkouška dospělosti

generální: die Generalprobegenerální zkouška

kostýmový: die Kostümprobenkostýmové zkoušky

kvalifikační: die Qualifikationsprüfungkvalifikační zkouška

oheň: die Feuerprobezkouška ohněm

opravný: die Wiederholungsprüfungopravná zkouška

průkazní: die Nachweisprüfungprůkazní zkouška

předplatné: das Probeabopředplatné na zkoušku

rigorózní: das Rigorosum, die Doktorprüfungrigorózní zkouška

semestrální: die Semesterprüfungensemestrální zkoušky

tahový: die Zugprobetech. tahová zkouška

tlumočnický: die Dolmetscherprüfungtlumočnická zkouška

výstupní: die Schlussprüfungvýstupní zkouška

zatěžkávací: die Bewährungsprobezatěžkávací zkouška

závěrečný: die Abschlussprüfungzávěrečná zkouška

biflovat (se): für das Examen büffelnbiflovat (se) na zkoušku

dělat: die Aufnahmeprüfung ablegendělat přijímací zkoušku

drtit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendrtit koho u zkoušky

dusit: j-n bei der Prüfung schmoren lassendusit koho u zkoušky

makat: vor den Examen bolzenmakat před zkouškami

matematika: eine Mathematikprüfungzkouška z matematiky

mít: Angst vor einer Prüfung habenmít strach ze zkoušky

neúspěšně: die Prüfung erfolglos machenneúspěšně vykonat zkoušku

odklad: um den Aufschub der Prüfung bittenžádat o odklad zkoušky

odřený: Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.

podstoupit: sich einer Prüfung unterziehenpodstoupit zkoušku

podusit: einen Studenten bei der Prüfung schmoren lassenpodusit studenta u zkoušky

pohořet: bei der Prüfung durchfallenpohořet u zkoušky

pochodit: Wie hast du bei der Prüfung abgeschnitten?Jak jsi pochodil u zkoušky?

posrat: die Prüfung versauenposrat zkoušku

postupně: die Prüfungen stufenweise ablegenpostupně skládat zkoušky

posunout: die Prüfung um zwei Tage verschiebenposunout zkoušku o tři dny

potit se: bei der Prüfung schwitzenpotit se u zkoušky

potrápit: den Studenten bei der Prüfung quälenpotrápit studenta u zkoušky

příprava: die Vorbereitung auf die Prüfungpříprava ke zkoušce

rupnout: Er ist durch die Prüfung gesegelt.Rupl u zkoušky.

udělat: die Prüfung bestehen/ablegenudělat zkoušku

uspět: bei der Prüfung Erfolg habenuspět při zkoušce

ústní: eine mündliche Prüfungústní zkouška

výborná: Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.Udělal zkoušku na výbornou.

vyhořet: in einer Prüfung durchfliegenvyhořet u zkoušky

vykonat: eine Prüfung ablegenvykonat zkoušku

vykoupat: j-n bei der Prüfung schmoren lassenvykoupat koho u zkoušky

vysvědčení: das Abiturzeugnisped. vysvědčení o maturitní zkoušce

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

unter: unter Schmerzen eine Prüfung ablegenv bolestech skládat zkoušku

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

bestehen: eine Prüfung knapp bestehensložit zkoušku tak tak

durchfallen: Er ist (im Examen) durchgefallen.Propadl (u zkoušky).

Examen: das Examen bestehen/ablegenobstát u zkoušky/složit zkoušku

graulen: Es grault mir vor der Prüfung.Ta zkouška mě děsí.

liegen: Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir.Zkouška je ještě přede/už za mnou.

melden: sich zur Prüfung meldenpřihlásit se ke zkoušce

ochsen: auf/für eine Prüfung ochsenšprtat se na zkoušku

Prüfung: die Prüfung auf Haltbarkeitzkouška trvanlivosti

schriftlich: schriftliche Prüfung schreibenpsát písemnou zkoušku

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

zulassen: j-n zur Prüfung zulassenpřipustit koho ke zkoušce

zkouška: der Atemtestdechová zkouška